Návrh
V
Y
H
L
Á
Š
K
A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z
………….
2023
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci
Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej
republiky
podľa
§ 62 písm. s) zákona č. 355/2007 Z. z.
o
ochrane,
podpore
a
rozvoji
verejného
zdravia
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
v
z
n
e
n
í
z
á
k
o
n
a
č
.
.
.
.
.
.
/
2
0
2
3
Z
.
z
.
ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na
a)miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci,
b)posúdenie fyzickej záťaže pri práci, ktoré pozostáva z hodnotenia celkovej fyzickej záťaže a lokálnej fyzickej záťaže,
c)hodnotenie celkovej fyzickej záťaže pri práci, pri ktorej je riziko poškodenia zdravia z celkového preťaženia organizmu a obehového systému a na predchádzanie tomuto riziku,
d)hodnotenie lokálnej fyzickej záťaže pri práci, pri ktorej je riziko poškodenia zdravia podporno-pohybového systému, najmä kostí, kĺbov, svalov, šliach a nervov a na predchádzanie tomuto riziku,
e)posúdenie zdravotného rizika,
f)prevádzkový poriadok,
g)vykonávanie opatrení, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)Fyzická záťaž pri práci je faktor, ktorý vyvoláva v organizme adaptačné mechanizmy, ktoré majú pri optimálnej miere pôsobenia pozitívny vplyv na zdravie a pohodu organizmu; pri zvýšenej miere pôsobenia môžu mať na zdravie a pohodu organizmu negatívny vplyv. Neprimerane vysoká fyzická záťaž pri práci môže viesť k preťaženiu organizmu a k poškodeniu zdravia pri práci.
(2)Zložky fyzickej záťaže časti fyzickej záťaže charakterizované základným fyzikálnym alebo fyziologickým parametrom, ktorého miera určuje spolu s vplyvom ďalších podmienok práce a pracovného prostredia mieru zdravotného rizika vo vzťahu k rozvoju špecifického poškodenia zdravia alebo choroby z povolania.
(3)Najvyššie prípustné hodnoty určené v súvislosti s hodnotením fyzickej záťaže pri práci limitné hodnoty, pri ktorých dodržaní počas 8-hodinovej pracovnej zmeny sa predpokladá, že miera zdravotného rizika je tolerovateľná.1)
(4)Referenčné podmienky pri posudzovaní jednotlivých zložiek fyzickej záťaže definované podmienky práce a pracovného prostredia s ohľadom na veľkosť ich nepriaznivého alebo priaznivého vplyvu na posudzovanú záťaž organizmu.
(5)Celková fyzická záťaž je fyzická záťaž organizmu pri prevažne dynamickej práci, ktorá je vykonávaná veľkými svalovými skupinami. Hodnotí sa energetickým výdajom.
(6)Lokálna fyzická záťaž je fyzická záťaž jedného alebo viacerých častí tela pri práci, ktorá je vykonávaná prevažne malými svalovými skupinami.
(7)Energetický výdaj zmenový priemerný určuje priemerný energetický výdaj za 8-hodinovú pracovnú zmenu.
(8)Energetický výdaj zmenový maximálny určuje maximálnu hodnotu energetického výdaja zmenového priemerného v prípade nerovnomerného rozloženia pracovnej záťaže počas týždňa, mesiaca alebo roka.
(9)Energetický výdaj ročný je kumulatívna hodnota energetického výdaja zmenového priemerného vynaloženého na prácu v priebehu roka. Najvyššia prípustná hodnota energetického výdaja ročného zodpovedá množstvu energie vynaloženej za 235 pracovných dní pri dodržaní najvyššej prípustnej hodnoty energetického výdaja zmenového priemerného.
(10)Energetický výdaj krátkodobý určuje energetický výdaj pri najnáročnejších pracovných činnostiach z hľadiska celkovej fyzickej záťaže.
(11)Energetický výdaj (brutto) je spotreba energie pri pracovných činnostiach, ktorá zahŕňa spotrebu energie na základnú látkovú premenu, tzv. bazálny metabolizmus.
(12)Energetický výdaj (netto) je spotreba energie pri pracovných činnostiach, ktorá nezahŕňa spotrebu energie na základnú látkovú premenu.
(13)Dlhodobá nadmerná jednostranná záťaž horných končatín je zložka fyzickej záťaže horných končatín, ktorá môže spôsobiť nadmerné zaťaženie horných končatín a môže viesť k poškodeniu zdravia, vrátane rozvoja choroby z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia horných končatín. Miera záťaže horných končatín pri pôsobení dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže závisí od
a)času expozície a zaraďovania zotavovacích prestávok v práci na zotavenie od dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín, ktoré spolu s ďalšími podmienkami ovplyvňujú dlhodobú únosnosť záťaže,
b)svalovej sily, ktorá spolu s ďalšími podmienkami ovplyvňuje nadmernosť záťaže,
1) § 31 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
c)frekvencie pohybov, polohy horných končatín a jednotvárnosti pracovných úkonov, ktoré spolu s ďalšími podmienkami ovplyvňujú jednostrannosť záťaže.
(14)Pracovná úloha s dlhodobou nadmernou jednostrannou záťažou horných končatín je charakterizovaná činnosťou rovnakého alebo obdobného charakteru, pri ktorej dochádza k opakovanej záťaži rovnakých svalových skupín horných končatín. Pozostáva spravidla z viacerých pracovných cyklov. V rámci pracovnej zmeny sa vykonáva jedna alebo viac pracovných úloh.
