DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č.
301/1995 Z. z.
o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom predkladaného návrhu zákona je posilnenie právnej istoty prostredníctvom spresnenia doposiaľ výkladovo nejednoznačných ustanovení predmetného zákonov a to tak, aby sa zabezpečilo v aplikačnej praxi ústavne konformný výklad pojmu pohlavie. Návrh zosúlaďuje použitie pojmu pohlavie v návrhu zákona s Ústavou a ostatnými platnými zákonmi v SR tým, že jednoznačne stanovuje, za akých podmienok môže byť rodné číslo zmenené.
Doterajším úzusom bola možnosť zmeny rodného čísla v prípade, že požadovaná zmena bola dokladovaná (o. i.) lekárskym posudkom, ktorý však nebol v zákone bližšie špecifikovaný. Nóvum navrhovanej novely spočíva v jasnom určení, čo lekársky posudok dokladuje a teda, že zmena rodného čísla je možná v takom prípade, ak bol lekársky posudok vydaný na preukázanie originárne nesprávne určeného pohlavia, a teda na potvrdenie toho, že určené pohlavie nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby.
Právny poriadok Slovenskej republiky vychádza z chápania pojmu pohlavie ako objektívnej biologickej skutočnosti. V Ústave SR je pojem žena chápaný v zhode s biologickou realitou, z ktorej vyplývajú určité biologické zákonitosti spravidla vlastné tomuto pohlaviu. Napríklad čl. 41 ods. 2 Ústavy žene v tehotenstve zaručuje osobitnú starostlivosť, ochranu v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky (odôvodnenosť zvýšenej ochrany prislúcha práve žene s ohľadom na biologickú skutočnosť tehotenstva viažucu sa výsostne na ženské pohlavie), v čl. 41 ods.1 je manželstvo definované ako jedinečný zväzok muža a ženy (pričom sa vychádza z pohlavnej komplementarity), ďalej čl. 39 ods. 3 Ústavy upravuje ženám právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe (znížený vek je odôvodnený výchovou detí), v čl. 38 ods.1 je ustanovené, že „ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky“ vychádzajúc pritom z biologickej reality založenej na potencionálne možnej vyššej miere zraniteľnosti daných skupín v pracovných vzťahoch.
Pojem pohlavie je nespochybniteľnou biologickou skutočnosťou aj podľa čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý Slovenská republika ratifikovala
2
napríklad v čl. 14 zakazuje výber pohlavia dieťaťa pri používaní techník lekársky asistovanej reprodukcie.
V zákone sa ponecháva možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia. Podmienkou ostáva lekársky posudok, ktorý preukazuje na základe genetických testov, že došlo v minulosti k nesprávnemu určeniu pohlavia. V prípade požadovania zmeny rodného čísla z iného dôvodu zmeny pohlavia neviaže štát povinnosť zabezpečenia a evidencie administratívnej zmeny. S ohľadom na funkcie a potreby štátu a spoločnosti je rozhodujúca a smerodajná evidencia skutočnej biologickej reality pohlavia, aby bolo možné aplikovať právny poriadok v súlade s pôvodne zamýšľaným zámerom zákonov.
Predkladaný návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy (rovnosť príležitostí), nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá vplyvy na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti, má pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B.Osobitná časť
K Čl. I
Uvedenou zmenou sa zabezpečuje, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. júla 2023.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č.
301/1995 Z. z.
o rodnom čísle v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
-žiadne
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
-úplne
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č.
301/1995 Z. z.
o rodnom čísle v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Pozitívne sociálne vplyvy v oblasti rovnosti príležitostí vyplývajú z toho, že návrh zákona zrovnoprávňuje ženy medzi ženami a mužov medzi mužmi a má pozitívny vplyv na manželstvo, rodinu a rodičovstvo.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.