1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činnosť sprostredkovateľov (Ú. v. ES L 307, 18.11.1974; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv.1).
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona z ............ 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície (N, O, D, n.a.
Číslo
predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
Článok 1
1. Členské štáty prijmú prechodné opatrenia definované v tejto smernici týkajúce sa usadenia sa alebo poskytovania služieb na ich území fyzickými osobami alebo spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje hlava I všeobecných programov (ďalej len „oprávnené osoby“), ktoré majú v úmysle vykonávať činnosť uvedenú v odseku 2 tohto článku.
N
Návrh zákona
§ 16q
O:1
O:2
Uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí
(1)Príslušný orgán verejného zdravotníctva uzná odbornú spôsobilosť osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „žiadateľ z iného členského štátu“). O uznanie odbornej spôsobilosti je povinná požiadať osoba, ak v úmysle vykonávať činnosť uvedenú v § 15.
(2) Žiadateľ z iného členského štátu splnenie podmienok preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, v ktorom túto činnosť vykonával; doklad o odbornej spôsobilosti musí obsahovať údaje o druhu a dĺžke odbornej praxe a o obmedzeniach pri výkone činnosti; obmedzenia sa môžu týkať činnosti podľa § 16j a 16l.
2
O:3
(3) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi z iného členského štátu osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v ktorom uvedie rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone činnosti tak, ako uvedené v doklade o odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.
Č: 1
O: 2
2. Uvedené činnosti činnosti, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 74/557/EHS zo 4. júna 1974 o uplatňovaní slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov pôsobiacich v oblasti obchodovania s toxickými výrobkami a ich distribúcie.
Táto smernica sa taktiež vzťahuje na činnosti zahŕňajúce odborné využitie toxických výrobkov, pokiaľ tieto činnosti boli alebo budú liberalizované týmito smernicami:
smernica Rady č. 65/1/EHS zo 14. decembra 1964, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia na dosiahnutie slobody poskytovania služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve;
smernica Rady č. 67/654/EHS z 24. októbra 1967, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia na dosiahnutie slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb vzhľadom na činnosti samostatne zárobkovo činných osôb v lesníctve a ťažbe dreva;
smernica Rady č. 71/18/EHS zo 16. decembra 1970, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia na dosiahnutie slobody usadiť sa vzhľadom na samostatne zárobkovo činné osoby poskytujúce poľnohospodárske a záhradnícke služby;
smernica Rady 74/…/EHS z… o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb vzhľadom na rôzne činnosti samostatne zárobkovo činných osôb (ISIC hlavná skupina 01 hlavná
N
Návrh zákona
Návrh zákona
Návrh zákona
§ 16
O: 1
O: 3
§ 15
O: 1
P: j
§ 16j
O: 7
O: 8
(1) Úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. l písm. a) až d).
(3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. j) až n).
(1) Odborná spôsobilosť je potrebná na
j)prácu s akútne toxickými látkami a zmesami,
(7)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s akútne toxickými látkami a zmesami podľa odseku 1 alebo odseku 2, ktoré určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu, ktorý vykonával túto činnosť najmenej dva po sebe nasledujúce roky, sa preukáže dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 4 písm. c), alebo odseku 12 písm. c) a musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(8)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie akútne toxických látok a zmesí podľa odseku 1 alebo odseku 2, ktorý vykonával túto činnosť najmenej tri po sebe nasledujúce roky, sa preukáže dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 4 písm. c), alebo odseku 12 písm. c) a musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie
Ú
3
skupina 85), pokiaľ ide o činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, patriace do ISIC skupiny 859 a zahŕňajúce využívanie toxických výrobkov.
O: 9
O: 10
odbornej spôsobilosti.
(9)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s akútne toxickými látkami a zmesami podľa odseku 1 alebo odseku 2, ktoré určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával túto činnosť najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 5 písm. c), alebo odseku 12 písm. c).
(10)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie akútne toxických látok a zmesí podľa odseku 1 nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával túto činnosť najmenej šesť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 5 písm. c).
Č: 1
O: 3
3. Prechodné opatrenia platia aj pre osoby vykonávajúce činnosti uvedené v odseku 2 ako závislú činnosť, ako aj článok 7 ods. 1 4 smernice Rady č. 74/557/EHS.