(15)Pracovný cyklus je sled technických pohybov, ktoré sa v rámci pracovnej úlohy opakujú rovnakým alebo obdobným spôsobom.
(16)Referenčný počet technických pohybov je najvyššie prípustný počet technických pohybov pri referenčných podmienkach definovaných pri hodnotení dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín, odvodený podľa metódy OCRA a technickej normy2) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(17)Metóda OCRA (Occupational Repetitive Action) je postup na hodnotenie zdravotného rizika lokálnej svalovej záťaže horných končatín pri opakovaných pohyboch pri práci, ktoré jednostranne zaťažujú rovnaké svalové skupiny. Označenie je skratkou odvodenou z výrazu „opakovaná pracovná činnosť“.
(18)Referenčné podmienky pre prácu s dlhodobou nadmernou jednostrannou záťažou horných končatín presne definované podmienky práce a pracovného prostredia s ohľadom na ich minimálny vplyv na záťaž horných končatín pri práci s vysokým počtom technických pohybov horných končatín; zohľadňujú najmä svalovú silu horných končatín, pracovné polohy horných končatín, jednostrannosť, zotavovacie prestávky, trvanie práce s dlhodobou nadmernou jednostrannou záťažou horných končatín a doplnkové faktory.
(19)Technický pohyb je definovaný mechanický úkon alebo súbor mechanických úkonov charakterizovaný pohybom v jednom alebo viacerých kĺboch hornej končatiny, ktorý je potrebný na vykonanie určenej pracovnej činnosti v rámci pracovného cyklu alebo pracovnej úlohy.
(20)Frekvencia technických pohybov je počet technických pohybov za minútu.
(21)Zotavovacia prestávka v práci je v súvislosti s hodnotením dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín definovaná ako prestávka, ktorá predstavuje dostatočný čas na zotavenie hornej končatiny. Zotavovacie prestávky sú
a)prestávky na odpočinok a jedenie alebo iné plánované prestávky v práci, ak trvajú minimálne osem po sebe idúcich minút,
b)mikroprestávky, v ktorých minimálne osem po sebe idúcich sekúnd nedochádza k záťaži opakovane namáhaných svalových skupín hornej končatiny ako napr. pri plnení úlohy
2) STN EN 1005-5:2007 Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 5: Posudzovanie rizika pri opakovanej činnosti s vysokou frekvenciou, 1.12.2007.
zrakovej kontroly alebo pri presune zamestnanca na inú pozíciu alebo pri výkone bežných administratívnych činností; ak mikroprestávky trvajú v úhrne minimálne osem minút za hodinu, je možné takúto hodinu práce považovať za hodinu so zaradenou zotavovacou prestávkou v práci.
(22)Jednotvárnosť pracovných úkonov je nepriaznivá podmienka jednostrannej záťaže horných končatín, ktorá je charakterizovaná nízkou mierou obmeny pohybov a polôh pri práci a ktorá spôsobuje zvýšenie záťaže rovnakých svalových skupín.
(23)Doplnkové faktory faktory definované v súvislosti s hodnotením dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín, ktoré samostatne nevedú k rozvoju choroby z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia končatín. V kombinácii s vysokým počtom pohybov pri práci alebo s ďalšími nepriaznivými podmienkami zvyšujú jednostrannú záťaž horných končatín a prispievajú k rozvoju choroby. Medzi doplnkové faktory patria najmä vibrácie prenášané na ruky, lokálny tlak prenášaný na horné končatiny, nepriaznivé mikroklimatické podmienky, spätné rázy a nároky na presnosť pohybu.
(24)Pracovné polohy polohy celého tela alebo jednotlivých častí tela, ktorými trup, hlava, krk, horné končatiny v ramene, v lakti a zápästí, dolné končatiny v kolene a členku; podmienené usporiadaním pracovného miesta, priestorovými rozmermi pracoviska a organizáciou práce.
(25)Neutrálna poloha je poloha, v ktorej dochádza k minimálnej záťaži samotného kĺbu, skupiny kĺbov a okolitých mäkkých štruktúr. Neutrálna poloha trupu je vzpriamený stoj, bez úklonov a rotácií (cca naklonený dopredu). Neutrálna poloha hlavy je, ak sa pri vzpriamenom trupe zamestnanec prirodzene pozerá do stredu zorného poľa so sklonom 10° od horizontálnej línie pohľadu pred seba. Rozsah zorného poľa je 10° nahor a 10° nadol od stredu zorného poľa. Neutrálna poloha pre ramená a horné končatiny je, ak horné končatiny voľne visia pozdĺž tela bez zdvihnutia paží v ramenách. Neutrálna poloha v lakti je prirodzené zohnutie lakťa do 145°, v zápästí je to poloha ruky v predĺžení osi predlaktia. Neutrálna poloha dolnej končatiny je daná prirodzenou polohou v stoji, v sede alebo pri chôdzi.
(26)Zóna pracovnej polohy je vymedzená oblasť pracovnej polohy jednotlivých častí tela vo vzťahu k hodnoteniu. U väčšiny hodnotených častí tela sa určujú tri zóny pracovnej polohy.
(27) Nepriaznivé pracovné polohy polohy častí tela v zóne 2 alebo 3 definované v prílohe 6.
