1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Milan KURIAK a Milan VETRÁK.
Ustanovenie § 10 odsek 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách obsahuje všeobecnú úpravu platenia peňažných čiastok na účely predmetného zákona, pričom toto ustanovenie umožňuje skladať pri dražbách peniaze aj v hotovosti. Táto forma sa však často zneužíva na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a obchádzajú sa obmedzenia hotovostných platieb podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Cieľom navrhovanej novely zákona v čl. I je doplnenie § 10 odseku 2 o výslovnú úpravu, ktorá umožňuje platenie v hotovosti najviac vo výške podľa osobitného predpisu t. j. zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
V čl. II sa navrhuje zrušiť povinnosť poskytovať transparentný účet pre banky, ktoré nevedú platobné účty spotrebiteľom. Podľa § 27g v súčinnosti s § 122yf zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zaviedla povinnosť pre banky a pobočky zahraničných bánk na požiadanie dotknutých osôb (kandidátov vo voľbách) zriadiť a viesť osobitný platobný účet, na ktorom sa vedú finančné prostriedky na úhradu nákladov na volebnú kampaň a na ktorom tieto údaje bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám, tzv. transparentný účet najneskôr od 1. januára 2023. Vzhľadom na to, že ustanovenie sa vzťahuje aj na banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré v súčasnosti nevedú účty spotrebiteľom, vyvolalo by to v týchto bankách a pobočkách zahraničných bánk neplánované finančné náklady na zabezpečenie technickej podpory v súvislosti s realizáciou predmetnej zákonnej povinnosti, ako aj nastavenie a splnenie nových a špecifických podmienok pre klientov spotrebiteľov v súlade so zákonom o bankách a rozsiahlou právnou úpravou viažucou sa na spotrebiteľov. To by mohlo nepriaznivo vplývať na spĺňanie prudenciálnych požiadaviek týmito bankami a pobočkami zahraničných bánk. Navrhuje sa preto, aby povinnosť zriadiť a viesť transparentný účet určený na volebnú kampaň sa vzťahovala len na tie banky alebo pobočky zahraničných bánk, ktoré v súčasnosti vedú účty pre spotrebiteľov.
Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu a nemá vplyvy ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa doplniť ustanovenie upravujúce platenie peňažných čiastok pri dobrovoľných dražbách o výslovnú úpravu, ktorá zamedzuje obchádzaniu limitov podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
K čl. II
Navrhuje sa doplnenie úpravy aby povinnosť zriadiť a viesť transparentný účet určený na volebnú kampaň sa vzťahovala len na tie banky alebo pobočky zahraničných bánk, ktoré v súčasnosti vedú účty pre spotrebiteľov.
K čl. III
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. júna 2023.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Milan KURIAK a Milan VETRÁK
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.