N
Návrh zákona
Návrh zákona
§ 16j
O: 3
§ 16o
O: 1
P: a
P: b
(3) Odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 preukazuje fyzická osoba podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
(1) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, telefonický kontakt alebo emailovú adresu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne, aj obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo,
b) druh odbornej spôsobilosti podľa § 15,
Ú
4
P: c
P: d
P: e
P: f
c) činnosť obchodovanie alebo odborné využitie (§ 16j až 16l),
d) názvy akútne toxických látok alebo zmesí podľa § 16j ods. 1, ak predmetom obchodovania alebo odborného využitia (§16j až 16l),
e) názov chemickej látky uvedenej v prílohe č. 3, ak je chemická látka predmetom obchodovania alebo odborného využitia (§ 16j až 16l),
f) doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok na vykonávanie činnosti.
Č: 2
Článok 2
Ak v členskom štáte začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v prvom pododseku článku 1 ods. 2 závisí od všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí a schopností, tento členský štát ako dostatočný dôkaz takejto znalosti a schopnosti akceptuje skutočnosť, že príslušná činnosť bola vykonávaná v inom členskom štáte počas ktoréhokoľvek z týchto období:
N
Návrh zákona
Návrh zákona
§ 15
O: 2
P: a
P: b
P: c
§16p
O: 1
O: 2
(2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva,
b)dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania podľa prílohy č. 3bb, alebo
c)dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu.21)
(1)Príslušný orgán verejného zdravotníctva uzná odbornú spôsobilosť osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „žiadateľ z iného členského štátu“). O uznanie odbornej spôsobilosti je povinná požiadať osoba, ak v úmysle vykonávať činnosť uvedenú v § 15.
(2) Žiadateľ z iného členského štátu splnenie podmienok preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, v ktorom túto činnosť vykonával; doklad o odbornej spôsobilosti musí obsahovať údaje o druhu a dĺžke odbornej praxe a o obmedzeniach pri výkone činnosti; obmedzenia sa môžu týkať činnosti podľa § 16j a 16l.
Ú
5
O: 3
§ 16j
O: 14
(3)Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi z iného členského štátu osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v ktorom uvedie rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone činnosti tak, ako uvedené v doklade o odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.
(14)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s akútne toxickými látkami a zmesami, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že uvedenú činnosť vykonával
Č: 2
P: a
a) päť po sebe nasledujúcich rokov v nezávislej pozícii alebo v riadiacej funkcii, pričom takáto činnosť nebola ukončená viac ako dva roky pred predložením žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 2;
N
Návrh zákona
§ 16j
O: 14
P: a
a)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad podľa § 16p ods. 2,
Ú
Č: 2
P: b
b) dva po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti spojené s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza;
N
Návrh zákona
§ 16j
O: 14
P: b
b)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
Ú
Č: 2
P: c
c) tri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky;
N
Návrh zákona
§ 16j
O: 14
P: c
c)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
Ú
Č: 2
P: d
d) tri po sebe nasledujúce roky v závislej pozícii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje
N
Návrh zákona
§ 16j
O: 14
P: d
d)ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje
Ú
6
vykonávať činnosti pri obchodovaní a distribúcii toxických produktov v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého pochádza;
vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
Č: 2
P: e
e) štyri po sebe nasledujúce roky v závislej pozícii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.
Tento článok sa týka obchodovania a distribúcie balených toxických výrobkov určených na dodanie konečnému užívateľovi v pôvodnom balení.