(28)Krátkodobý čas pracovnej polohy je čas kontinuálneho trvania pracovnej polohy v zóne 2 alebo v zóne 3, po ktorom nasleduje dostatočná zotavovacia prestávka v práci od záťaže s možnosťou zmeny pracovnej polohy.
(29)Celozmenový čas pracovnej polohy je čas trvania polohy v zóne 2 alebo v zóne 3 v úhrne za pracovnú zmenu.
(30)Vystretá horná končatina je horná končatina vystretá v lakti. Pre účely hodnotenia ide o uhol v lakti nad 90°.
(31)Referenčný čas pracovnej polohy je najvyšší prípustný celozmenový čas pracovnej polohy v ramene pri abdukcii alebo flexii v zóne 2 a v zóne 3 za referenčných podmienok. Referenčné podmienky splnené ak je hodnotená pracovná poloha zaujímaná s vystretou hornou končatinou v lakti a zároveň nepôsobia na záťaž ramena ďalšie nepriaznivé podmienky, najmä záťaž spôsobená držaním predmetov o hmotnosti väčšej ako 1 kg.
(32)Flexia ramena je charakterizovaná zdvihnutím paže smerom nahor vzpažením v smere predpaženia.
(33)Abdukcia ramena je charakterizovaná zdvihnutím paže smerom nahor vzpažením v smere upaženia.
(34)Extenzia ramena je charakterizovaná zapažením.
(35)Zdvihnutie ramena je pohyb, pri ktorom dochádza k pritiahnutiu ramena smerom k ušiam.
(36)Krajná pracovná poloha je poloha pri dosiahnutí maximálneho rozsahu pohybu v kĺbe alebo skupine kĺbov.
(37)Paža je anatomická časť hornej končatiny od ramena po lakeť.
(38)Predlaktie je anatomická časť hornej končatiny od lakťa po zápästie.
(39)Ruka je anatomická časť hornej končatiny od zápästia po konce prstov.
(40)Lokálna svalová záťaž je fyzická záťaž pri práci, ktorá je vykonávaná malými svalovými skupinami.
(41)Statická svalová sila je svalová sila vynaložená pri svalovej kontrakcii trvajúcej viac ako tri sekundy.
(42)Dynamická svalová sila je svalová sila vynaložená pri svalovej kontrakcii trvajúcej tri sekundy a menej.
(43)Statická svalová práca je charakterizovaná činnosťou s prevahou statickej svalovej sily.
(44)Dynamická svalová práca je charakterizovaná činnosťou s prevahou dynamickej svalovej sily.
(45)Maximálna svalová sila (Fmax) je sila, ktorú vynaloží osoba pri maximálnom vôľovom úsilí vynakladanom konkrétnymi svalovými skupinami v definovanej pracovnej polohe.
(46)Krátkodobá sila je sila, ktorá zodpovedá jednému svalovému sťahu.
(47)Zmenová priemerná sila je časovo vážený priemer vynakladaných síl hodnotenou svalovou skupinou počas pracovnej zmeny.
(48)Borgova stupnica CR-10 je nástroj fyziológie práce na číselné vyjadrenie intenzity subjektívneho pocitu osoby. V kontexte hodnotenia svalovej sily zamestnanca sa používa stupnica v rozpätí hodnôt 0 až 10.
(49)Poškodenie zdravia z lokálnej fyzickej záťaže je poškodenie podporno-pohybového systému, najmä kostí, kĺbov, svalov, šliach a nervov, ktorá je klinicky diagnostikovaná dostupnými vyšetrovacími metódami a je ju možné dať do súvislosti s fyzickou záťažou pri práci.
(50)Poškodenie zdravia z celkovej fyzickej záťaže je poškodenie, spôsobené celkovým preťažením organizmu a obehového systému, ktoré je možné dať do súvislosti s nadmerným energetickým výdajom pri práci.
§ 3
Požiadavky na miesto výkonu práce
Ergonomické požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci uvedené v prílohe č. 1. Pri zabezpečení ergonomických požiadaviek pracovného miesta sa odporúča prihliadať aj na subjektívne hodnotenie fyzickej záťaže zamestnancami.
§ 4
Posúdenie fyzickej záťaže pri práci
(1)Posúdenie fyzickej záťaže pri práci pozostáva z hodnotenia celkovej fyzickej záťaže a lokálnej fyzickej záťaže.
(2)Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže sa vykonáva hodnotením energetického výdaja podľa § 6.
(3)Hodnotenie lokálnej fyzickej záťaže sa vykonáva hodnotením zložiek lokálnej fyzickej záťaže, ktorými sú
a)ručná manipulácia s bremenami pri zdvíhaní, ukladaní, prenášaní, tlačení a ťahaní (§ 7),
b)dlhodobá nadmerná jednostranná záťaž horných končatín (§ 8),
c)nepriaznivé pracovné polohy (§ 9),
d)lokálna svalová záťaž 10); hodnotenie lokálnej svalovej záťaže sa vykoná osobitne iba v prípade, ak nebolo dostatočne zohľadnené pri posudzovaní ručnej manipulácie s bremenami podľa písmena a) alebo b), alebo dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín podľa písmena c).
(4)Postup a podrobnosti posúdenia fyzickej záťaže pri práci usmerní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 5
Úrovne posúdenia fyzickej záťaže pri práci
(1)Posúdenie fyzickej záťaže podľa § 4 sa vykonáva na 4 úrovniach.
