1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcich z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES (Ú. v. ES L 179, 29.6.2013)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona z ............ 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpo-
zície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:9
O:1
Členské štáty stanovujú sankcie uplatniteľné v prípade porušenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
Zákon 355/2007 Z. z.
§57
O:27
Iné správne delikty
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje elektromagnetického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 34.
Ú
Č: 10
O: 1
P: c
c) členské štáty môžu za náležite odôvodnených okolností, a len pokým okolnosti zostávajú náležite odôvodnené, umožniť, aby sa LHV dočasne prekročili v určitých odvetviach a určitých činnostiach, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti odsekov písm. a) a b). Na účely tohto písmena „náležité odôvodnené okolnosti“ také, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
i) posúdenie rizika vykonané v súlade s článkom 4
N
Zákon č. 355/2007 Z. z.
Návrh zákona
§ 7
O: 1
P: p
Pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva
(1) Orgány verejného zdravotníctva uvedené v
§ 3 ods. 1 písm.
d) až g)
v rozsahu svojej pôsobnosti
p) povoľujú a zrušujú nimi povolené výnimky podľa § 32 34.
Ú
2
preukázalo prekročenie LHV;
ii) prijali sa všetky najmodernejšie technické a/alebo organizačné opatrenia;
iii) zohľadnili sa charakteristiky pracoviska, pracovného vybavenia alebo pracovných postupov a
iv) zamestnávateľ preukáže, že pracovníci stále chránení proti nepriaznivým účinkom na zdravie a bezpečnostným rizikám, okrem iného pomocou porovnateľných, špecifickejších a medzinárodne uznávaných noriem a usmernení.
Zákon č.
355/2007 Z.z.
§ 34
O: 2
O: 3
O: 4
Ochrana zamestnancov pred elektromagnetickým poľom pri práci
(2) Výnimku z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom
41a)
povolí príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti zamestnávateľa alebo príslušného ministerstva; žiadosť o povolenie výnimky obsahuje
a) dôvod žiadosti, zohľadnenie špecifík pracoviska, vykonávanej práce a pracovných postupov, prístrojového vybavenia a iné dôvody,
b) počet zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahovať,
c) posúdenie rizika, ktoré preukazuje prekročenie limitných hodnôt expozície elektromagnetickému poľu,
d) opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancov, na ktorých sa má výnimka vzťahovať.
(3) Príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa odseku 2 v rozhodnutí o povolení výnimky určí podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa výsledné riziká znížili na najnižšiu možnú mieru a aby sa exponovaní zamestnanci podrobili zdravotnému dohľadu, ak je to potrebné (
§ 30e ods. 12
). Príslušný orgán verejného zdravotníctva výnimku povolí najviac na dva roky a zruší ju bezodkladne, ak pominú skutočnosti, ktoré viedli k jej povoleniu.
(4) Výnimku z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom
41b)
na vykonávanie vojenských činností povolí orgán verejného zdravotníctva Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe žiadosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje
a) počet zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahovať,
b) podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa výsledné riziká znížili na najnižšiu možnú mieru vrátane zdravotného dohľadu exponovaných zamestnancov, ak je to potrebné (
§ 30e ods. 12
),
3
Návrh zákona
O: 43
P: a
c) opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancov, na ktorých sa má výnimka vzťahovať.
43. Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu
a)od 150 eur do 20 000 eur za správne delikty podľa odsekov 1 až 22, 24, 31, 33 až 41,
Č: 8
O: 1
Článok 8
Zdravotný dozor
1. S cieľom predísť akýmkoľvek nepriaznivým zdravotným účinkom spôsobeným vystavením elektromagnetickým poliam a včas ich zistiť sa v súlade s článkom 14 smernice 89/391/EHS vykonáva primeraný zdravotný dozor. Zdravotné záznamy a ich dostupnosť sa zabezpečujú v súlade s vnútroštátnym právnymi poriadkom a/alebo praxou.
§ 30
O: 1
P: e
(1) Zamestnávateľ je povinný
e) poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa písmena b) a kópiu záznamu o posúdení rizika podľa písm. d) druhého bodu zástupcom zamestnancov,
Navrhovaná úprava zák. 355/2007 Z.z. - § 57 ods. 22 písm. k), ktorý znie :
㤠57
Iné správne delikty
(22) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
k) neposkytne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania podľa
§ 30 ods. 1 písm. m)
,“.
sa netýka ustanovení Smernice 2013/35/EÚ