1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR za stranu HLAS – sociálna demokracia.
Predkladaný návrh zákona reaguje na bezprecedentný nárast spotrebiteľských cien, ktorý sa nevyhol ani nákladom na rekondičné pobyty určené poberateľom dôchodkov. Štát dlhodobo podporuje tieto pobyty, ako nástroj predchádzania sociálnemu vylúčeniu a podpory obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície penzistov 6 ods. 1 písm. b)). Skutočnosť, že MPSVR SR každý rok takýmto spôsobom prispieva k zvyšovaniu kvality života tisícov dôchodcov dosvedčuje, že ide o úspešné a potrebné systematické opatrenie.
Považujeme za dôležité uviesť, že maximálna suma, ktorou štát prispieva na rekondičné pobyty predstavuje súčasných 50 eur od nadobudnutia účinnosti zákona, čiže od roku 2011. Je zrejmé, že takto nastavená maximálna výška podpory v súčasnosti reálne spôsobuje to, že v konečnom dôsledku je neefektívna, pretože neumožní poberateľom dôchodkov bez iného príjmu 6 ods. 1 písm. b)), aby podporované rekondičné pobyty využívali, keďže zvyšnú časť celkovej ceny rekondičného pobyty si nedokážu zaplatiť.
Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná zmena sa týka určenia maximálnej sumy, poskytuje navyše tento návrh novely zákona dostatočnú rozpočtovú flexibilitu pre jeho uplatnenie v roku 2023 podľa priorít súčasného vedenia MPSVR SR.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zvýšenie maximálnej sumy príspevku štátu v gescii MPSVR SR na rekondičné pobyty poberateľov dôchodkov na sumu 100 eur na jeden pobyt/osobu.
K bodu 2
Technicko-legislatívna zmena v súvislosti so zmenou v bode 1 - zvýšenie celkovej maximálnej sumy na dotácie na rekondičné pobyty pre dôchodcov.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť od 1. júna 2023.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.