Príloha č. 2
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
apríl 2022
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Podľa § 41 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. je držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb povinný pred začiatkom výkonu práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie podľa
§ 13 ods. 4 písm. j)
a zdržať sa výkonu práce do času posúdenia navrhovanej činnosti. V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia sa návrhom zákona táto povinnosť vypúšťa a je nahradená oznamovacou povinnosťou.
V rámci optimalizácie procesov verejného zdravotníctva sa ďalej navrhuje vypustiť povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva na schválenie zotavovacie podujatie a stanovuje sa pre organizátora tohto podujatia povinnosť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť. Organizátor je naďalej povinný dodržiavať za účelom ochrany zdravia všetky povinnosti v tejto oblasti, avšak vypustením povinnosti predkladať žiadosť na schválenie dôjde k zníženiu administratívneho zaťaženia žiadateľov.
V návrhu zákona sa ďalej ustanovuje obmedzenie pre prevádzkovateľov solárií, aby služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi neposkytovali osobám mladším ako 18 rokov. Pri používaní solária je organizmus vystavený pôsobeniu umelých zdrojov UV žiarenia. Toto žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén, teda faktor, ktorý predstavuje určité zdravotné riziko. V posledných rokoch bol vo svete zaznamenaný významný nárast výskytu melanómu kože hlavne medzi mladými ženami. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva a pol trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako
Príloha č. 2
2
18 rokov. Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, nakoľko koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu.
Vypúšťa sa aj povinnosť zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri záťaži teplom z technológie a povinnosť zamestnávateľa vypracovať prevádzkový poriadok pri rizikovej práci z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie. Preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou chladom pri práci a popis vykonávanej činnosti (pracovné postupy) so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce uvádza posudok o riziku.
.
3.Ciele a výsledný stav
V návrhu zákona sa dopĺňajú kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov a v oblasti výživových doplnkov. Návrh zákona precizuje právnu úpravu odbornej spôsobilosti v oblasti verejného zdravotníctva a v súlade s optimalizáciou procesov verejného zdravotníctva spresňuje osoby, ktoré musia mať odbornú spôsobilosť na činnosti v tejto oblasti.
Navrhovaná právna úprava odstraňuje aj niektoré z doterajších nedostatkov v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov verejného zdravotníctva.
Návrhom zákona sa dopĺňajú niektoré činnosti regionálnych komisií na posudzovanie chorôb z povolania.
V neposlednom rade sa návrhom zákona stanovuje obmedzenie pre prevádzkovateľov solárií, aby služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi neposkytovali osobám mladším ako 18 rokov. Pri používaní solária je organizmus vystavený pôsobeniu umelých zdrojov UV žiarenia. Toto žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén pre ľudí, teda faktor, ktorý predstavuje zdravotné riziko. V posledných rokoch bol vo svete zaznamenaný významný nárast výskytu melanómu kože hlavne medzi mladými ženami. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú 2,5-krát 3-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, nakoľko koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu na zachytávanie lúčov UV žiarenia.
V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia sa návrhom zákona vypúšťa povinnosť pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest z konkrétnej stavby; táto povinnosť je nahradená oznamovacou povinnosťou zamestnávateľa 10 dní pred začatím odstraňovania azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá nie je spoplatnená správnym poplatkom. Oznamovacia povinnosť je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) a v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
Príloha č. 2
3
Cieľom právnej úpravy je zlepšenie podnikateľského prostredia pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ušetrením nákladov na hradenie správneho poplatku.
Vypúšťa sa aj povinnosť zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri záťaži teplom z technológie a povinnosť zamestnávateľa vypracovať prevádzkový poriadok pri rizikovej práci z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie. Preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou chladom pri práci a popis vykonávanej činnosti (pracovné postupy) so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce uvádza posudok o riziku.
Vypúšťa sa aj väčšina povinností v ochrane zdravia pri práci pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným. Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným budú mať v ochrane zdravia pri práci rovnaké povinnosti ako SZČO, ak budú vykonávať prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, a to bez ohľadu na to, či v rámci jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným je alebo nie je spoločník alebo konateľ súčasne aj zamestnancom.