N
Návrh zákona
§ 16j
O: 14
P: e
e)ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
Ú
Č: 3
Článok 3
Ak v členskom štáte začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v druhom pododseku článku 1 ods. 2 závisí od všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí a schopností, tento členský štát ako dostatočný dôkaz takejto znalosti a schopnosti akceptuje skutočnosť, že príslušná činnosť bola vykonávaná v inom členskom štáte počas ktoréhokoľvek z týchto období:
N
Návrh zákona
§ 15
O: 2
P: a, b, c
§ 16j
O: 15
(2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva,
b)dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania podľa prílohy č. 3bb, alebo
c)dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu.21)
(15)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie akútne toxických látok a zmesí nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak preukáže doklad o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že uvedenú činnosť vykonával
Ú
Č: 3
P: a
a) šesť po sebe nasledujúcich rokov v nezávislej pozícii alebo v riadiacej funkcii, pričom takáto činnosť nebola ukončená viac ako dva roky pred predložením žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 2;
N
Návrh zákona
§ 16j
O: 15
P: a
a)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec šesť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad podľa § 16p ods. 2,
Ú
Č: 3
P: b
b) tri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti zahŕňajúce odborné využitie toxických výrobkov
N
Návrh zákona
§ 16j
O: 15
P: b
b)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
Ú
7
v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza;
Č 3
P: c
c)štyri po sebe nasledujúce roky v nezávislej pozícii alebo vo vedúcej funkcii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom ako osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky;
N
Návrh zákona
§ 16j
O: 15
P: c
c)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
Ú
Č: 3
P: d
d)štyri po sebe nasledujúce roky v závislej pozícii, ak oprávnená osoba vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti pre príslušnú činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti zahŕňajúce odborné využitie toxických výrobkov v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého pochádza;
N
Návrh zákona
§ 16j
O: 15
P: d
d)ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
Ú
Č: 3
P: e
e) päť po sebe nasledujúcich rokov v závislej pozícii, ak oprávnená osoba dokáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúcu odbornú prípravu, čoho dôkazom je doklad o schopnosti a spôsobilosti uznaný štátom alebo považovaný príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.
Ustanovenia písm. a), c) a e) neplatia pre činnosti zahŕňajúce odborné využitie týchto vysoko toxických výrobkov:
N
Návrh zákona
Návrh zákona
Návrh zákona
§ 16j
O: 15
P: e
§ 16j
O: 2
O: 11
Príloha
e)ako podriadený zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(2)Odborná spôsobilosť na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami sa preukazuje aj na chemické látky uvedené v prílohe č. 3; uvedené sa nevzťahuje na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou na profesionálne použitie podľa § 16l.
(11)Ustanovenie odseku 10 sa nevzťahuje na vykonávanie činnosti, ktorá zahŕňa odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3.
Príloha č. 3
Ú
8
— kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli,
— kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli,
— akrylonitril,
— tekuté stlačené amónium,
— metylbromid,
— chlórpikrín,
— fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú,
— etylén oxid,
— sírouhlík,
— chlorid uhličitý,
trichlóracetonitril.
Na účely uplatňovania ustanovení písm. b) a d) pre tieto vysoko toxické výrobky musí doklad o schopnosti a spôsobilosti uvádzať výrobok alebo výrobky, ktoré oprávnená osoba môže využívať v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého pochádza.
V tomto prípade činnosť oprávnenej osoby nesmie byť prerušená na viac ako dva roky pred dátumom predloženia žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 2.
Zákon č. 355/2007 Z. z.
Návrh zákona
Návrh zákona
č. 3
§ 16p
O: 2
O: 3
§ 16j
O: 16
Zoznam chemických látok, ktorých odborné využívanie vyžaduje skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
1.Kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli
2.Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli
3.Akrylonitril
4.Skvapalnený amoniak (čpavok)
5.Metylbromid
6.Chlórpikrín
7.Fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú
8.Etylén oxid
9.Sírouhlík
10.Chlorid uhličitý
11.Trichlóracetonitril
(2)Žiadateľ z iného členského štátu splnenie podmienok preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, v ktorom túto činnosť vykonával; doklad o odbornej spôsobilosti musí obsahovať údaje o druhu a dĺžke odbornej praxe a o obmedzeniach pri výkone činnosti; obmedzenia sa môžu týkať činnosti podľa § 16j a 16l.
(3)Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi z iného členského štátu osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v ktorom uvedie rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone činnosti tak, ako uvedené v doklade o odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.
Ustanovenia odseku 15 písm. a), c) a e) sa nevzťahujú na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3.
Ak žiadateľ vykonával niektorú z činností podľa odseku 15 písm. b) a d), musia byť v doklade o
9
odbornej spôsobilosti uvedené chemické látky, ktoré môže žiadateľ v členskom štáte používať, a odborné využívanie chemických látok nesmie byť prerušené viac ako dva roky pred podaním žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
Č: 4
O: 1
P: a
P: b
P: c
Článok 4
1. Má sa za to, že daná osoba vykonávala činnosť vo vedúcej funkcii v zmysle článku 2 a 3, ak vykonávala takúto činnosť v priemyselnom alebo obchodnom podniku v príslušnej pracovnej oblasti:
a) ako vedúci podniku alebo vedúci pobočky podniku; alebo
b) ako zástupca majiteľa alebo vedúceho podniku, pričom takáto funkcia zahŕňa zodpovednosť rovnajúcu sa zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra; alebo
c) vo vedúcej funkcii s povinnosťami týkajúcimi sa obchodovania a distribúcie toxických výrobkov a so zodpovednosťou aspoň za jedno oddelenie podniku, alebo vo vedúcej funkcii so zodpovednosťou za využívanie uvedených výrobkov.