(2)Prvá úroveň je určená na identifikovanie zložiek zvýšenej fyzickej záťaže. Ak bola zložka zvýšenej fyzickej záťaže identifikovaná, vykoná sa jej hodnotenie na vyššej úrovni. Kontrolný list na identifikovanie zložiek zvýšenej fyzickej záťaže pri práci na prvej úrovni je v prílohe č. 2.
(3)Druhá úroveň je určená na orientačné hodnotenie zložiek fyzickej záťaže. Ak výsledok posúdenia na druhej úrovni preukáže akceptovateľné zdravotné riziko,3) nie je nutné pristúpiť k posúdeniu na vyššej úrovni. Kontrolné listy na orientačné hodnotenie zložiek fyzickej záťaže s kritériami na určenie akceptovateľného zdravotného rizika na druhej úrovni sú v prílohe č. 3.
(4)Tretia úroveň je určená na podrobné hodnotenie zložiek fyzickej záťaže. Podrobné posúdenie na tretej úrovni sa nemusí vykonať, ak bolo na druhej úrovni jednoznačne preukázané akceptovateľné zdravotné riziko.3)
(5)Štvrtá úroveň je určená na špecifické hodnotenie zložiek fyzickej záťaže pri netypických a osobitných pracovných činnostiach. Špecifické posúdenie na štvrtej úrovni sa môže vykonať aj v prípade, ak výsledky posúdenia na úrovni limitných hodnôt a účel posúdenia fyzickej záťaže vyžaduje podrobnejšie hodnotenie.
(6)Fyzická záťaž pri ručnej manipulácii s bremenami pri zdvíhaní, ukladaní, prenášaní, tlačení a ťahaní na druhej úrovni, tretej úrovni a štvrtej úrovni sa hodnotí podľa osobitného predpisu.4)
(7)Úrovne posúdenia fyzickej záťaže pri práci nezodpovedajú kategorizácii prác z hľadiska zdravotného rizika.5)
§ 6
Požiadavky na hodnotenie celkovej fyzickej záťaže
(1)Identifikovanie zvýšeného energetického výdaja pri práci na prvej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 2.
(2)Orientačné hodnotenie energetického výdaja pri práci na druhej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 3.
3) § 31 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z.
5) § 31 zákona č. 355/2007 Z. z.
(3)Na hodnotenie celkovej fyzickej záťaže zamestnancov pri práci sa v prílohe č. 4 ustanovujú
a)zásady hodnotenia celkovej fyzickej záťaže pri práci,
b)podmienky súvisiace s rizikom poškodenia zdravia z celkovej fyzickej záťaže,
c)referenčné podmienky na hodnotenie energetického výdaja pri práci,
d)kritériá na hodnotenie zmenovej srdcovej frekvencie pri práci vykonávanej prevažne veľkými svalovými skupinami.
(4)Na predchádzanie zdravotnému riziku z celkovej fyzickej záťaže zamestnancov pri práci sa v prílohe č. 4 ustanovujú limitné hodnoty, ktorými najvyššie prípustné hodnoty energetického výdaja pri práci.
§ 7
Požiadavky na hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
pri zdvíhaní, ukladaní, prenášaní, tlačení a ťahaní
(1)Identifikovanie ručnej manipulácie s bremenami pri zdvíhaní, ukladaní, prenášaní, tlačení a ťahaní na prvej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 2.
(2)Orientačné hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami pri zdvíhaní, ukladaní, prenášaní, tlačení a ťahaní na druhej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 3.
(3)Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenami pri zdvíhaní, ukladaní, prenášaní, tlačení a ťahaní a na podrobné hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami na vyššej úrovni upravuje osobitný predpis.4)
§ 8
Požiadavky na hodnotenie dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín
(1)Identifikovanie dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín pri práci na prvej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 2.
(2)Orientačné hodnotenie dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín pri práci na druhej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 3.
(3)Na hodnotenie dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín pri práci sa v prílohe č. 5 ustanovujú
a)zásady hodnotenia dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín pri práci,
b)podmienky súvisiace s rizikom poškodenia zdravia z dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín,
c)referenčné podmienky na hodnotenie dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín pri práci.
(4)Na predchádzanie zdravotnému riziku z dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže horných končatín pri práci sa v prílohe č. 5 ustanovujú limitné hodnoty, ktorými sú
a)najvyššie prípustný počet technických pohybov za minútu,
b)najvyššie prípustný počet technických pohybov za 8-hodinovú pracovnú zmenu.
§ 9
Požiadavky na hodnotenie nepriaznivých pracovných polôh
(1)Identifikovanie nepriaznivých pracovných polôh na prvej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 2.
(2)Orientačné hodnotenie nepriaznivých pracovných polôh na druhej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 3.
(3)Na hodnotenie nepriaznivých pracovných polôh sa v prílohe č. 6 ustanovujú
a)zásady hodnotenia nepriaznivých pracovných polôh,
b)zóny pracovnej polohy,
c)podmienky súvisiace s rizikom poškodenia zdravia z nepriaznivých pracovných polôh,
d)referenčné podmienky na hodnotenie nepriaznivých pracovných polôh.
(4)Na predchádzanie zdravotnému riziku z nepriaznivých pracovných polôh sa v prílohe č. 6 ustanovujú limitné hodnoty, ktorými sú
a)najvyššie prípustný celozmenový čas pracovnej polohy,
b)najvyššie prípustný krátkodobý čas pracovnej polohy.
