Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z..............2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 1 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z., vyhlášky č. 283/2016 Z. z., vyhlášky č. 91/2018 Z. z. a vyhlášky č. 220/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V prílohe č. 1 písmeno O. Fyzická záťaž podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona vrátane nadpisu nad písmenom O znie:
Fyzická záťaž podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona
O. Energetický výdaj10)
Kategória
Charakteristika prác
1.
Práce určené kontrolným listom,10a) alebo práce prevažne dynamické, vykonávané veľkými svalovými skupinami, pri ktorých je prekročený 0,65-násobok najvyššie prípustných hodnôt energetického výdaja zmenového priemerného pre vekové skupiny mužov a žien, ale nie je prekročený 0,85-násobok najvyššie prípustných hodnôt energetického výdaja zmenového priemerného pre vekové skupiny mužov a žien a zároveň nie je prekročená najvyššie prípustná hodnota energetického výdaja krátkodobého ani u niekoľko minút trvajúcej pravidelnej pracovnej činnosti s vysokou intenzitou svalovej práce.
2.
Práce prevažne dynamické, vykonávané veľkými svalovými skupinami, pri ktorých je prekročený 0,85-násobok najvyššie prípustných hodnôt energetického výdaja zmenového priemerného pre vekové skupiny mužov a žien, ale nie je prekročená najvyššie prípustná hodnota energetického výdaja zmenového priemerného pre vekové
skupiny mužov a žien a zároveň nie je prekročená najvyššie prípustná hodnota energetického výdaja krátkodobého ani u niekoľko minút trvajúcej pravidelnej pracovnej činnosti s vysokou intenzitou svalovej práce.
3.
a)Práce prevažne dynamické, vykonávané veľkými svalovými skupinami, pri ktorých energetický výdaj zmenový priemerný prekračuje najvyššie prípustné hodnoty energetického výdaja zmenového priemerného pre vekové skupiny mužov a žien.
b)Práce prevažne dynamické, vykonávané veľkými svalovými skupinami, pri ktorých energetický výdaj krátkodobý pri niekoľko minút trvajúcej pravidelnej pracovnej činnosti s vysokou intenzitou svalovej práce prekračuje najvyššie prípustné hodnoty energetického výdaja krátkodobého pre vekové skupiny mužov a žien.
4.
Neurčuje sa.
„.
Poznámka pod čiarou k odkazom 10 a 10a znie:
10) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. .../2023 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci.
10a) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. .../2023 Z. z.“.
2.V prílohe č. 1 sa za písmeno O. Energetický výdaj vkladajú nové písmená P S, ktoré vrátane nadpisov nad písmenami P až S znejú:
Fyzická záťaž podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona
P. Ručná manipulácia s bremenami10b)
Kategória
Charakteristika prác
1.
a)Práce určené kontrolným listom,10a) alebo práce mužov so zdvíhaním a ukladaním bremena s hmotnosťou 3 7,5 kg, pri ktorých nie je prekročený 0,85-násobok referenčnej hmotnosti za referenčných podmienok.
b)Práce určené kontrolným listom,10a) alebo práce žien so zdvíhaním a ukladaním bremena s hmotnosťou 3 5 kg, pri ktorých nie je prekročený 0,85-násobok referenčnej hmotnosti za referenčných podmienok.
c)Práce určené kontrolným listom,10a) alebo práce s ručným prenášaním bremena na vzdialenosť väčšiu ako 1 meter, pri ktorých nie je prekročený 0,5-násobok referenčnej kumulatívnej hmotnosti za referenčných podmienok.
d)Práce určené kontrolným listom,10a) alebo práce s použitím sily celého tela pri ručnom ťahaní alebo tlačení bremena, pri ktorých nie je prekročený 0,85-násobok najvyššie prípustnej impulznej alebo ustálenej sily pre ťahanie alebo tlačenie za referenčných podmienok.
2.
a)Práce so zdvíhaním a ukladaním bremena s hmotnosťou 3 kg a viac, pri ktorých je prekročený 0,85-násobok referenčnej hmotnosti bremena za referenčných podmienok, ale nie je prekročená referenčná hmotnosť bremena za referenčných podmienok.
b)Práce s ručným prenášaním bremena s hmotnosťou 3 kg a viac na vzdialenosť väčšiu ako 1 meter, pri ktorých je prekročený 0,5-násobok referenčnej kumulatívnej hmotnosti za referenčných podmienok, ale nie je prekročená referenčná kumulatívna hmotnosť bremena za referenčných podmienok.
c)Práce s použitím sily celého tela pri ručnom ťahaní alebo tlačení bremena, pri ktorých je prekročený 0,85-násobok najvyššie prípustnej impulznej alebo ustálenej sily pre ťahanie alebo tlačenie za referenčných podmienok, ale nie je prekročená najvyššie prípustná impulzná alebo ustálená sila pre ťahanie alebo tlačenie za referenčných podmienok.
