1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu HLAS sociálna demokracia predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladaného návrhu je kompenzovať rodičom resp. zákonným zástupcom detí vo veku od 3 do 5 rokov náklady spojené s nemožnosťou umiestnenia detí do verejnej materskej školy z kapacitných dôvodov. Predkladaný zákon motivovať štát k budovaniu siete materských škôl, podporovať rodinu a pozitívne vplývať na výzvy spojené s demografickým vývojom na Slovensku.
V dôsledku nedostatku miest v materských školách bolo o neprijatí detí rozhodnuté v tisíckach prípadoch. Podľa údajov z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je to v uplynulých rokoch celkovo:
2015
13 482
2016
12 486
2017
12 328
2018
12 502
2019
14 941
2020
18 031
Podľa prognostických údajov mal nárast počtu detí v materských školách trvať do roku 2022, keď bude počet detí v materských školách kulminovať na 175 tisíc, následne do roku 2025 by tento počet mal klesať, a to približne na 168 tisíc detí.
Kompenzácia nákladov spojených s neúspešnosťou pri umiestnení detí do verejnej materskej školy bude podľa predkladaného návrhu realizovaná vo forme rodičovského príspevku. Nárok na jeho priznanie vznikne zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý však bude musieť preukázať, že sa neúspešne pokúšal umiestniť dieťa do verejnej materskej školy. Nárok na kompenzáciu nákladov je časovo obmedzený. Zanikne po uplynutí toho školského roka, v ktorom malo dieťa nastúpiť do materskej školy. Toto časové obmedzenie slúžiť na to, aby motivovalo zákonných zástupcov aktívne vyhľadávať pre dieťa miesto v materskej škole. Nárok taktiež zanikne aj v prípade, že sa podarí dieťa do materskej školy umiestniť priebežne, počas školského roka. Zákonným zástupcom tak bude rodičovský príspevok vyplácaný po dobu najviac desať mesiacov po neúspešnom pokuse umiestnenia dieťaťa do verejnej materskej školy.
2
Vyplatenie kompenzácie sa vyslovene viaže na neúspešný pokus o umiestnenie dieťaťa do verejnej materskej školy. Predložený zákon stojí na premise uvedenej v navrhovanom ustanovení § 28c ods. 1 školského zákona, podľa ktorého je zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí v materskej škole je garantované štátom. V prípade, že bude zákonný zástupca neúspešný pri umiestnení dieťaťa do verejnej materskej školy nárok mu nezanikne ak sa mu podarí dieťa úspešne umiestniť do súkromnej materskej školy. Pri súčasnom nastavení cien školného za súkromné materské školy bude priznaný rodičovský príspevok vo väčšine prípadov predstavovať iba čiastočnú kompenzáciu. Toto opatrenie však môže stimulovať trh ku vzniku nových súkromných materských škôl, ktoré môžu napomôcť k čiastočnému pokrytiu nedostatočných kapacít v segmente. Verejnou materskou školou sa rozumie materská škola zriadená orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy.
Oprávnený zákonný zástupca si bude môcť svoj nárok uplatniť najneskôr do 31. júla roka, v ktorom podávala žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Podľa § 59 ods. 4 druhá veta školského zákona sa žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podáva v čase od 1. mája do 31. mája. Podľa § 59 ods. 7 druhá veta školského zákona o prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. Navrhovaný zákon tak ponecháva zákonnému zástupcovi dostatočný čas na preukázanie nároku. Štátu zase necháva dostatočný čas na spracovanie žiadostí tak, aby mohol začať od septembra (času, kedy malo dieťa nastúpiť na predprimárne vzdelávanie) vyplácať príspevok.
Predkladaná právna úprava pri určovaní nároku na príspevok počíta aj s posudzovaním dostupnosti materskej školy. V čl. I a čl. II bod 2 návrh ustanovuje: v dostupnej vzdialenosti od miesta trvalého bydliska dieťaťa. Úmyslom predkladateľa je ponechať posúdenie nároku na správnej úvahe. V praxi totiž môžu nastať situácie, že materská škola nebude priamo v mieste trvalého bydliska dieťaťa, no bude dostupná napr. prostredníctvom školského autobusu. V takom prípade bude o dostupnosti rozhodovať úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona o rodičovskom príspevku.