§ 10
Požiadavky na hodnotenie lokálnej svalovej záťaže
(1)Identifikovanie zvýšenej lokálnej svalovej záťaže na prvej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 2.
(2)Orientačné hodnotenie lokálnej svalovej záťaže na druhej úrovni sa vykoná podľa prílohy č. 3.
(3)Na hodnotenie lokálnej svalovej záťaže sa v prílohe č. 7 ustanovujú
a)zásady hodnotenia lokálnej svalovej záťaže,
b)podmienky súvisiace s rizikom poškodenia zdravia z lokálnej svalovej záťaže,
c)referenčné podmienky na hodnotenie lokálnej svalovej záťaže.
(4)Na predchádzanie zdravotnému riziku z lokálnej svalovej záťaže sa v prílohe č. 7 ustanovujú limitné hodnoty, ktorými sú
a)najvyššie prípustná svalová sila zmenová priemerná pre prácu s prevahou dynamickej zložky,
b)najvyššie prípustná svalová sila zmenová priemerná pre prácu s prevahou statickej zložky,
c)najvyššie prípustná svalová sila krátkodobá pre dynamickú svalovú záťaž,
d)najvyššie prípustná svalová sila krátkodobá pre statickú svalovú záťaž.
§ 11
Posúdenie zdravotného rizika
(1) Zamestnávateľ zabezpečí v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou posúdenie zdravotného rizika z fyzickej záťaže pri práci a vypracovanie posudku o riziku pri zvýšenej fyzickej záťaži.6)
(2) Súčasťou posúdenia zdravotného rizika je najmä
a)identifikácia zložiek fyzickej záťaže pri práci a spôsob ich hodnotenia,
b)popis vykonávanej činnosti so zohľadnením pracovných podmienok na jednotlivých pracovných miestach,
c)časové údaje o trvaní práce spojenej s fyzickou záťažou alebo časové snímky práce,
d)výsledky hodnotenia jednotlivých zložiek fyzickej záťaže a porovnanie s určenými limitmi pri zohľadnení referenčných podmienok a ďalších podmienok práce a pracovného prostredia alebo vlastností organizmu,
e)určenie miery zdravotného rizika,5)
f)plán riadenia rizika, vykonané a plánované technické, organizačné a iné opatrenia na zníženie zdravotného rizika.
§ 12
Prevádzkový poriadok
(1)Zamestnávateľ zabezpečí vypracovanie prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pre pracovné činnosti, pri ktorých je predpoklad vysokej alebo veľmi vysokej miery zdravotného rizika7) z fyzickej záťaže pri práci.
(2)Súčasťou prevádzkového poriadku sú
a)posudok o riziku,
b)pracovné postupy pre pracovné činnosti súvisiace s fyzickou záťažou pri práci s vysokou alebo veľmi vysokou mierou zdravotného rizika,7)
c)preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace s fyzickou záťažou pri práci s prihliadnutím na vek, individuálne fyzické schopnosti a zručnosti zamestnancov.
§ 13
Opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci
6) § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
7) § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z.
(1)Na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži pri práci sa vykonávajú technické, organizačné a iné opatrenia.8)
(2) Technické opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži pri práci sú
a)ergonomická úprava pracoviska, pracovných nástrojov a technologických postupov,
b)zákaz alebo obmedzenie používania výrobkov, nástrojov, strojov, zariadení a technologických a pracovných postupov spôsobujúcich zvýšenú fyzickú záťaž pri práci,
c)zabezpečenie primeraných mikroklimatických podmienok.9)
(3) Organizačné opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži pri práci sú
a) úprava režimu práce a odpočinku,
b) úprava organizácie práce.
(4) Iné opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži pri práci sú
a)posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu10) vo vzťahu k fyzickej záťaži pri práci,
b)školenie a zácvik na prácu v správnych pracovných polohách a na vykonávanie správnych pracovných pohybov z hľadiska fyziológie práce,
c)cielená rehabilitácia vo vzťahu k práci11) a preventívne cvičenie,
d)aplikovanie účastníckej ergonómie, najmä zisťovanie subjektívne pociťovanej náročnosti práce a diskomfortu pri práci.
(5) U tehotných žien, matiek do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien,12) vykonávajúcich prácu s expozíciou celkovej alebo lokálnej fyzickej záťaži, je potrebné rešpektovať odporúčanie príslušného lekára týkajúce sa úpravy režimu práce a odpočinku, prípadne časového obmedzenia a trvania práce, ak si to vyžaduje zdravotný stav ženy, ochrana plodu a nerušený priebeh tehotenstva.
Záverečné ustanovenia
§ 14
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
§ 15
8) § 38 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.
9) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.
10) § 30e zákona č. 355/2007 Z. z.
11)§ 11 zákona č. 124/2006 Z. z.
12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.
Príloha č. 1
k vyhláške MZ SR č. .../2023 Z. z.
POŽIADAVKY NA MIESTO VÝKONU PRÁCE V SÚVISLOSTI S OBMEDZOVANÍM ZVÝŠENEJ FYZICKEJ ZÁŤAŽE PRI PRÁCI
1.Miesto výkonu práce musí byť usporiadané tak, aby pracovné výšky, pohybové priestory a vynakladané sily zodpovedali telesným rozmerom a prirodzeným pohybom končatín zamestnancov a aby nedochádzalo k zaujatiu fyziologicky nepriaznivých pracovných polôh.13) Rozmery priestoru pracovného miesta a vzdialenosti dosahu na pracovnom mieste sa prispôsobia telesným rozmerom zamestnancov.