3.
a)Práce so zdvíhaním a ukladaním bremena s hmotnosťou 3 kg a viac, pri ktorých je prekročená referenčná hmotnosť bremena za referenčných podmienok, ale nie je prekročený 3-násobok referenčnej hmotnosti bremena za referenčných podmienok.
b)Práce s ručným prenášaním bremena s hmotnosťou 3 kg a viac na vzdialenosť väčšiu ako 1 meter, pri ktorých je prekročená referenčná kumulatívna hmotnosť za referenčných podmienok, ale nie je prekročený 2-násobok referenčnej kumulatívnej hmotnosti za referenčných podmienok.
c)Práce s použitím sily celého tela pri ručnom ťahaní alebo tlačení bremena, pri ktorých je prekročená najvyššie prípustná impulzná alebo ustálená sila pre ťahanie alebo tlačene za referenčných podmienok, ale nie je prekročený 2-násobok najvyššie prípustnej impulznej alebo ustálenej sily pre ťahanie alebo tlačenie za referenčných podmienok.
d)Práce, ktoré spĺňajú kritériá druhej kategórie pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania, ohrozenie chorobou z povolania alebo iné poškodenie podporno-pohybovej sústavy u zamestnancov vo vzťahu k ručnej manipulácii s bremenami.
4.
a)Práce so zdvíhaním a ukladaním bremena s hmotnosťou vyššou ako je referenčná hmotnosť bremena pre mužov a pre ženy.
b)Práce so zdvíhaním a ukladaním bremena, pri ktorých je prekročený 3-násobok referenčnej hmotnosti bremena za referenčných podmienok.
c)Práce s ručným prenášaním bremena s hmotnosťou 3 kg a viac na vzdialenosť väčšiu ako 1 meter, pri ktorých je prekročený 2-násobok referenčnej kumulatívnej hmotnosti za referenčných podmienok.
d)Práce s použitím sily celého tela pri ručnom ťahaní alebo tlačení bremena, pri ktorých je prekročený 2-násobok najvyššie prípustnej impulznej alebo ustálenej sily pri ťahaní alebo tlačení za referenčných podmienok.
e)Práce, ktoré spĺňajú kritériá tretej kategórie v písm. a), b) alebo c) pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania, ohrozenie chorobou z povolania alebo iné poškodenie podporno-pohybovej sústavy u zamestnancov vo vzťahu k ručnej manipulácii s bremenami.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
10b) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2023 Z. z.“.
Fyzická záťaž podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona
Q. Dlhodobá jednostranná nadmerná záťaž horných končatín10)
Kategória
Charakteristika prác
1.
Práce určené kontrolným listom,10a) alebo práce, pri ktorých je úhrnný čas jednej alebo viacerých pracovných úloh s dlhodobou nadmernou jednostrannou záťažou horných končatín dlhší ako 1 hodina za pracovnú zmenu alebo 5 hodín v týždni a počet technických pohybov ani jednej hornej končatiny neprekračuje 0,6-násobok najvyššie prípustného počtu technických pohybov v 8-hodinovej pracovnej zmene za referenčných podmienok.
2.
Práce, pri ktorých prekročené kritériá pre prvú kategóriu, ale počet technických pohybov ani jednej hornej končatiny neprekračuje najvyššie prípustný počet technických pohybov v 8-hodinovej pracovnej zmene za referenčných podmienok.
3.
a) Práce, pri ktorých je prekročený najvyššie prípustný počet technických pohybov v 8-hodinovej pracovnej zmene za referenčných podmienok a počet technických pohybov ani jednej hornej končatiny neprekračuje 2,6-násobok najvyššie prípustného počtu technických pohybov v 8-hodinovej pracovnej zmene za referenčných podmienok.
b) Práce, ktoré spĺňajú kritériá druhej kategórie pri dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaži horných končatín, pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania, ohrozenie chorobou z povolania alebo iné poškodenie podporno-pohybovej sústavy u zamestnancov vo vzťahu k dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaži horných končatín.
4.
a)Práce, pri ktorých počet technických pohybov aspoň jednej hornej končatiny prekračuje 2,6-násobok najvyššie prípustného počtu technických pohybov v 8-hodinovej pracovnej zmene za referenčných podmienok.
b)Práce, ktoré spĺňajú kritériá tretej kategórie v písm. a) pri dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaži horných končatín, pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania, ohrozenie chorobou z povolania alebo iné poškodenie podporno-pohybovej sústavy u zamestnancov vo vzťahu k dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaži horných končatín.
