NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 222/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 417/2020 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 5 sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
2.V § 6 ods. 7 sa suma „697 490 eur“ nahrádza sumou „1 394 980 eur“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2023.