VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ................,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 1 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 533/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa vypúšťa písmeno h).
2.V § 8 ods. 2 znie:
„(2) Pri činnostiach uvedených v odseku 1 zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika záťaže teplom alebo záťaže chladom v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, ktorá vypracuje posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona. Pri posúdení zdravotného rizika sa prihliada najmä na
a)popis vykonávanej činnosti so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce, vrátane pracovných postupov pre jednotlivé pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom, záťažou chladom a kontaktom pokožky s povrchom pevných materiálov, strojov, technických zariadení a kvapalinami,
b)druh, trvanie a úroveň záťaže teplom alebo záťaže chladom,
c)preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou chladom s prihliadnutím na vek, zdravotný stav, individuálne fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca, pitný režim zamestnancov,
d)plán riadenia rizika.“.
3.§ 9 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.