Fyzická záťaž podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona
R. Nepriaznivé pracovné polohy10)
Kategória
Charakteristika prác
1.
Práce určené kontrolným listom,10a) alebo práce, pri ktorých usporiadanie pracovného miesta a charakter práce podmieňuje pravidelný výskyt nepriaznivých pracovných polôh s trvaním, ktoré prekračuje 0,5-násobok najvyššie prípustného celozmenového času za referenčných podmienok, ale neprekračuje 0,7-násobok najvyššie prípustného celozmenového času za referenčných podmienok a zároveň krátkodobý čas pracovných polôh pri práci neprekračuje najvyššie prípustný krátkodobý čas pracovnej polohy za referenčných podmienok.
2.
Práce, pri ktorých usporiadanie pracovného miesta a charakter práce podmieňuje pravidelný výskyt nepriaznivých pracovných polôh s trvaním, ktoré prekračuje 0,7-násobok najvyššie prípustného celozmenového času za referenčných podmienok, ale neprekračuje najvyššie prípustný celozmenový čas za referenčných podmienok a
zároveň krátkodobý čas pracovných polôh pri práci neprekračuje najvyššie prípustný krátkodobý čas pracovnej polohy za referenčných podmienok.
3.
a)Práce, pri ktorých usporiadanie pracovného miesta a charakter práce podmieňuje pravidelný výskyt nepriaznivých pracovných polôh s trvaním, ktoré prekračuje najvyššie prípustný celozmenový čas pracovnej polohy za referenčných podmienok.
b)Práce, pri ktorých usporiadanie pracovného miesta a charakter práce podmieňuje pravidelný výskyt nepriaznivých pracovných polôh s trvaním, ktoré prekračuje najvyššie prípustný krátkodobý čas pracovnej polohy za referenčných podmienok.
c)Práce, ktoré spĺňajú kritériá druhej kategórie pri nepriaznivých pracovných polohách, pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania, ohrozenie chorobou z povolania alebo iné poškodenie podporno-pohybovej sústavy u zamestnancov vo vzťahu k časti tela v nepriaznivej pracovnej polohe.
4.
Neurčuje sa.
Fyzická záťaž podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona
S. Lokálna svalová záťaž10)
Kategória
Charakteristika prác
1.
Práce určené kontrolným listom,10a) alebo práce vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých je prekročený 0,5-násobok najvyššie prípustnej svalovej sily zmenovej priemernej, ale nie je prekročený 0,7-násobok najvyššie prípustnej svalovej sily zmenovej priemernej a zároveň pri ktorých sa nevyskytujú svalové sily vyššie ako 45% Fmax.
2.
Práce vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých je prekročený 0,7-násobok najvyššie prípustnej svalovej sily zmenovej priemernej, ale nie je prekročená najvyššie prípustná svalová sila zmenová priemerná a zároveň pri ktorých nie je prekročená najvyššie prípustná svalová sila krátkodobá pri dynamických a statických svalových kontrakciách.
3.
a)Práce vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých je svalová sila zmenová priemerná pri práci prevažne dynamickej alebo pri práci prevažne statickej vyššia ako najvyššie prípustná svalová sila zmenová priemerná.
b)Práce vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých je svalová sila krátkodobá pri dynamických a statických svalových kontrakciách vyššia ako najvyššie prípustná svalová sila krátkodobá.
c)Práce, ktoré spĺňajú kritériá druhej kategórie pre lokálnu svalovú záťaž, pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania, ohrozenie chorobou z povolania alebo iné poškodenie podporno-pohybovej sústavy u zamestnancov vo vzťahu k lokálnej svalovej záťaži.
4.
Neurčuje sa.
„.
3.Doterajšie písmeno P sa označuje ako písmeno T, ktoré vrátane nadpisu znie:
T. Psychická pracovná záťaž podľa § 38a zákona
Kategória
Charakteristika prác
1.
Práce, pri ktorých je predpoklad, že nie je dosiahnuté kritérium uvedené v kategórii 2.
2.
Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a pracovného prostredia dosahuje zvýšenú intenzitu,11) ale nie je dosiahnutý najvyšší stupeň záťaže.12)
3.
Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a pracovného prostredia dosahuje najvyšší stupeň záťaže.12)
4.
Neurčuje sa.
„.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:
„11) § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. .../2023 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred psychickou pracovnou záťažou.
12) Príloha k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. .../2023 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.