2.Na určenie priestorových rozmerov sa použijú hodnoty 95. percentilu telesných rozmerov osôb reprezentatívnych skupín populácie, spravidla európskej populácie,13, 14) ktoré podkladom na určenie minimálneho požadovaného rozmeru na miesto výkonu práce.
3.Na určenie vzdialenosti dosahu sa použijú hodnoty 5. percentilu telesných rozmerov osôb reprezentatívnych skupín populácie, spravidla európskej populácie,13, 14) ktoré maximálnym rozmerom na miesto výkonu práce.
4.Ak rozmery miesta výkonu práce nastaviteľné, rozsah pokrývať 5. 95. percentil telesných rozmerov osôb reprezentatívnych skupín populácie, spravidla európskej populácie.14, 15)
5.Požiadavky na kancelársky nábytok určujú technické normy16, 17) alebo iné obdobné technické špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
6.Pracovná výška musí zodpovedať telesným rozmerom zamestnanca, v základnej pracovnej polohe, hmotnosti predmetov alebo bremien, ktoré sa používajú pri práci, ako aj zrakovým nárokom na prácu.13)
7.Miesto výkonu práce, kde je základná pracovná poloha v stoji sa musí vybaviť sedadlom na krátkodobý odpočinok alebo sedadlom na státie s podperou, ak to povaha a organizácia práce dovoľuje.
8.Požiadavky na miesto výkonu práce v sede13)
a)miesto výkonu práce, kde je základná pracovná poloha trvalo v sede, musí byť vybavené pracovným sedadlom s nastaviteľnou výškou sedadla a s opierkou chrbta,
b)konštrukcia sedadiel zaisťovať ich stabilitu, ľahko nastaviteľnú výšku sedadla a sklon chrbtovej opierky; povrch sedadla a chrbtovej opierky zodpovedať podmienkam práce z hľadiska poréznosti, umývateľnosti a podobne,
c)pri sedení musí byť zabezpečená opora nôh o podlahu alebo o opierku nôh,
13) STN EN 614: Bezpečnosť strojov: Zásady ergonomického navrhovania. Časť 1: Terminológia a všeobecné zásady.
14) STN EN ISO 14738: Bezpečnosť strojov. Antropometrické požiadavky na navrhovanie pracovísk pri strojoch.
15) STN EN 547-3: Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 3: Antropometrické údaje.
16) STN EN 527-1: Kancelársky nábytok. Pracovné stoly. Časť 1: Rozmery. Tabuľka 1 Rozmery stolov/pracovných plôch v milimetroch.
17) STN EN 1335-1: Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky. Časť 1: Rozmery. Stanovenie rozmerov.
d)ak pracovné úkony spojené s otáčaním trupu alebo s úkonmi mimo najväčší dosah rúk, miesto výkonu práce sa vybavuje otočnými, prípadne pojazdnými sedadlami,
e)individuálne nastavenie výšky sedadla stoličky a opierky nôh nad podlahou vzhľadom k výške pracovnej plochy stola sa upravuje podľa obrázku č. 1,
f)individuálne nastavenie výšky sedadla stoličky nad podlahou alebo nad opierkou dolných končatín musí vytvárať dostatočný priestor za kolenom tak, aby nedochádzalo k zvýšenému tlaku sedadla na túto oblasť, podľa obrázku č. 2.14, 16, 17)
9.Požiadavky na typy, tvary, polohy, spôsob ovládania a ovládacie sily ovládačov uvedené v tabuľke.
10.Pri základnej polohe v stoji sa neodporúča použitie nožných ovládačov. Ovládače obsluhované iným spôsobom ako rukami a chodidlami, napríklad lakťové a kolenové ovládače, sa nesmú pri častom alebo trvalom používaní používať, ak to nevyžaduje zlepšenie ergonomického prostredia pri práci ako napr. u osôb so zdravotným obmedzením.
Obrázok č. 1
Individuálne nastavenie výšky sedadla stoličky nad podlahou a opierky dolných končatín k výške pracovnej plochy stola
Vysvetlivky:
1.vx. = vertex najvyššie položený bod na vrchole hlavy v mediosagitálnej rovine pri hlave orientovanej vo frankfurtskej horizontále, ce. = cervicale najviac dorzálne vystupujúci bod nad tŕňovým výbežkom 7. krčného stavca, a. dex. = acromiale najviac do strany vystupujúci bod nadpleckového výbežku (processus acromialis), dex. = na pravej strane tela, ex. = ektokanthion bod na laterálnej strane oka na spojnici obidvoch viečok, po. = porion bod na horných okrajoch vonkajších zvukovodov, ph. III. = phalangion III. kožný priemet najdorzálnejšieho bodu na metacarpo-phalangeálnom kĺbe III. prsta, da. III. = daktylion III. najnižšie položený bod na prednom okraji III. prsta, ol. = olecranon najdistálnejší bod na procesus olecrani pri 90° flexii predlaktia, pa. = maximálne prominujúci bod v abdominálnej oblasti, pop. = popliteale bod na spodnom okraji stehna pri fossa poplitea, ges. = bod na hornom okraji patelly v predĺžení holennej kosti, tro. = trochanterion najvyššie položený bod na veľkom chocholíku (trochanter major), hmatáme ho v najširšom mieste bokov, B. = Basis horizontálna plocha, na ktorej zamestnanec počas práce stojí, Bs. = Basis sedens horizontálna plocha,
na ktorej zamestnanec počas práce sedí, Bd. = Basis dorsalis vertikálna plocha, o ktorú sa zamestnanec pri práci opiera chrbtom.
