1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a RADY 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona z ........ 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č,O,V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §,
O,V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
Č: 8
Cieľom tejto smernice je ochrana pracovníkov pred rizikami poškodenia zdravia, vrátane prevencie takýchto rizík, ktoré vznikajú alebo pravdepodobne vznikajú vystavením účinkom azbestu pri práci.
Ustanovuje hraničnú hodnotu tohto vystavenia, ako aj ďalšie osobitné požiadavky.
Zamestnávatelia zabezpečia, aby žiadny pracovník nebol vystavený vyššej koncentrácii azbestu vo vzduchu ako 0,1 vlákna na cm3 vo vzťahu k osemhodinovému časovo váženému priemeru (TWA –time-weighted average)
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 1
O: 1
O: 2
(1)Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a na predchádzanie týmto rizikám.
(2)Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci alebo môžu byť pri práci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
(3)Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest s vyššou koncentráciou v pracovnom ovzduší, ako je technická smerná hodnota 0,1 vlákna na cm3 vo
Ú
MZ SR
2
vzťahu k osemhodinovému pracovnému času.
Č: 1
O: 2
Táto smernica rešpektuje právo členských štátov uplatňovať alebo zaviesť zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré
zabezpečia väčšiu ochranu pracovníkov najmä pri nahradení azbestu za menej nebezpečné substituenty.
N
Návrh zákona
§ 41
O: 13
(13) Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný príslušnému orgánu verejného zdravotníctva písomne oznámiť odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb najmenej desať dní pred začatím prác; pri neodkladne vykonanom odstraňovaní azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v prípade
mimoriadnej havarijnej alebo živelnej udalosti najneskôr do 24 hodín od začiatku neodkladného odstraňovania azbestu.
Ú
MZ SR
Č: 4
O: 1
S výnimkou článku 3 ods. 3 sa prijmú opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 5.
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 2
Č: 3
O: 2
V prípade akejkoľvek činnosti, pri ktorej by pravdepodobne mohlo vzniknúť riziko vystavenia prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest, musí byť toto riziko posudzované tak, aby bol určený charakter a stupeň vystavenia pracovníkov prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest.
N
O: 1
(1)Pri činnosti, pri ktorej by mohli byť zamestnanci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov, ktoré obsahujú azbest, je zamestnávateľ povinný vypracovať posudok o riziku vzhľadom na charakter a stupeň expozície zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
Č: 3
O: 4
Členské štáty po porade so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnou právnymi predpismi a praxou ustanovia praktické usmernenia pre stanovenie sporadického vystavenia a vystavenia nízkej intenzity, ako je ustanovené v odseku 3.
n.a.
Č: 3
O: 5
Posúdenie uvedené v odseku 2 je predmetom porád s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami v podniku alebo prevádzkarni a preskúma sa v prípade podozrenia, že je nesprávne, alebo ak dôjde ku zmene materiálu pri práci.
N
O: 2
(2) Posudok o riziku podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný konzultovať so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „zástupca zamestnancov“) a prehodnotiť pri podozrení, že je nesprávny, alebo pri zmene materiálu pri práci.
Č: 4
O: 2
Na činnosti uvedené v článku 3 ods. 1 sa musí vzťahovať systém oznamovacej povinnosti spravovaný zodpovedným orgánom členského štátu.
N
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
Návrh zákona
§ 3
O: 1
§ 41
(1) Pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ povinný predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámenie, ktoré obsahuje
(13) Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo
Ú
3
O: 13
stavieb je povinný príslušnému orgánu verejného zdravotníctva písomne oznámiť odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb najmenej desať dní pred začatím prác; pri neodkladne vykonanom odstraňovaní azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v prípade
mimoriadnej havarijnej alebo živelnej udalosti najneskôr do 24 hodín od začiatku neodkladného odstraňovania azbestu.
Ú
Č: 4
O: 3
Zamestnávateľ pred začiatkom prác v súlade
s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami predloží oznámenie uvedené v odseku 2 zodpovednému orgánu členského štátu.
