1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá v desiatom bode vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.
Rezolúcia ďalej vyzýva, aby členské štáty a zodpovedné orgány učiteľom telesnej výchovy zabezpečili odbornú prípravu v oblasti rodovej rovnosti zahrnutím tohto aspektu do ich osnov. Žiada, aby sa prestalo s podceňovaním významu telesnej výchovy ako predmetu a postavenia učiteľov telesnej výchovy, zdôrazňuje význam športovej koedukácie detí v predškolských zariadeniach a základných školách, ako i možnosti mať buď koedukované alebo oddelené hodiny telesnej výchovy počnúc strednou školou, aby boli dievčatá podnecované vyskúšať si športy, ktoré tradične robia len muži.
Telesná výchova v školách a šport sú jedným z najdôležitejších nástrojov sociálnej integrácie.
Návrh zákona pomáha napĺňať cieľ Koncepcie športu 2022 - 2026, schválenej vládou 9. marca 2022, kde v bode 1.1 je definovaný cieľ nasledovne: „Skvalitnenie telesnej výchovy za súčasného zvyšovania rozsahu pohybu žiakov na školách a postupného zvyšovania podielu času, ktorí žiaci trávia na hodinách telesnej a športovej výchovy s cieľom dosiahnuť jednu hodinu pohybu denne.
V návrhu zákona sa stanovuje zaradenie predmetu telesná a športová výchova ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu a stanovuje sa časová dotácia predmetu telesná a športová výchova na základnej škole na povinné tri vyučovacie hodiny týždenne a na strednej škole na dve povinné vyučovacie hodiny týždenne.
Za posledných 15 rokov väčšina štátov v Európskej únii pristúpila k naplneniu výzvy Rezolúcie Európskeho parlamentu. Slovenská republika je jediná krajina z členských štátov Európskej únie, ktorá rok po tejto výzve, v roku 2008, pristúpila k zníženiu povinnej časovej dotácie z troch hodín na dve hodiny týždenne pre predmet telesná a športová výchova pri tvorbe nového štátneho vzdelávacieho programu. Ani ďalšie reformy štátneho vzdelávacieho programu nepriniesli naplnenie výzvy, nehovoriac o prekročení povinnej časovej dotácie troch hodín, na ktoré Rezolúcia vyzýva.
Zavedenie povinnej časovej dotácie a ďalších rámcových ustanovení pre predmet telesná a športová výchova do školského zákona je o to naliehavejšia a k takémuto riešeniu pristúpilo viacero krajín Európskej únie.
2
Predmet telesná a športová výchova je jediným predmetom v rámci rámcového učebného plánu, ktorý priamy vplyv na fyzické a zároveň aj duševné zdravie detí a mládeže. V dnešnej pokrokovej dobe techniky trávia deti a mládež stále viac času pred obrazovkami rôznych zariadení, čo neprispieva k zdravému životnému štýlu a správnemu vývinu. Štatistiky ukazujú, že pre 30 percent detí a mládeže, je práve predmet telesná a športová výchova jediným fyzickým pohybom. Ďalších 40 percent detí vykonáva fyzickú aktivitu alebo športuje len príležitostne.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vo svojom stanovisku z mája 2022 podporuje navýšenie povinnej časovej dotácie pre predmet telesná a športová výchova a poukazuje na nedostatok pohybovej aktivity, ako kľúčového rizikového faktora pre vznik obezity, diabetes mellitus, srdcovocievnych ochorení, niektorých onkologických ochorení, osteoporózy a iných chronických neprenosných ochorení.
Vo viacerých prieskumoch bolo dokázané, že deti na školách s vyšším počtom hodín telesnej a športovej výchovy dosahovali lepšie výsledky vo vzdelávaní. Deťom s dostatkom pohybu sa lepšie vyvíja časť v mozgu (Hipokampus). Hipokampálna neurogenéza sa vo veľkej miere spája s pohybovou aktivitou, vďaka čomu majú takýto jedinci lepšie predpoklady na zapamätávanie (učenie sa) a priestorovú orientáciu (elimináciu úrazov).