2.Stredná výška individuálneho nastavenia hornej plochy sedadla v neutrálnej polohe zamestnanca k danému stolu (predklon osi trupu 4°) sa rovná rozdielu výšky hornej plochy stola od podlahy a antropometrického rozmeru výšky lakťa (bodu olecranon) nad sedadlom.
3.Najmenšia výška individuálneho nastavenia hornej plochy sedadla v neutrálnej polohe zamestnanca k danému stolu (predklon osi trupu 4°) sa rovná rozdielu výšky hornej plochy stola a antropometrického rozmeru výšky lakťa (bodu olecranon) pri ramene v abdukcii 20° nad sedadlom.
4.Najväčšia výška individuálneho nastavenia hornej plochy sedadla sa rovná rozdielu výšky hornej plochy stola a antropometrického rozmeru výšky lakťa (bodu olecranon) ramena kolmo spusteného k podlahe pri predklone trupu 24°, čo je hodnota uhla po korekcii na neutrálnu polohu trupu (20° + 4°) zamestnanca k danému stolu.
Obrázok č. 2
Nastavenie výšky sedadla stoličky nad podlahou alebo nad opierkou dolných končatín vzhľadom na prevenciu zvýšeného tlaku na oblasť zadnej časti kolien pri sedení
Tabuľka
Ovládače – typy, tvary, polohy, spôsob ovládania, ovládacie sily
Sila (N)
Typ ovládača
Tvar, polohy a frekvencie ovládania
Spôsob ovládania
min.
max.
jedným prstom
2,5
8
Tlačidlo
kruhové, štvorcové, obdĺžnikové, hríbové
dlaňou
2,5
50
valcový, kužeľový, hranolový
dvojpolohový: min. 30° do strán od zvislej osi,
Prepínač páčkový
trojpolohový: min. 30° do strán od zvislej osi a kolmo na základňu
prstami
2,5
10
kruhová základňa, úchopová časť kužeľová, obdĺžniková
pri zrakovej kontrole: max. počet polôh 24, min. uhol medzi polohami 15°,
Prepínač otočný
pri hmatovej kontrole max. počet polôh 8, min. uhol medzi polohami 45°
prstami
2,5
15
valcová, kužeľová:
priemer do 2,5 cm
2,5
4
Točidlo, točka
priemer väčší ako 2,5 cm
prstami
2,5
15
Koleso ručné
vonkajší priemer venca sa volí podľa
jednou rukou
10
100
rýchlosti otáčania, pri väčšej rýchlosti menší priemer
oboma rukami
10
200
Strojné zariadenia všeobecne:
a) stacionárne technické zariadenia
oboma rukami
115
b) mobilné technické zariadenia
jednou alebo oboma rukami
80
c) všetky technické zariadenia pri zlyhaní posilňovača riadenia (pri núdzovom riadení)
oboma rukami
350
Poľnohospodárske a lesné stroje:
a) stacionárne stroje
oboma rukami
120
b) mobilné stroje
jednou alebo oboma rukami
120
Volant
c) všetky stroje pri zlyhaní posilňovača riadenia (núdzové riadenie)
oboma rukami
490
rukoväť: valcová, kužeľová, guľová
pohyb páky hornou končatinou :
dopredu a dozadu
10
60
používaná trvalo
do strán
10
40
dopredu a dozadu
10
120
používaná často
do strán
10
80
nahor a nadol
10
300
núdzová a parkovacia brzda
250
Ručná páka
používaná zriedkavo
Poľnohospodárske a lesné stroje: núdzová a parkovacia brzda
295
obdĺžniková, kruhová, štvorcová:
používaná trvalo
pohybom celej nohy
10
90
používaná často
pedál ovládaný pohybom nohy v členku
20
60
používané zriedkavo
pedál prevádzkovej núdzovej brzdy
40
400
Poľnohospodárske a lesné stroje:
pedál spojky
245
pedál akcelerátora
60
pedál prevádzkovej a núdzovej brzdy
580
Nožná páka (pedál)
ostatné pedále
150
Poznámky:
1. Trvalo používané ovládače sú ovládače, ktoré sa používajú viac ako 40-krát počas pracovnej zmeny.
2. Často používané ovládače sú ovládače, ktoré sa používajú 20-krát až 40-krát počas pracovnej zmeny.
3. Zriedkavo používané ovládače sú ovládače, ktoré sa používajú menej ako 20-krát počas pracovnej zmeny.
Príloha č. 2
k vyhláške MZ SR č. .../2023 Z. z.
Kontrolný list na identifikovanie zložiek zvýšenej fyzickej záťaže pri práci na prvej úrovni
(§ 5 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. ..../2023 Z. z.)
Zložka fyzickej záťaže
Otázky a vyhodnotenie odpovedí
Odpoveď
Je prítomné zdvíhanie, ukladanie alebo prenášanie bremena s hmotnosťou 3 kg a viac.
Nie
Áno
1
Zdvíhanie a prenášanie bremien
Ak je odpoveď áno, je nutná vyššia úroveň hodnotenia práce s bremenami.
Je prítomné ťahanie alebo tlačenie bremena hornými končatinami so zapretím celého tela.