N
Návrh zákona
§ 41
O: 13
(13) Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný príslušnému orgánu verejného zdravotníctva písomne oznámiť odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb najmenej desať dní pred začatím prác; pri neodkladne vykonanom odstraňovaní azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v prípade
mimoriadnej havarijnej alebo živelnej udalosti najneskôr do 24 hodín od začiatku neodkladného odstraňovania azbestu.
Toto oznámenie musí obsahovať aspoň stručný popis:
a)umiestnenia pracovného stanovišťa,
b)druhov a množstiev azbestu, ktorý sa
používa alebo s ktorým sa zaobchádza,
c)činností a používaných postupov,
N
N
Návrh zákona
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 41
O: 14
P: a
§ 3
O: 1
P: a
P: b
P: c
P: d
(14) Oznámenie o odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 13 musí obsahovať
a)náležitosti podľa osobitného predpisu,45ca)
_________
45ca) § 3 ods. 1, § 8, § 11 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
(1) Pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ povinný predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámenie, ktoré obsahuje
a)obchodné meno, právnu formu, sídlo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
b)umiestnenie pracoviska,
c)druh a množstvo azbestu v materiáloch, s ktorými sa bude manipulovať,
d)popis činnosti a používané pracovné postupy,
Ú
4
d)počtu pracovníkov podieľajúcich sa na
práci,
e)deň začatia práce a jej trvanie,
(f) opatrenia, ktoré sa urobili na zníženie
vystavenia pracovníkov azbestu.
P: e
P: f
P: g
P: h
e)počet zamestnancov pri výkone práce,
f)dátum začatia práce a jej trvanie,
g)opatrenia na zníženie expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest (§ 5),
h)plán práce, ak ide o búracie práce alebo iné práce uvedené v § 8 ods. 6.
Č: 4
O: 4
Pracovníci a/alebo ich zástupcovia v podnikoch alebo prevádzkarniach majú prístup k dokumentom, ktoré predmetom oznámenia uvedeného v odseku 2 týkajúceho sa ich podniku alebo prevádzkarne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 3
O: 2
(2) Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 písm. b) h) je zamestnávateľ povinný sprístupniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
Ú
Č: 4
O: 5
Zakaždým, keď sa očakáva, že zmena pracovných podmienok bude mať za následok významné zvýšenie vystavenia prachu z azbestu alebo materiálom obsahujúcim azbest, musí sa predložiť nové oznámenie.
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 3
O: 3
(3)Pri akejkoľvek zmene pracovných podmienok, ktorá môže mať vplyv na zvýšenie expozície zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, je zamestnávateľ povinný predložiť nové oznámenie.
Ú
Č: 6
Pre všetky činnosti uvedené v článku 3 ods. 1 vystavenie pracovníkov prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest na mieste výkonu práce sa musí znížiť na minimum a v každom prípade pod hraničnú hodnotu ustanovenú v článku 8, najmä na základe nasledujúcich opatrení:
a)počet pracovníkov vystavených alebo pravdepodobne vystavených prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest musí byť obmedzený na najnižšiu možnú hodnotu;
b)pracovné postupy musia byť navrhnuté tak, aby sa netvoril azbestový prach alebo, ak to nie je možné, aby sa zabránilo uvoľňovaniu azbestového prachu do vzduchu;
c)všetky priestory a zariadenia, ktoré
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 5
O: 1
P: a
P: b
P: c
(1)Pri akejkoľvek činnosti podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ povinný na mieste výkonu práce znížiť expozíciu zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest na najnižšiu možnú mieru
a)obmedzením počtu exponovaných alebo pravdepodobne exponovaných zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,
b)navrhnutím bezpečných pracovných postupov na zamedzenie vzniku prachu z azbestu a z materiálov obsahujúcich azbest, a ak to nie je možné, zabrániť uvoľňovaniu azbestových vlákien do ovzdušia,
c)zabezpečením pravidelného čistenia a údržby
Ú
5
zapojené do upravovania azbestu, sa musia dať pravidelne a účinne čistiť a udržiavať;
d)azbest alebo materiály obsahujúce azbest a vytvárajúce prach sa musia skladovať a prepravovať vo vhodnom uzavretom balení;
e)odpad sa musí zhromažďovať a odstraňovať z miesta výkonu práce čo najskôr, vo vhodnom uzavretom balení s označením oznamujúcim, že obsahuje azbest; toto opatrenie neplatí pre banské činnosti; s týmto odpadom sa potom zaobchádza v súlade so smernicou Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade(1).
