NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2014 Z. z.(nepriamo), uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 160/2015 Z. z.(nepriamo), zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 37/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 185/2022 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 30 ods. 4 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:
„(5) Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa zverejňuje na internetovej stránke obce a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie.“
2.Za § 32 ods. 2 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie:
„(3) Zápisnica okresnej volebnej komisie sa zverejňuje na internetovej stránke štatistického úradu a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.