Nie
Áno
2
Ťahanie, tlačenie bremien
Ak je odpoveď áno, je nutná vyššia úroveň hodnotenia ťahania a tlačenia bremena.
Je úhrnný čas jednej alebo viacero pracovných úloh s dlhodobou nadmernou jednostrannou záťažou horných končatín dlhší ako 1 hodina za pracovnú zmenu alebo 5 hodín v týždni.
Nie
Áno
Ak je odpoveď áno, je nutná vyššia úroveň hodnotenia jednostrannej záťaže horných končatín.
3
DNJZ* horných končatín
Poznámka: Pracovná úloha s dlhodobou nadmernou jednostrannou záťažou horných končatín je pracovná úloha s opakovanými pracovnými cyklami alebo opakovaním rovnakej, alebo obdobnej pracovnej činnosti, pri ktorej dochádza k záťaži rovnakých svalových skupín, viac ako 50 % času úlohy.
Usporiadanie pracovného miesta a charakter práce podmieňuje pravidelný výskyt nepriaznivej pracovnej polohy hlavy viac ako 30 minút v úhrne za pracovnú zmenu alebo nepriaznivá pracovná poloha hlavy trvá dlhšie ako 8 minút bez prerušenia.
Nie
Áno
Usporiadanie pracovného miesta a charakter práce podmieňuje pravidelný výskyt nepriaznivej pracovnej polohy trupu v zóne 3**) viac ako 15 minút v úhrne za pracovnú zmenu alebo krátkodobý čas je dlhší ako 1 minúta, resp. v zóne 2 viac ako 80 minút v úhrne za pracovnú zmenu alebo krátkodobý čas je dlhší ako 8 minút.
Nie
Áno
Usporiadanie pracovného miesta a charakter práce podmieňuje pravidelný výskyt nepriaznivej pracovnej polohy ramena v zóne 3 viac ako 15 minút v úhrne za pracovnú zmenu alebo krátkodobý čas je dlhší ako 1 minúta, resp. v zóne 2 viac ako 80 minút v úhrne za pracovnú zmenu alebo krátkodobý čas je dlhší ako1,6 minút.
Nie
Áno
Nepriaznivé pracovné polohy v ramene sprevádzané činnosťou s držaním predmetu s hmotnosťou väčšou ako 1 kg?
Nie
Áno
4
Nepriaznivé pracovné polohy
Usporiadanie pracovného miesta a charakter práce podmieňuje pravidelný výskyt krajnej polohy v lakti, zápästí, kolene alebo členku viac ako 15 minút v úhrne za pracovnú zmenu alebo krátkodobý čas je dlhší ako 1 minúta.
Nie
Áno
Usporiadanie pracovného miesta a charakter práce podmieňuje pravidelný výskyt polohy v kľaku, v ľahu alebo v podrepe viac ako 80 minút v úhrne za pracovnú zmenu alebo krátkodobý čas je dlhší ako 8 minút. Ak je v kľaku, v ľahu alebo v podrepe obmedzený pohyb vzhľadom na usporiadanie pracovného miesta trvanie polohy je dlhšie ako 15 minút v úhrne za pracovnú zmenu alebo krátkodobý čas je dlhší ako 1 minúta.
Nie
Áno
Ak znela jedna z odpovedí áno, je nutná vyššia úroveň hodnotenia pracovnej polohy.
Pri hlavnej pracovnej činnosti sa pravidelne vyskytujú svalové sily 45 % Fmax (skóre 5 na Borgovej stupnici) a vyššie.
Nie
Áno
Pri práci prevažne dynamickej sa vyskytujú svalové sily v intervale 30 45 % Fmax (skóre 3 5 na Borgovej stupnici) dlhšie ako 1 hodinu v úhrne za pracovnú zmenu a sily v intervale 10 29 % Fmax (skóre 1 2 na Borgovej stupnici) dlhšie ako 2 hodiny v úhrne za pracovnú zmenu.
Nie
Áno
Pri práci prevažne statickej sa vyskytujú svalové sily v intervale 10 30 % Fmax (skóre 1 3 na Borgovej stupnici) dlhšie ako 0,5 hodiny v úhrne za pracovnú zmenu alebo svalové sily v intervale 10 45 % Fmax (skóre 1 5 na Borgovej stupnici) dlhšie ako 0,25 hodiny v úhrne za pracovnú zmenu.
Nie
Áno
5
Lokálna svalová záťaž
Ak znela jedna z odpovedí áno, je nutná vyššia úroveň hodnotenia svalových síl.
Pri hlavnej pracovnej činnosti sa opakovane vykonávajú zreteľné dynamické pohyby pri zapojení viac ako 50 % svalovej hmoty tela, pričom intenzita práce zodpovedá triede práce***) 2 a vyššej, resp. triede práce 1c a vyššej ak ju vykonávajú ženy.
Nie
Áno
Ak znela odpoveď áno, je nutná vyššia úroveň hodnotenia energetického výdaja.
6
Energetický výdaj
Poznámka: svalstvo obidvoch dolných končatín tvorí 56 % svalovej hmoty, svalstvo hlavy, trupu a obidvoch horných končatín 46 % svalovej hmoty.
Vysvetlivky:
*) DNJZ – dlhodobá nadmerná jednostranná záťaž
**) Zóna pracovnej polohy je určená v prílohe č. 6
***) Triedy práce uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.
Poznámka:
Na účel tejto vyhlášky