Faktom je, že aj pandémia Covid obmedzila výučbu predmetu telesná a športová výchova, čo rozšírilo spomínané problémy aj v oblasti duševných a psychických diagnóz.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojom podpornom stanovisku z mája 2022 pre navýšenie časovej dotácie predmetu telesná a športová výchova dlhodobejšie eviduje slabú motorickú pripravenosť uchádzačov o prijatie do služobného pomeru pre povolanie policajta, hasiča a horského záchranára. Spravidla iba 50 percent uchádzačov o prijatie do služobného pomeru dokáže zvládnuť fyzické previerky v rámci prijímacieho konania.
Sekcia ľudských zdrojov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky vo svojom podpornom stanovisku z apríla 2022 pre navýšenie časovej dotácie predmetu telesná a športová výchova upozorňuje na zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, kde zapracovanie brannej prípravy a brannej výchovy je dané legislatívou a dodnes sa tieto prvky nevyučujú.
Úrad vlády Slovenskej republiky, pod svojou organizačnou zložkou úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport, organizoval za posledné dva roky dve medzinárodné konferencie (jún 2021 „Pohyb detí a mládeže na školách po Covide“ a december 2022 „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“) za účasti najlepších odborníkov z rôznych oblastí. Odborné závery z týchto konferencií poukazujú na dôležitosť zvýšenia povinnej časovej dotácie pre predmet telesná a športová výchova.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport vyjadril v júni 2021 súhlas podpismi 10 z 12 členov výboru, vrátane opozičných poslancov, so závermi konferencie a stanoviskami odborníkov, ktorí vyzývajú na celkový objem pohybu na školách v rozsahu jednej hodiny denne.
Závery konferencie z júna 2021 boli zhrnuté do dvoch hlavných bodov:
1. Je potrebné čo najskôr (ideálne k 1.9.2021) prinavrátiť povinnú 3. hodinu týždenne pre predmet telesná a športová výchova na všetky stupne škôl a na všetky ročníky (fixáciou disponibilnej hodiny v rámcovom učebnom pláne, zmenou kurikul).
3
2. Je potrebné zaviesť 2 hodiny týždenne ďalších športových alebo pohybových aktivít, ktoré by mohli byť postupne transformované do každodennej telesnej a športovej výchovy v časovom horizonte do troch rokov. Tieto hodiny realizovať v rámci vyučovacieho procesu alebo ich zabezpečiť po vyučovaní..
Výbor Národnej Rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prijal v máji 2022 uznesenie, v ktorom žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby prijal potrebné opatrenia k navýšeniu počtu hodín vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova na základných a stredných školách v počte minimálne 3 hodiny týždenne od školského roku 2022/2023 a to fixáciou disponibilnej hodiny.
Aj napriek vyššie uvedeným argumentom nepristúpili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a tvorcovia štátneho vzdelávacieho programu do dnešného dňa k navýšeniu povinnej časovej dotácie predmetu telesná a športová výchova na minimálne tri vyučovacie hodiny týždenne a nenaplnili tým výzvu Rezolúcie Európskeho Parlamentu, závery z odborných konferencií, stanoviská z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako hlavné dôvody nezvýšenia časovej dotácie predmetu telesná a športová výchova často uvádzané štatistiky chýbajúcej školskej športovej infraštruktúry, v ktorých sa uvádza, že na približne 40 percent základných škôl chýba telocvičňa. Tieto štatistiky však dlhodobo skresľujú školy s malým počtom žiakov. Dnes vieme, že štatistiky z pohľadu počtu žiakov oveľa pozitívnejšie a z tohto pohľadu prístup k telocvični okolo 85 percent žiakov zo všetkých základných škôl.
Úrad vlády Slovenskej republiky, pod svojou organizačnou zložkou úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport, vypracoval v roku 2021 štúdiu uskutočniteľnosti výstavby chýbajúcich telocviční a školských športových dvorov do roku 2027. Kladné ekonomické zhodnotenie štúdie potvrdil Útvar hodnoty za peniaze.
Z Fondu na podporu športu sa za posledné tri roky uspokojilo 21 projektov výstavby telocviční. V minuloročnej výzve z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky to bolo ďalších 8 projektov. V Partnerskej dohode pre obdobie 2021-2027 sa pripravuje ako jedna z prvých výziev možnosť dostavby chýbajúcej školskej športovej infraštruktúry. V pláne obnovy sú vyčlenené ďalšie financie pre materiálne vybavenie škôl.
Ustanovenie o časovej dotácii predmetu telesná a športová výchova v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne sa nebude vzťahovať na základnú školu, ktorá menej ako päť tried.
