NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023
o Európskom hlavnom meste kultúry
a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenia
Tento zákon upravuje
a)osobu, ktorá v Slovenskej republike zabezpečuje realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry1 (ďalej len „vykonávateľ“),
b)niektoré právne vzťahy pri realizácii projektu Európskeho hlavného mesta kultúry,
c)financovanie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.
§ 2
Vykonávateľ
(1)Vykonávateľom podľa § 1 písm. a) môže byť
a)mesto, ktoré je držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry alebo
b)právnická osoba zriadená alebo založená mestom podľa písm. a).
(2)Zakladateľom právnickej osoby podľa odseku 1 písm. b) môžu byť spolu s mestom podľa ods. 1 písm. a) ďalšie orgány územnej samosprávy.
(3)Členom kontrolného orgánu právnickej osoby podľa odseku 1 písm. b) je zástupca každého ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy, ktorý poskytuje tejto právnickej osobe finančné prostriedky na realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 445/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 2033 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1622/2006/ES
§ 3
Realizácia projektu Európskeho hlavného mesta kultúry
(1)Realizácia projektu Európskeho hlavného mesta kultúry predstavuje činnosti smerujúce k napĺňaniu kultúrneho a umeleckého obsahu obsiahnutého v žiadosti o udelenie titulu, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná a na základe ktorej bol mestu udelený titul.
(2)Vykonávateľ realizuje projekt Európskeho hlavného mesta kultúry sám alebo jeho realizáciu celkom alebo z časti zabezpečuje prostredníctvom tretej osoby (ďalej len „priamy realizátor“).
(3)Priamym realizátorom môže byť najmä právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v žiadosti o udelenie titulu ako subjekt zapojený do tvorby a realizácie programu.
§ 4
Financovanie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry
(1)Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry je financovaný
a)z príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 5,
b)z príspevku z rozpočtu orgánov územnej samosprávy podľa § 6,
c)z finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
d)z darov fyzických alebo právnických osôb,
e)z iných príjmov vykonávateľa.
§ 5
Príspevok zo štátneho rozpočtu
(1)Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku vykonávateľovi na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)Podpora projektu Európskeho hlavného mesta kultúry sa poskytuje vykonávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi ministerstvom a vykonávateľom.
(3)Zmluva podľa odseku 2 obsahuje najmä
a)identifikačné údaje zmluvných strán,
b)bankové spojenie a číslo bankového účtu vykonávateľa,
c)výšku príspevku,
d)účel poskytnutia príspevku, ktorým je realizácia projektu Európskeho hlavného mesta kultúry,
e)podmienky použitia príspevku,
f)termín použitia príspevku,
g)termín zúčtovania príspevku,
h)termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
i)spôsob kontroly použitia príspevku.
(4)Vykonávateľ môže použiť finančné prostriedky poskytnuté podľa odseku 1 na vlastnú prevádzku a na programové a umelecké aktivity projektu Európskeho hlavného mesta kultúry. Percentuálny podiel finančných prostriedkov, ktoré môže vykonávateľ použiť na vlastnú prevádzku, určí zmluva podľa odseku 2.
(5) Finančné prostriedky podľa odseku 1 sa ich pripísaním na účet vykonávateľa považujú na účely podľa osobitného predpisu2 za vyčerpané na určený účel.
(6)Vykonávateľ je oprávnený príspevok podľa odseku 1 alebo jeho časť poskytnúť na základe zmluvy priamemu realizátorovi. Priamy realizátor je pri použití príspevku povinný postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluva s priamym realizátorom musí obsahovať minimálne náležitosti podľa odseku 3.
(7)Príspevok podľa odseku 1 nemôže byť použitý na splácanie úverov a pôžičiek.
§ 6
Príspevok orgánov územnej samosprávy
(1)Orgány územnej samosprávy môžu poskytnúť vykonávateľovi príspevok na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry.
(2)Na poskytnutie príspevku podľa ods. 1 sa primerane použijú ustanovenia § 5 ods. 2 7.
§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci3.
(2)Finančné prostriedky poskytnuté vykonávateľovi podľa tohto zákona môže vykonávateľ používať len na účely podľa tohto zákona.
(3)Kontrolu4 hospodárenia s príspevkom podľa § 5 a kontrolu dodržania účelu príspevku, podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok dohodnutých v zmluve podľa § 5 ods. 6 vykonáva ministerstvo.
(4)Na porušenie finančnej disciplíny vykonávateľom sa vzťahuje osobitný predpis5.
§ 8
Prechodné ustanovenie
Finančné prostriedky poskytnuté vykonávateľovi pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona podľa osobitných predpisov6 sa považujú za príspevok podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 264/2022 Z. z. sa mení takto:
2 § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. ES C 202, 7. 6. 2016).Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
4 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6 § 1 ods. 2 písm. g) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písm. g).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2023.