1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcich z fyzikálnych škodlivín (hluk) v konsolidovanom znení
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 155/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona z ............ 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpo-
zície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 11
O: 1
Odchýlky
Vo výnimočných situáciách, ak by v dôsledku charakteru práce úplné a náležité používanie osobných chráničov sluchu pravdepodobne spôsobilo väčšie riziko pre zdravie a bezpečnosť než keď sa tieto chrániče nepoužijú, členské štáty sa môžu odchýliť od ustanovení článkov 6 ods. 1 písm. a) a b) a 7.
N
Návrh zákona
§ 32
O: 2
§ 7
O: 1
P: p
Ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci
Ak by vzhľadom na charakter práce mohlo úplné a riadne používanie chráničov sluchu spôsobiť väčšie riziko pre zdravie a bezpečnosť ako ich nepoužívanie, príslušný orgán verejného zdravotníctva môže vo výnimočných prípadoch povoliť výnimku. Zamestnávateľ je povinný o výnimku požiadať
Pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva
Orgány verejného zdravotníctva uvedené v
§ 3 ods. 1 písm. d)
g)
v rozsahu svojej pôsobnosti
p) povoľujú a zrušujú nimi povolené výnimky podľa § 32 34.
Ú
2
O: 2
Odchýlky uvedené v odseku 1 poskytnú členské štáty po porade so sociálnymi partnermi aj, ak je to vhodné so zodpovednými lekárskymi orgánmi, v súlade s vnútroštátnym právom, resp. praxou.
Tieto odchýlky musia byť doplnené o podmienky, ktoré zaručujú, berúc do úvahy osobitné okolnosti, že výsledné riziká znížené na minimum a že zmienení pracovníci podliehajú zvýšeným zdravotným prehliadkam.
Tieto odchýlky sa prehodnocujú každé štyri roky a odvolajú sa ihneď, ak okolnosti odôvodňujúce ich poskytnutie prestanú existovať.
N
Návrh zákona
§ 32
O: 4
O: 5
Ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci
(4) Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže povoliť výnimku podľa odseku 2 po prerokovaní so zamestnávateľom, so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a s Národným inšpektorátom práce alebo príslušným inšpektorátom práce. V rozhodnutí o povolení výnimky príslušný orgán verejného zdravotníctva určí podmienky, ktoré je zamestnávateľ povinný vzhľadom na zvláštne okolnosti splniť, aby sa výsledné riziká znížili na najnižšiu možnú mieru a exponovaní zamestnanci sa podrobili zdravotnému dohľadu. Príslušný orgán verejného zdravotníctva výnimku povolí na štyri roky a zruší ju bezodkladne po tom, ako pominú okolnosti, ktoré viedli k jej povoleniu a bezodkladne informuje úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách; aktuálny zoznam výnimiek povolených podľa odseku 2 úrad verejného zdravotníctva zverejňuje na svojom webovom sídle.
(5) Zamestnávateľ je povinný bezodkladne informovať príslušný orgán verejného zdravotníctva o zmene okolností, ktoré viedli k povoleniu výnimky
Ú
O: 3
Členské štáty zašlú každé štyri roky Komisii zoznam odchýlok uvedených v odseku 1, kde uvedú presné dôvody a okolnosti, ktoré ich viedli k rozhodnutiu o poskytnutí odchýlok
Zákon 355/2007 Z. z.
§ 5
O: 4
P: ah
7. bod
Úrad verejného zdravotníctva
(4) Úrad verejného zdravotníctva
ah) v rámci spolupráce s Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a s členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“)
(7) zasiela členským štátom a Komisii raz za štyri roky zoznam rozhodnutí o povolení výnimky podľa ustanovení tohto zákona s uvedením dôvodov a okolností, ktoré viedli k ich vydaniu,