D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký a Tomáš Lehotský.
Predkladaným návrhom zákona sa upravujú podmienky nároku na materské. Podľa aktuálne platnej legislatívny poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Na základne navrhovanej legislatívnej úpravy, ktorú predkladáme sa do doby 270 dní započíta taktiež doba štúdia na strednej škole alebo vysokej škole považovaná za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania. Z navrhovanej úpravy vychádza, že podmienkou na to, aby sa poistenkyni zarátavalo štúdium na strednej alebo vysokej škole do 270 dní nemocenského poistenie v dobe dvoch rokov, je nevyhnutné, aby toto štúdium bolo úspešne ukončené.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy.
Týmto opatrením zlepšujeme možnosti žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien, ktoré vzhľadom na chýbajúcu právnu úpravu a nemožnosť poberať materskú po ukončení štúdia, nemali vytvorené priaznivé podmienky na materstvo. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia podľa štatistík OECD zarábajú v priemere o 60 % viac ako ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním. Zároveň v prípade vysokoškolsky vzdelaných ľudí evidujeme najnižšiu mieru nezamestnanosti. Predkladaným návrhom zákona sa zameriavame na ženy, pri ktorých máme na Slovensku dlhodobý problém s nízkym percentom ekonomicky aktívnych žien (len 48 % v porovnaní s priemerom okolo 60 %). Pri tvorbe tohto legislatívneho návrhu vychádzame z praxe, ktorá sa osvedčila v Česku, kde táto právna úprava platí a okrem iných faktorov spôsobuje odliv slovenských študentiek na české vysoké školy, čím naše hospodárstvo výrazne stráca. Obzvlášť špecifickou skupinou doktorandky, ktoré vzhľadom na dlhšiu dobu štúdia ho ukončujú vo vyššom veku. Vzhľadom na to, že nie nemocensky poistené sa po ukončení doktorandského štúdia musia zamestnať, aby im nárok na materské vznikol, čím dochádza k zvyšovaniu veku rodičiek. Priemerný vek prvorodičky na Slovensku stúpajúcu tendenciu, len od roku 2015 po rok 2020 sa zvýšil o 0,5 roka na aktuálnu hodnotu približne 28,1 rokov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a životné prostredie. Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti. pozitívne sociálne vplyvy a taktiež pozitívne vplyvy na rodičovstvo a rodinu.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa, aby sa do zákonom vyžadovanej doby poistenia 270 dní predo dňom započítavalo aj obdobie štúdia na strednej škole alebo vysokej, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania, to znamená ak toto štúdium úspešne ukončila.
K čl. II
Termín nadobudnutia účinnosti sa navrhuje na 1. januára 2024.