N
Návrh zákona
§16j
O: 14
P:a
P:b
P:c
O: 15
P:a
(14) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s akútne toxickými látkami a zmesami, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že uvedenú činnosť vykonával
a)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad podľa § 16p ods. 2,
b)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
(15)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie akútne toxických látok a zmesí nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak preukáže doklad o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že uvedenú činnosť vykonával
a)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec šesť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť
Ú
10
P:b
P:c
neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad podľa § 16p ods. 2,
b)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
Č: 4
O: 2
2. Dôkaz, že podmienky ustanovené v článku 2 a 3 splnené, predstavuje osvedčenie vydané príslušným úradom alebo orgánom v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého príslušná osoba pochádza, ktoré táto osoba priloží k žiadosti o povolenie na vykonávanie príslušnej činnosti alebo činností v hostiteľských členských štátoch. V tomto osvedčení musí byť prípadne uvedené, či v členskom štáte pôvodu alebo členskom štáte, z ktorého príslušná osoba pochádza, sa povolenie obmedzuje na začatie činností v oblasti distribúcie toxických výrobkov alebo na činnosti zahŕňajúce odborné využitie takýchto výrobkov alebo či určité toxické výrobky sú vylúčené z týchto činností.
N
Návrh zákona
§ 16p
O: 1
O: 2
O: 3
(1)Príslušný orgán verejného zdravotníctva uzná odbornú spôsobilosť osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „žiadateľ z iného členského štátu“). O uznanie odbornej spôsobilosti je povinná požiadať osoba, ak v úmysle vykonávať činnosť uvedenú v § 15.
(2) Žiadateľ z iného členského štátu splnenie podmienok preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, v ktorom túto činnosť vykonával; doklad o odbornej spôsobilosti musí obsahovať údaje o druhu a dĺžke odbornej praxe a o obmedzeniach pri výkone činnosti; obmedzenia sa môžu týkať činnosti podľa § 16j a 16l.
(3) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá
Ú
11
žiadateľovi z iného členského štátu osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v ktorom uvedie rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone činnosti tak, ako uvedené v doklade o odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.
Č: 4
O: 3
3. V lehote stanovenej v článku 7, členské štáty určia úrady a orgány príslušné pre vydávanie osvedčení uvedených v odseku 2 a ihneď o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.
N
Zákon č. 355/2007 Z. z.
Návrh zákona
§ 5
O: 4
P: ai
bod 6
(4)Úrad verejného zdravotníctva
ai) v rámci spolupráce s Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a s členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“)
6. informuje členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány verejného zdravotníctva vydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami podľa § 16j ods. 1 a 2,
Ú
Č: 5
Článok 5
Ak v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, z ktorého príslušná osoba pochádza, doklady o formálnych kvalifikáciách stanovené v článku 2 a 3 alebo osvedčeniach stanovené v článku 4 ods. 2 oprávňujú len začatie činností v oblasti distribúcie toxických produktov alebo len činností zahŕňajúcich odborné využitie takýchto výrobkov alebo vylučujú určité toxické výrobky z týchto činností, členský štát môže uplatniť rovnaké obmedzenia na svojom území a z činností zahŕňajúcich odborné využitie toxických výrobkov môže taktiež vylúčiť výrobky, ktoré sa skladajú z rovnakých aktívnych látok ako výrobky vylúčené na základe dokladov o formálnych kvalifikáciách alebo osvedčení, alebo výrobky predstavujúce podobné riziká pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín priamo alebo nepriamo prostredníctvom životného prostredia.
n.a.
Č: 7
O: 1
Článok 7
1. Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do šiestich mesiacov od jej oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.
n.a.
Transpozícia čl. 7 ods. 1 sa nevykonáva z dôvodu, že v čase nadobudnuti
12
a účinnosti smernice (r. 1974) Slovenská republika nebola členským štátom EÚ
Č: 7
O: 2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.
n.a.
Transpozícia čl. 7 ods. 2 sa nevykonáva z dôvodu, že v čase nadobudnutia účinnosti smernice (r. 1974) Slovenská republika nebola členským štátom EÚ