V otázke personálneho zabezpečenia vyučovania predmetu telesná a športová výchova uvádzajú fakulty vysokých škôl približne 450 500 absolventov ročne, ktorí majú aprobáciu telesná a športová výchova. V súčasnosti pôsobia väčšinou na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.
Za posledné tri roky sa zlepšilo prostredie pre personálne zabezpečenie a kvalitu výučby predmetu telesná a športová výchova:
-Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorá ustanovuje zaraďovanie do vyšších kariérnych stupňov motivuje odborníkov z praxe, aby pôsobili vo vyučovacom procese.
4
-Novelou vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa upravili kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušných aprobačných predmetov na prvom stupni základnej školy pre učiteľa telesnej a športovej výchovy.
-Úrad vlády Slovenskej republiky, pod svojou organizačnou zložkou úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport zabezpečuje na prvom stupni základných škôl program „Tréneri v škole“, ktorý pomáha v tandemovom vyučovaní skvalitňovať a zatraktívňovať hodiny telesnej a športovej výchovy počas celého školského roka. Program pôsobí na 200 základných školách po celej Slovenskej republike. zriadené štyri školiace strediská s výnimočným školiacim programom pre trénerov a učiteľov na prvom stupni základných škôl. Doposiaľ bolo vyškolených 300 trénerov, ktorí pripravení skvalitňovať vyučovanie hodín telesná a športová výchova na prvom stupni.
Odborníci vo svojich záveroch z konferencie „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“ z decembra 2022 uvádzajú, že posilnenie hodinovej dotácie na tri hodiny týždenne v rámcových učebných plánoch je jednou z podmienok zlepšenia kvality telesnej a športovej výchovy. Toto navýšenie zohľadňuje aj fakt, že vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb a konkrétne vyučovací predmet telesná a športová výchova obsahuje štandardy posilňujúce oblasť zdravia a zdravého životného štýlu ako i posilnenie obsahu zameraného na ochranu života a zdravia obyvateľstva. V neposlednom rade upozorňujú aj na význam inklúzie, ktorú by mal plniť obsah predmetu telesná a športová výchova. Začlenenie všetkých žiakov bez ohľadu na ich individuálne dispozície je dôležitým predpokladom pre dosiahnutie výsledkov v telesnej a športovej výchove v celej populácii. Odporúčajú zvážiť zrušenie inštitútu oslobodzovania z telesnej a športovej výchovy a nahradiť ho inkluzívnym princípom s cieľom začleniť všetkých žiakov bez ohľadu na ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
Návrh zákona je v súlade s obsahom strategického dokumentu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky „Koncepcia športu 2022 - 2026“, schváleného vládou Slovenskej republiky 9. marca 2022. Cieľom Koncepcie je:
- skvalitnenie telesnej výchovy za súčasného zvyšovania rozsahu pohybu žiakov na školách a postupného zvyšovania podielu času, ktorí žiaci trávia na hodinách telesnej a športovej výchovy s cieľom dosiahnuť jednu hodinu pohybu denne,
- vytvoriť pozitívny vzťah k zdraviu prospešným pohybovým aktivitám a športu u detí, realizovať kurikulárnu reformu telesnej a športovej výchovy, vytvoriť atraktívny a moderný formát školských športových súťaží a aktivít, implementovať a financovať systém voľnočasových poukazov a podporiť pohyb obyvateľov všetkých vekových kategórií v prírode.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani na služby verejnej správy pre občana a predpokladajú sa pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
5
B. OSOBITNÁ ČASŤ
K Čl. I
Navrhuje sa nový § 15a, ktorého predmetom je legislatívna úprava vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova, ako povinného predmetu na základných školách v rozsahu minimálne troch vyučovacích hodín týždenne a na stredných školách v rozsahu minimálne dvoch vyučovacích hodín týždenne. Výnimku majú základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže je pri nich zvýšený predpoklad, že nemajú telocvičňu. Predmetná právna úprava umožňuje školám vyučovať telesnú a športovú výchovu nad minimálny rozsah napr. prostredníctvom navýšenia cez voliteľné (disponibilné) hodiny.
K Čl. II
Stanovuje sa nadobudnutie účinnosti od 1. septembra 2023. Nadobudnutie účinnosti zákona v tomto dátume zohľadňuje legisvakačnú lehotu v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
7
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.