NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z.,
zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 345/2020 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z. a zákona č. 42/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 odsek 6 znie:
„(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu (ďalej len „namietané uznesenie“) tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10. Starosta je zároveň povinný v lehote podľa § 12 ods. 10 podať podnet na vydanie protestu prokurátora príslušnému orgánu10c); ak tak neurobí, obecné zastupiteľstvo môže postupovať podľa odseku 8. Obecné zastupiteľstvo môže postupovať podľa odseku 8 aj vtedy, ak starosta nepodá do 10 dní od márneho uplynutia lehoty, ktorú príslušný orgán stanovenú na vydanie protestu prokurátora, žalobu na preskúmanie zákonnosti namietaného uznesenia podľa osobitného zákona10d). Starosta je povinný podať žalobu na preskúmanie zákonnosti namietaného uznesenia podľa osobitného zákona10d) tiež vtedy, ak obecné zastupiteľstvo nevyhovie protestu prokurátora; ak tak neurobí, obecné zastupiteľstvo môže postupovať podľa odseku 8. Obecné zastupiteľstvo nemôže postupovať podľa odseku 8 počas 40 dní odo dňa vydania protestu prokurátora ani počas lehoty, ktorú súd stanovenú na rozhodnutie vo veci preskúmania zákonnosti namietaného uznesenia podľa osobitného zákona10e). Ak je pozastavený výkon len časti namietaného uznesenia, vzťahuje sa tento odsek len na časť, ktorej výkon bol starostom pozastavený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10c až 10e znejú:
10c) § 20 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
10d) § 350 ods. 2 Správneho súdneho poriadku v znení zákona č. .../2023 Z. z.
10e) § 356 ods. 4 Správneho súdneho poriadku v znení zákona č. .../2023 Z. z.“.
2. V § 13 odsek 8 znie:
„(8) Ak bol výkon namietaného uznesenia pozastavený a sú splnené podmienky podľa odseku 6, obecné zastupiteľstvo môže namietané uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo namietané uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť; lehota troch mesiacov sa predlžuje o obdobie, keď tak nemôže obecné zastupiteľstvo urobiť z dôvodu, že nie splnené podmienky podľa odseku 6. Výkon potvrdeného uznesenia starosta
nemôže pozastaviť; ak tak urobí, sa za to, že uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom.“.
3.Za § 30g sa vkladá § 30h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 30h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2023
Ustanovenia § 13 ods. 6 a 8 sa po prvýkrát použijú na uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon č.
153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prokurátor je povinný podať protest podľa predchádzajúcej vety, ak ho o to písomne požiada predseda samosprávneho kraja, primátor alebo starosta a ich podnet je opodstatnený.“.
2.V § 24 ods. 1sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o protest podľa predchádzajúcej vety na žiadosť subjektu uvedeného v § 23 ods. 1 druhej vete a podnet je opodstatnený, prokurátor je povinný podať protest do 3 mesiacov od doručenia žiadosti.“.
3.Za § 56af sa vkladá § 56ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 56ag
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022
Konania začaté do 31. mája 2023 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
Čl. III
Zákon č.
302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č.
335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 345/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 16 odsek 4 znie:
„(4) Predseda môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu (ďalej len „namietané uznesenie“) tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 11 ods. 9. Predseda je zároveň povinný v lehote podľa § 11 ods. 9 podať podnet na vydanie protestu prokurátora príslušnému orgánu18aa); ak tak neurobí, zastupiteľstvo môže postupovať podľa odseku 6. Zastupiteľstvo môže postupovať podľa odseku 6 aj vtedy, ak predseda nepodá do 10 dní od márneho uplynutia lehoty, ktorú príslušný orgán stanovenú na vydanie protestu prokurátora, žalobu na preskúmanie zákonnosti namietaného uznesenia podľa osobitného zákona18ab). Predseda je povinný podať žalobu na preskúmanie zákonnosti namietaného uznesenia podľa osobitného zákona tiež vtedy, ak zastupiteľstvo nevyhovie protestu prokurátora; ak tak neurobí, zastupiteľstvo môže postupovať podľa odseku 6. Zastupiteľstvo nemôže postupovať podľa odseku 6 počas 40 dní odo dňa vydania protestu prokurátora ani počas lehoty, ktorú súd stanovenú na rozhodnutie vo veci preskúmania zákonnosti namietaného uznesenia podľa osobitného zákona18ac). Ak je pozastavený výkon len časti namietaného uznesenia, vzťahuje sa tento odsek len na časť, ktorej výkon bol predsedom pozastavený.“.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18aa až 18ac znejú:
18aa) § 20 až 27 zákona č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18ab) § 350 ods. 2 Správneho súdneho poriadku v znení zákona č. .../2023 Z. z.