V rámci optimalizácie procesov verejného zdravotníctva sa ďalej navrhuje vypustiť povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva na schválenie zotavovacie podujatie a stanovuje sa pre organizátora tohto podujatia povinnosť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť. Organizátor je naďalej povinný dodržiavať za účelom ochrany zdravia všetky povinnosti v tejto oblasti, avšak vypustením povinnosti predkladať žiadosť na schválenie dôjde k zníženiu administratívneho zaťaženia žiadateľov.
S účinnosťou od 1.1.2028 sa navrhuje, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu a na prevenciu, sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz, mal v pracovnom vzťahu lekára s profesijným titulom epidemiológ, lekár hygienik, infektológ alebo mikrobiológ a verejného zdravotníka so špecializáciou v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení.
4.Dotknuté subjekty
Fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby, fyzické osoby.
Pokiaľ ide o ustanovenie § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. navrhovaná právna úprava sa týka fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
K 03.11.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 423 fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám; ich zoznam je vedený na webom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR.
Návrhom zákona sa vypúšťa povinnosť pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
V súlade s európskym cieľom ochrany zdravia zamestnancov bude povinnosť predkladať na posúdenie návrh na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Príloha č. 2
4
nahradená oznamovacou povinnosťou, ktorá je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) a v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
V závere doložky v tabuľke č. 1 uvádzame počty vydaných rozhodnutí k návrhom na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb orgánmi verejného zdravotníctva v SR a vyčíslenie nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v r. 2016 – 2020.
Z uvedeného je možné odvodiť výpočet úspor nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré sú oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, po novele § 41 (tabuľka č. 2).
5.Alternatívne riešenia
V prípade neprijatia návrhu zákona ďalej :
- v prípade nezabezpečenia povinnosti informovania verejnosti o kvalite vody na kúpanie prostredníctvom informačných tabúľ pre lokality označené ako VUK, nebude zabezpečená požiadavka smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie. Uvedená požiadavka nebola od transpozície smernice v roku 2012 doteraz implementovaná.
- v prípade nezabezpečenia zákazu poskytovania služieb solárií pre osoby mladšie ako 18 rokov, nebude zabezpečená prevencia ochorenia melanómu kože u mladistvých,
- nedôjde k zníženiu podnikateľského zaťaženia a k optimalizácii procesov verejného zdravotníctva, ktoré sú popísané v bode 3.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
x Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia sa návrhom zákona vypúšťa správny poplatok za oznámenie umiestnenia nových potravín na trh v SR v sadzobníku správnych poplatkov, identifikované ako goldplating.
8.Preskúmanie účelnosti
Preskúmanie účelnosti navrhovaného právneho predpisu bude vykonávané dva roky po nadobudnutí jeho účinnosti, pričom sa bude preskúmavať naplnenie cieľov návrhu zákona v aplikačnej praxi
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Príloha č. 2
5
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Návrh zákona predpokladá vplyvy na rozpočet, na podnikateľské prostredie. Je potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že ide o novú právnu úpravu, ako aj vzhľadom na absenciu niektorých údajov nebolo možné vyčísliť vplyvy na rozpočet a na podnikateľské prostredie jednoznačným spôsobom na obdobie nasledujúcich štyroch rokov, nakoľko na tieto vplyvy dopad aj množstvo rôznorodých skutočností, ktoré nie je možné odhadnúť, napr. správanie sa podnikateľských subjektov. Návrhom zákona sa dopĺňajú nové skutkové podstaty priestupkov a správnych deliktov, dopĺňajú sa nové správne poplatky, zároveň sa upúšťa od správneho poplatku z dôvodu vypustenia povinnosti žiadať orgán verejného zdravotníctva o schválenie zotavovacieho podujatia a z návrhov na odstraňovanie azbestu.
Doplnenie k § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. k problematike azbestu:
Počet vydaných rozhodnutí k návrhom na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb orgánmi verejného zdravotníctva v SR a vyčíslenie nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v r. 2016 – 2020 (tabuľka č. 1).
Výpočet úspor nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (tabuľka č. 2).
Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri záťaži teplom z technológie a povinnosť zamestnávateľa vypracovať prevádzkový poriadok pri rizikovej práci z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie.
Návrh nemá vplyv na ochranu zdravia pri práci ani na informovanosť zamestnancov o zdravotných rizikách pri práci, nakoľko posúdenie rizika pri práci vzhľadom na expozíciu záťaži teplom alebo záťaži chladom spolu s kategóriou práce z hľadiska zdravotných rizík, preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou chladom pri práci a popis vykonávanej činnosti (pracovné postupy) so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce uvádza posudok o riziku.
11.Kontakt na spracovateľa
PhDr. Juraj Lovásik, MPH
02/49 284 282
JUDr. Roman Soska
02/49 284 388
12.Zdroje
Informačné systémy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 41 zákona č. 355/2007 Z. z.
Príloha č. 2
6
-Údaje Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené v Zozname právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb. [online]. [cit. 2021-12-01 ]. URL: <
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/zoznam_firiem_azbest.pdf
>
-Údaje Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené vo Výročná správa. [online]. [cit. 2021-12-01 ]. URL:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=25:vyrona-
sprava&layout=blog&Itemid=34&layout=default
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa o vyplnenie nasledujúcich častí Doložky vybraných vplyvov: 5. Alternatívne riešenia, 8. Preskúmanie účelnosti a 11. Kontakt na spracovateľa (vrátane emailovej adresy a tel. čísla).
Vyhodnotenie: Pripomienka bola akceptovaná a doložka bola upravená a doplnená.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov je označený pozitívny a negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov na rozpočet v tabuľke č. 1 kvantifikované výdavky verejnej správy v sume 60 tis. eur na obdobie r + 1 až r + 3. Z tabuľky č. 1 vyplýva požiadavka na zvýšenie počtu o 108 zamestnancov. Rozpočtovo nekrytý vplyv je vyčíslený v sume 2,6 mil. eur na roky r + 1 r + 3. Z tabuľky č. 1 z dodatočne zaslanej analýzy vplyvov vyplýva úbytok príjmov vo výške 48 tis. eur na obdobie r + 1 až r + 3.
V bode 2.1.1 Financovanie návrhu nie je uvedený návrh na krytie výdavkov a úbytku príjmov. Komisia žiada uviesť relevantný návrh na krytie zvýšených výdavkov a úbytku príjmov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
Nakoľko v analýze vplyvov nie uvedené konkrétne roky, Komisia žiada doplniť, ktorých rokov sa uvedené príjmy a výdavky týkajú. Zároveň Komisia žiada zjednotiť analýzu na strane príjmov v relevantných tabuľkách. Zároveň je v bode 2.2.4 potrebné doplniť vyjadrenie k pozitívnym vplyvom z titulu správnych poplatkov, doplnenia nových skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov.
Komisia upozorňuje na nesúlad údajov v analýze vplyvov v tabuľkách č. 1 a č. 4. Tabuľka č. 5 nie je vyplnená. Uvedené žiada Komisia dopracovať. Zároveň je potrebné jednotlivé tabuľky analýzy zosúladiť.
V bode 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie Komisia upozorňuje na nesúlad tvrdenia, že „uvedená právna úprava bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko sa zníži príjem do štátneho rozpočtu“ s predloženou analýzou, z dôvodu, že negatívny vplyv nemá len zníženie príjmov (48 015 eur), ale najmä požiadavka na zvýšenie výdavkov (3 908 700 eur).
Zároveň Komisia žiada v bode 2.2.4 analýzy podrobnejšie odôvodniť požiadavku na výdavky na tovary a služby (630) v sume 260 tis. eur a kapitálové výdavky v sume 140 000 tis. eur (v tabuľke č. 4).
Príloha č. 2
7
Komisia nesúhlasí s materiálom, ktorý zakladá nekrytý negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Komisia žiada, aby všetky negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vrátane vplyvov za oblasť zamestnanosti vyplývajúce z predmetného návrhu zákona boli zabezpečené v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a výdavkov kapitoly MZ SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. K požiadavke na zvýšenie limitu počtu zamestnancov upozorňuje Komisia na vysoké neplnenie limitu počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR za 1. 4. kvartál 2021 (11,75 %; 352,6 osôb). Zároveň Komisia uvádza, že v kapitole VPS nie je na tento účel vytvorená rezerva.
