NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Z Á K O N
z ......... 2023,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z. a zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z. a zákona č. 394/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý znie:
§ 28c
(1) Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí v materskej škole je garantované štátom.
(2) Ak je zákonný zástupca neúspešný pri umiestnení dieťa do verejnej materskej školy v dostupnej vzdialenosti od miesta trvalého bydliska vzniká zákonnému zástupcovi nárok na príspevok.32ab)
Poznámka pod čiarou k odkazu 32ab znie:
32ab) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
Čl. II
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 312/2019 Z. z., zákona č. 338/2022 Z. z. a zákona č. 350/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) bola neúspešná pri umiestnení dieťaťa do verejnej materskej školy v dostupnej vzdialenosti od miesta trvalého bydliska dieťaťa a preukáže, že ku dňu podania žiadosti nemá dlh na verejnom zdravotnom a/alebo sociálnom poistení a/alebo na daniach voči štátu.4b
Poznámka pod čiarou 4b znie:
4b) § 28c zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
2.V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) do piatich rokov veku, ktoré sa nepodarilo umiestniť do verejnej materskej školy a oprávnená osoba túto skutočnosť preukázala vo forme rozhodnutia o neprijatí do materskej školy5a).“
Poznámka pod čiarou 5a znie:
5a) § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
3.§ 3 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Nárok podľa § 3 ods. 1 písm. c) vzniká na obdobie od 1. septembra príslušného kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „školský rok“).“
4.§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Nárok na rodičovský príspevok podľa § 3 ods. 1 písm. c) zaniká prijatím dieťaťa do verejnej materskej školy počas príslušného školského roka alebo uplynutím príslušného školského roka.“
5.Doterajší text § 9 sa označuje ako ods. 1 a dopĺňa sa ods. 2, ktorý znie:
„(2) Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosť podľa § 3 ods. 2 písm. d) najneskôr do 31. júla roka, v ktorom podávala žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.