Právna úprava bude mať negatívny ale aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Ak by predkladaná právna úprava platila aj v roku 2020 náklady na toto opatrenie by predstavovali približne 49 mil. eur (18031 detí x 270 rodičovský príspevok x 10 mesiacov). V tomto prípade však ide o sociálno-ekonomické opatrenie. Na jednej strane sa ním posilňuje sociálne poslanie štátu, ktorý kompenzuje nedostatočne napĺňanie úloh v oblasti predprimárneho vzdelávania. Na druhej strane tým, že nevylučuje získanie kompenzácie umiestnením dieťaťa do súkromnej materskej školy pôsobí ako stimulačný prvok na rozvoj tohto segmentu. Navrhované opatrenie v neposlednom rade podporuje aj spotrebu obyvateľstva. Navrhovaný zákon vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na rodinu.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
3
medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K Čl. I
Za § 28b školského zákona sa vkladá nový § 29c, ktorý ustanovuje garancie štátu pri zabezpečovaní predprimárneho vzdelávania a ustanovuje taktiež nárok na príspevok v prípade, že sa dieťa zákonnému zástupcovi nepodarí umiestniť do verejnej materskej školy v mieste trvalého bydliska dieťaťa.
Poznámka pod čiarou k Čl. I odkazuje na zákon o rodičovskom príspevku, ktorého úprava je predmetom predkladaného návrhu zákona a bezprostredne súvisí s potrebou prepojenia oboch zákonov pri zavádzaní tohto inštitútu.
K Čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa rozšíriť počet prípadov, kedy oprávnená osoba nárok na rodičovský príspevok. Ustanovenie obsahuje pomerne širokú formuláciu, ktorá však slúži pre posilnenie decíznej kompetencie úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý o priznaní príspevku rozhoduje. Podmienkou získania príspevku je aj povinnosť oprávnenej osoby preukázať že nemá dlh voči štátu.
Poznámka pod čiarou k Čl. II bod 1 odkazuje na ustanovenie školského zákona, ktoré deklaruje garancie štátu pri zabezpečovaní predprimárneho vzdelávania.
K bodu 2
Navrhuje sa rozšíriť definíciu dieťaťa o dieťa do 5 rokov veku, ktoré sa nepodarilo umiestniť do verejnej materskej školy. Navrhované ustanovenie taktiež ukladá povinnosť oprávnenej osobe preukázať rozhodnutím o neprijatí do materskej školy skutočnosti zakladajúce vznik oprávnenia na vyplácanie rodičovského príspevku.
Poznámka pod čiarou k Čl. II bod. 2 odkazuje na ustanovenie zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktoré oprávňuje riaditeľa materskej školy rozhodovať o prijatí dieťaťa do materskej školy.
K bodu 3
Navrhuje sa určiť nárok na výplatu príspevku na čas trvania školského roka tzn. od začiatku septembra roku, v ktorom vznikol nárok, do konca júna nasledujúceho roka tak, aby v skutočnosti tento inštitút plnil sledovaný účel kompenzáciu nákladov spojených s nemožnosťou umiestnenia dieťaťa do verejnej materskej školy. V lete, mimo školského roka,
4
totiž zväčša vzniká situácia, kedy ani väčšina detí, ktoré sa podarilo do materskej školy umiestniť, materskú školu nenavštevujú.
Takéto časové ohraničenie taktiež motivačne vplývať aj na aktívny prístup zákonných zástupcov pri vyhľadávaní materskej školy pre dieťa. Ustanovenie taktiež racionalizuje verejné výdavky na toto opatrenie. Ak by sa príspevok vyplácal počas celého kalendárneho roka náklady by sa v rámci príkladu uvedeného vo všeobecnej časti dôvodovej správy navýšili o približne 10 mil. eur.
K bodu 4
Navrhuje sa, aby nárok na výplatu príspevku zanikol prijatím dieťaťa do verejnej materskej školy alebo uplynutím príslušného školského roka. O prvej skutočnosti musí v zmysle dnes platného § 9 zákona o rodičovskom príspevku oprávnená osoba preukázať platiteľovi zmenu skutočností rozhodujúcich na vznik nároku na rodičovský príspevok. Po uplynutí príslušného školského roka je oprávnená osoba zákonný zástupca povinný opätovne podávať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Pre opätovné získanie nároku musí zákonný zástupca opäť doložiť rozhodnutie riaditeľa materskej školy o neprijatí do materskej školy.
K bodu 5
Doterajší text § 9 neobsahoval rozdelenie na odseky. Jeho doterajšie znenie sa preto označuje ako odsek 1 a do § 9 sa dopĺňa nový odsek 2, ktorý explicitne ustanovuje povinnosť oprávnenej osoby preukázať požadované náležitosti najneskôr do 31. júla roka, v ktorom podávala žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Márne uplynutie lehoty bude mať za následok stratu nároku na príspevok. Časový rámec procesu je načrtnutý vo všeobecnej časti dôvodovej správy.
K Čl. III
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu, aby zákonní zástupcovia detí mohli uplatniť tieto ustanovenia už pri žiadostiach na školský rok 2023/2024.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: Nie prekladaným návrhom právneho predpisu dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie: Úplný.
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na rodinu
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy, žiadne vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a pozitivne vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona má významne pozitívny vplyv na rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.