Z predloženého materiálu vyplýva vypustenie viacerých činností (napr. posudzovanie návrhov na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, schvaľovanie zotavovacieho podujatia atď.), ktoré boli v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva, čo bude možné využiť na zabezpečenie nových činností. Komisia žiada zabezpečiť novovzniknuté povinnosti v rámci schválených limitov dotknutých subjektov, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
Vyhodnotenie: Pripomienka bola akceptovaná a doložka bola upravená a doplnená.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o predloženie Kalkulačky nákladov, ktorá je povinnou súčasťou Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Komisia žiada predkladateľa o popis a vyčíslenie všetkých pozitívnych a negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie, ktoré v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie absentujú napr: mať v pracovnom vzťahu lekára s profesijným titulom epidemiológ, lekár hygienik, infektológ alebo mikrobiológ a verejného zdravotníka so špecializáciou v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení, návrh stanovuje podmienky pre výkon činnosť plavčíka, ktorými vek minimálne 18 rokov a povinnosť absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci atď.
Komisia žiada o popis negatívnych administratívnych vplyvov a ich výpočet, ktoré súvisia so sumou 2 699 000 eur uvedenou v tabuľke č. 1 v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Zároveň žiada Komisia o popis vplyvov na podnikateľské prostredie, ktoré vyplývajú z legislatívy a o ich uvedenie v časti 3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Vyhodnotenie: Pripomienka bola akceptovaná a doložka bola upravená a doplnená.
K sociálnym vplyvom
Preložený návrh zákona zakladá pozitívne aj negatívne sociálne vplyvy, ktoré je potrebné identifikovať v bode 9 doložky vybraných vplyvov a zhodnotiť v analýze sociálnych vplyvov v súlade s metodickým postupom pre túto analýzu (Príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). Zároveň je potrebné
Príloha č. 2
8
upraviť informáciu o sociálnych vplyvoch predloženého návrhu zákona vo všeobecnej časti dôvodovej správy.
Analýzu sociálnych vplyvov je potrebné vypracovať tak, aby pri každom hodnotenom návrhu opatrenia bol zrejmý jeho opis, porovnanie so súčasným stavom, špecifikácia dotknutých skupín a kvalitatívne a pokiaľ možno aj kvantitatívne zhodnotenie sociálneho vplyvu.
V rámci predloženého návrhu je potrebné zhodnotiť:
-V oblasti kozmetických výrobkov sa dopĺňajú ustanovenia, ktoré zlepšujú informovanosť spotrebiteľov (bod 4.2 analýzy sociálnych vplyvov).
-Návrh na ustanovenie obmedzenia pre prevádzkovateľov solárií, aby služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi neposkytovali osobám mladším ako 18 rokov. Ide o pozitívny vplyv v súvislosti s ochranou zdravia dotknutej skupiny a negatívny vplyv v súvislosti s prístupom k službám (bod 4.2 analýzy sociálnych vplyvov).
-Návrh na vypustenie povinnosti zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri záťaži teplom z technológie a povinnosť zamestnávateľa vypracovať prevádzkový poriadok pri rizikovej práci z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie. Preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou chladom pri práci a popis vykonávanej činnosti (pracovné postupy) so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce uvádza posudok o riziku. Je potrebné zhodnotiť, či sa návrhom nezhoršuje ochrana zdravia pri práci alebo (aj) informovanosť príslušných zamestnancov.
Vyhodnotenie: Pripomienka bola akceptovaná a doložka bola doplnená o analýzu sociálnych vplyvov.
- Uvedeným návrhom sa nezhoršuje ochrana zdravia zamestnancov ani ich informovanosť, pretože posúdenie rizika aj preventívne a ochranné opatrenia obsahuje posudok o riziku. Zamestnávateľ je povinný posudzovať zdravotné riziko pri práci v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a o výsledku informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Tabuľka č. 1
Príloha č. 2
9
Počet vydaných rozhodnutí k návrhom na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb orgánmi verejného zdravotníctva v SR
a vyčíslenie nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré sú oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v r. 2016 – 2020
Návrhy na odstraňovanie azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb
(podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.)
