ČIASTKOVÁ TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona č. .../ 2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Právny akt ES/EÚ
Právne predpisy Slovenskej republiky
Smernica Rady 2013/59/EURATOM, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. L 13, 7.1.2014).
Zákon č. ..../2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Admin. infraštr.
Č: 4
O: 59
„pracovná zdravotná služba“ je zdravotnícky odborník alebo subjekt kompetentný vykonávať zdravotný dohľad nad ožiarenými pracovníkmi, ktorého spôsobilosť konať v tejto oblasti uznal príslušný orgán;
N
Zákon č. ..../2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 30a
O: 1
§ 30c
O: 1
Pracovná zdravotná služba
(1) Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami, a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
(1) Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je povinný po celý čas vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby
a) vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby odborne spôsobilou osobou podľa § 30aa alebo v súlade s podmienkami, za ktorých vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby ohlásil podľa § 30b ods. 12,
b)zabezpečiť dostatočný počet zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby 30d ods. 2), s ktorými uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
c) mať povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie, ktorá povolenie na prevádzkovanie,
d) mať vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností; vykonávať odborné činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi
Ú
2
§ 30a
O: 6
predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,
e) vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne,
f) viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30d ods. 1 a dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30 ods. 1 písm. c), f) až l),
g) oznamovať úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu
1. názvu alebo sídla,
2. osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby,
h) umožniť úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia
1. podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu (§ 30b ods. 2),
2. povinností pracovnej zdravotnej služby podľa písmen a) g),
i) umožniť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa písmen c) až f).
(6)Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby tvoria lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a verejný zdravotník.
Č: 45
O: 1
Zdravotný dohľad nad ožiarenými pracovníkmi
Členské štáty zabezpečia, aby sa zdravotný dohľad nad ožiarenými pracovníkmi zakladal na zásadách, ktorými sa riadi pracovné lekárstvo vo všeobecnosti.
N
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 71
Zdravotný dohľad
Zdravotný dohľad zabezpečuje zamestnávateľ pre fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, pre pracovníkov a externých pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, podľa osobitného predpisu. 36)
36) § 30 až 30g zákona č. ......./2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ú
3
Č: 50
Odvolania
Členské štáty stanovia postup pre odvolanie proti zisteniam a rozhodnutiam podľa článkov 46, 47 a 49.
N
Zákon č. ..../2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 30g
O:1
O:2
Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu
(1) Ak sa zamestnanec, fyzická osoba podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie, domnieva, že posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne, môže písomne požiadať o preskúmanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu do 30 dní od doručenia lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu lekára, ktorý lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f vydal; lekár je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti písomne informovať žiadateľa o spôsobe jej vybavenia.
(2) Ak lekár lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nezmení, žiadateľ môže písomne požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,34c) ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť37b) v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo.
Ú