VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ............... 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy v znení vyhlášky č. 222/2018 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 533/2021 Z. z. ustanovuje
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy v znení vyhlášky č. 222/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V prílohe č. 1 bod X. znie:
„X. Rozsah požadovaných vedomostí odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami
a) európska chemická legislatíva upravujúca problematiku nebezpečných chemických látok a zmesí z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie, najmä
1.podmienky uvádzania nebezpečných látok a zmesí na trh a ich používanie,
2.nebezpečné látky a zmesi, špecifikácia tried nebezpečnosti,
3.systém klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, vrátane tried a kategórií nebezpečnosti, výstražných upozornení, piktogramov a výstražných slov, osobitne pre akútne toxické látky a zmesi, ktoré zaradené do triedy a kategórie nebezpečnosti
i.akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,
ii.akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331, alebo
iii.toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370,
4.karta bezpečnostných údajov a jej obsah, expozičný scenár,
5.obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok a zmesí,
2
b) právne predpisy upravujúce ochranu zdravia pri práci s chemickými faktormi, osobitne pri práci s akútne toxickými látkami a zmesami
1.právny rámec ochrany zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi,
2.opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou,
3.zákazy a obmedzenia pri predaji, výdaji a skladovaní akútne toxických látok a zmesí,
4.povinnosti zamestnávateľov identifikácia rizika, posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s nebezpečnými chemickými faktormi,
5.všeobecné zásady prevencie rizika,
6.špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri práci s akútne toxickými látkami a zmesami,
7.špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní akútne toxických látok a zmesí,
8.kontrola expozície a rizika, osobné ochranné pracovné prostriedky,
9.zdravotný dohľad,
c) základy toxikológie
1.základné pojmy a ich význam toxicita látky alebo zmesi (LD50, LC50), chronická toxicita, nebezpečnosť, riziko,
2.cesty vstupu do organizmu, zásady prevencie,
3.zdravotné účinky toxických látok a zmesí,
4.príčiny vzniku otráv a ich prejavy vo vzťahu k vykonávanej práci,
d) zásady prvej pomoci pri zasiahnutí organizmu akútne toxickými látkami a zmesami podľa cesty vstupu do organizmu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.