___
Ú. V. ES L 377, 31.12.1991, s. 20
N
Návrh zákona
P: d
P: e
§ 41
O: 14
P: g
všetkých priestorov a zariadení na odstraňovanie azbestových materiálov,
d)skladovaním a prepravou azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest v pevnom uzavretom obale,
e)včasným zhromažďovaním a odstraňovaním odpadu z miesta výkonu práce v pevnom uzavretom obale s označením, že obsahuje azbest.8)
_____________
8) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(14) Oznámenie o odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 13 musí obsahovať
g)doklad o zabezpečení zneškodnenia nebezpečného odpadu s obsahom azbestu.
Č: 14
O: 1
Zamestnávatelia poskytnú primeranú prípravu všetkým pracovníkov, ktorí sú alebo u ktorých je predpoklad, že budú vystavení prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest. Táto príprava sa musí zabezpečiť v pravidelných intervaloch a pre pracovníkov bezplatne.
N
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
Návrh zákona
§ 9
O: 1
§ 41
O: 14
P: f
(1)Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady pred začiatkom práce a v pravidelných intervaloch odbornú prípravu pre všetkých zamestnancov, u ktorých je predpoklad, že budú exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
(14) Oznámenie o odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 13 musí obsahovať
f)doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 3 písm. c) alebo aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 15.
Ú
6
Č: 14
O: 2
Obsah prípravy musí byť pre pracovníkov ľahko zrozumiteľný. Musí im umožniť získať potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti prevencie a bezpečnosti, predovšetkým pokiaľ ide:
(a) o vlastnosti azbestu a jeho účinky na
zdravie, vrátane spolupôsobiaceho účinku
fajčenia;
(b) o typy výrobkov alebo materiálov, ktoré
zvyčajne obsahujú azbest;
(c)o činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie azbestu a význam preventívnych kontrol zameraných na minimalizovanie vystavenia;
(d)o bezpečné pracovné postupy, kontroly a ochranné prostriedky;
(e)o vhodný výber, fungovanie, obmedzenia a správne používanie dýchacích prístrojov;
(f)o postupy v prípade núdze;
(g)o postupy pri dekontaminácii;
(h) o likvidáciu odpadu;
(i) o potrebu zdravotných vyšetrení.
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 9
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
(2) Obsah odbornej prípravy musí byť pre zamestnancov zrozumiteľný a zameraný na získanie potrebných vedomostí a zručnosti na výkon práce, najmä pokiaľ ide o
a)vlastnosti azbestu a jeho účinky na zdravie vrátane spolupôsobiaceho účinku fajčenia,
b)typy výrobkov alebo materiálov, ktoré zvyčajne obsahujú azbest,
c)pracovné postupy, ktoré môžu mať za následok expozíciu prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a význam opatrení na zníženie expozície,
d)bezpečné pracovné postupy, kontrolu a osobné ochranné pracovné prostriedky,
e)voľbu, význam používania a správne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane časového obmedzenia používania osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov,
f)postupy v havarijných situáciách,
g)postupy pri dekontaminácii pracovného prostredia zamoreného prachom z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,
h)spôsob odstraňovania odpadu,
i)význam zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok.
Ú
Č: 14
O: 3
Na úrovni spoločenstva sa vypracujú praktické usmernenia pre prípravu pracovníkov odstraňujúcich azbest.
n. a.
Č: 18
O: 1
S výhradou článku 3 ods. 3 sa prijmú opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 5.
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 11
Ú
O: 2
Posúdenie zdravotného stavu každého pracovníka musí byť k dispozícii pred tým, než bude na mieste výkonu práce vystavený prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
O: 1
(1)Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pred začiatkom práce v expozícii prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, ak na základe posúdenia rizika podľa § 2 zistí riziko pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu lekárske preventívne prehliadky.