18ac) § 356 ods. 4 Správneho súdneho poriadku v znení zákona č. .../2023 Z. z.“.
2. V § 16 odsek 6 znie:
„(6) Ak bol výkon namietaného uznesenia pozastavený a sú splnené podmienky podľa odseku 4, zastupiteľstvo môže namietané uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak zastupiteľstvo namietané uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť; lehota troch mesiacov sa predlžuje o obdobie, keď tak nemôže zastupiteľstvo urobiť z dôvodu, že nie splnené podmienky podľa odseku 4. Výkon potvrdeného uznesenia predseda nemôže pozastaviť; ak tak urobí, sa za to, že uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom.“.
3.Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2023
Ustanovenia § 16 ods. 4 a 6 sa po prvýkrát použijú na uznesenie schválené zastupiteľstvom po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
Čl. IV
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 37/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 185/2022 Z. z. a zákona č. 468/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 153 ods. 1 písm. e) a f) sa za slovo „odovzdaných“ vkladajú slová „pre všetkých kandidátov spolu a“.
2.V § 155 ods. 2 písm. e) a h) sa za slovo „odovzdaných“ vkladajú slová „pre všetkých kandidátov spolu a“.
3.V § 156 ods. 2 písm. e) a h) sa za slovo „odovzdaných“ vkladajú slová „pre všetkých kandidátov spolu a“.
4.V § 185 ods. 1 písm. e) a f) sa za slovo „odovzdaných“ vkladajú slová „pre všetkých kandidátov spolu a“.
5.V § 187 ods. 2 písm. e) a h) sa za slovo „odovzdaných“ vkladajú slová „pre všetkých kandidátov spolu a“.
6.V § 188 ods. 2 písm. f) a i) sa za slovo „odovzdaných“ vkladajú slová „pre všetkých kandidátov spolu a“.
Čl. V
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z., zákona č. 151/2022 Z. z. a zákona č. 375/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 312c písm. a) a c) sa slovo „10%“ nahrádza slovom „5%“.
2.§ 350 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Žalobcom je starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja, ktorý podľa osobitného predpisu pozastavil výkon uznesenia zastupiteľstva, pretože sa domnieval, že odporuje zákonu (ďalej len „napadnuté uznesenie“), ak prokurátor nepodal protest proti napadnutému uzneseniu alebo zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora proti napadnutému uzneseniu. Žaloba sa podáva proti napadnutému uzneseniu. Týmto nie je dotknutá žalobná legitimácia prokurátora podľa odseku 1.“.
3.§ 352 znie:
㤠352
Lehota na podanie žaloby
(1) Žaloba podľa § 350 ods. 1 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy žalovaný písomne oznámil prokurátorovi, že jeho protestu proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené.
(2) Žaloba podľa § 350 ods. 2 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora proti napadnutému uzneseniu alebo od márneho uplynutia lehoty, ktorú prokurátor stanovenú osobitným zákonom pre podanie protestu proti napadnutému uzneseniu.“.
4.V § 353 ods. 2 sa za slovom „žalobe“ vkladajú slová „podľa § 350 ods. 1“.
5.§ 353 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) K žalobe musí byť pripojené napadnuté uznesenie a oznámenie žalobcu o nevyhovení protestu prokurátora alebo oznámenie, že protest prokurátora nebol v zákonom stanovenej lehote podaný.“.
6.V § 354 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak zastupiteľstvo neprijme žiadne uznesenie, vyjadrenie za zastupiteľstvo podáva poslanec zastupiteľstva, ktorý predložil návrh žalobou napadnutého uznesenia a ak takého niet, poslanec, ktorého na účely podania vyjadrenia poverí zastupiteľstvo.“.
7.§ 356 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) O žalobe podľa § 350 ods. 2 rozhodne správny súd do troch mesiacov od jej doručenia.“.
8.Za § 493d sa vkladá § 493e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 493e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2023
Konania začaté do 31. mája 2023 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2023.