Ú
7
N
Návrh zákona
§ 41
O: 14
P: e
(14) Oznámenie o odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 13 musí obsahovať
e)lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov, ktorí budú odstraňovať azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavieb a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,45a)
_______________________
45a) § 11 nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z. z.
Toto posúdenie zahŕňa špecifické vyšetrenie hrudníka. Príloha I obsahuje praktické odporúčania, na ktoré sa môžu členské štáty odvolávať na klinický dohľad nad pracovníkmi. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení príloha I s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku.
Nové posúdenie musí byť k dispozícii aspoň raz za tri roky, počas trvania vystavenia.
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 11
O: 2
O: 3
(2) Pred začiatkom práce v expozícii prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest je zamestnávateľ povinný zabezpečiť každému zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku, ktorá musí obsahovať vyšetrenia uvedené v prílohe č. 2.
(3) Ak trvá expozícia prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a zamestnanec vykonáva činnosť uvedenú v § 2 ods. 1, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku každé tri roky, ak o kratšom intervale nerozhodne orgán verejného zdravotníctva.
Ú
Zdravotný záznam jednotlivca musí byť zavedený v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou pre každého pracovníka uvedeného v prvom pododseku.
N
Zákon č. 355/2007
Z. z.
§ 30f
O: 1
(1)Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do svojej zdravotnej dokumentácie36) a vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu.37) Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu odovzdá zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby; kópie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí zamestnancovi a lekárovi, s ktorým zamestnanec alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu
Ú
8
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,37a) a na požiadanie mu poskytne výsledky vyšetrení získané pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
____________________
36) § 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z.
37) § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z.
37a) § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
Č: 18
O: 3
Po klinickom posúdení uvedenom v odseku 2 druhom pododseku lekár alebo orgán zodpovedný za lekársky dohľad nad pracovníkmi podľa vnútroštátnych právnych predpisov odporučí alebo určí akékoľvek individuálne ochranné alebo preventívne opatrenia, ktoré majú byť vykonané.
Tieto opatrenia môžu zahŕňať, ak je to vhodné, odvolanie príslušného pracovníka zo všetkých činností, kde môže byť vystavený azbestu.
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 11
O: 5
(5) Na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky podľa odseku 2 lekár vykonávajúci zdravotný dohľad môže odporučiť zamestnávateľovi individuálne ochranné opatrenia alebo preventívne opatrenia; ak je to potrebné, aj vyradenie zamestnanca zo všetkých činností, pri ktorých je predpoklad expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
Ú
Č: 18
O: 4
Pracovníkom sa musia poskytnúť informácie a rady týkajúce sa akéhokoľvek zdravotného vyšetrenia, ktoré môžu podstúpiť po skončení vystavenia.
Lekár alebo orgán zodpovedný za lekársky dohľad nad pracovníkmi môže oznámiť, že lekársky dohľad musí pokračovať po skončení vystavenia tak dlho, ako to považuje za potrebné, aby sa ochránilo zdravie osoby, ktorej sa to týka.
Takýto pokračujúci dohľad sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi predpismi a/alebo praxou.
N
NV SR č. 253/2006
Z. z.
§ 11
O: 6
(6) Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad informuje zamestnanca o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vrátane odporúčania týkajúceho sa následných preventívnych prehliadok, ktorým by sa mal zamestnanec podrobiť po skončení práce s rizikom expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
Ú
Č: 18
O: 5
Príslušný pracovník alebo zamestnávateľ môže žiadať kontrolu posúdenia uvedeného v odseku 3 podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
N
zákon č. 576/2004
Z. z.
§ 17
O: 1
(1) Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.
Ú
9
O: 2
(2) Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti. najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.
O: 3
P: a
P: b
(3) Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo
a)požiadať úrad pre dohľad o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu,18) ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti vrátane prepravy podľa § 14 ods. 1,
b)obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu,19) ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
_________________
18) § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.
19) § 81 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z.