Rok
Počet vydaných rozhodnutí
Suma za vydanie rozhodnutia*
(€)
2016
1 335
33 375
2017
1 489
33 225
2018
1 810
45 250
2019
2 133
53 325
2020
2 836
70 900
Spolu
9 603
240 075
Priemer za 5 rokov
(r. 2016 - 2020)
1 920,60
48 015
Poznámka*:
Podľa položky 150 písm. f) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva je správny poplatok vo výške 50 pri listinnom podaní; pri podaní elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je správny poplatok 25 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z.).
Pri expertnom výpočte bolo uvažované s výškou správneho poplatku 25 €, vzhľadom na to, že sa nevykonáva štatistické zisťovanie spôsobu podania (listinne/elektronickými prostriedkami) a je predpoklad častejšieho podania fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, elektronickými prostriedkami.
Tabuľka č. 2
Výpočet úspor nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré sú oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Na expertný výpočet úspor nákladov vychádzame z priemeru údajov z rokov 2016 – 2020:
Počet oprávnených FO-P a PO:
400
Priemerný počet vydaných rozhodnutí k návrhom na oprávnenú FO-P alebo PO/ rok:
9 603 : 5 rokov = 1 920,60
Priemerný počet vydaných rozhodnutí k návrhom na 1 oprávnenú FO-P alebo PO/ rok:
1 920,60 : 400 = 4,8
Priemerná suma uhradená oprávnenou FO-P alebo PO/ rok:
4,8 x 25 € správny poplatok = 120,04 €
Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb ušetria po zavedení oznamovacej povinnosti 41 zákona č. 355/2007 Z. z.) za vydanie rozhodnutia k návrhom na odstraňovanie cca 120,04 € ročne.
Príloha č. 2
10
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2023
2024
2025
2026
Príjmy verejnej správy celkom
-197 615
-198 215
-198 415
-198 615
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
-197 615
-198 215
-198 415
-198 615
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
11
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Z návrhu vyplýva, že uvedená právna úprava bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko dopad na objem príjmov štátneho rozpočtu pre jednotlivé roky. Úbytok príjmov bude krytý v rozpočte kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia sa návrhom zákona vypúšťa povinnosť zamestnávateľa - oprávneného subjektu - predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest z konkrétnej stavby; táto povinnosť je nahradená oznamovacou povinnosťou zamestnávateľa 10 dní pred začatím odstraňovania azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá nie je spoplatnená správnym poplatkom.
Oznamovacia povinnosť v § 41 je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) a v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
Navrhovaná právna úprava sa týka fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
V súčasnosti nozokomiálne nákazy (NN) považované za jeden z najčastejších sprievodných javov spojených s hospitalizáciou. Predstavujú vysokú záťaž z hľadiska úmrtnosti, z hľadiska zvyšovania počtu predlžovania hospitalizácií, zvyšovania nákladov na zdravotnú starostlivosť a taktiež so zvýšenou spotrebou ATB. V zdravotníckych zariadeniach na Slovensku nepracuje dostatok verejných zdravotníkov/epidemiológov, teda nie je dostatočne zabezpečená kontrola hygienicko-epidemiologického režimu na jednotlivých pracoviskách nemocnice a edukácia zdravotníckych pracovníkov.
Navrhovanou právnou úpravou sa zavádza povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, mať v pracovnom vzťahu na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu a na prevenciu, sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz - lekára s profesijným titulom epidemiológ, lekára hygienika, infektológa alebo mikrobiológa a verejného zdravotníka so špecializáciou v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení.
Navrhovaná právna úprava nadobúda účinnosť v roku 2028.
V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia sa návrhom zákona vypúšťa povinnosť FO-P a PO predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na vydanie rozhodnutia ku konaniu zotavovacích podujatí; táto povinnosť je nahradená oznamovacou povinnosťou FO-P a PO voči orgánom verejného zdravotníctva o konaní zotavovacieho podujatia, ktorá nie je spoplatnená správnym poplatkom.
Navrhovaná právna úprava sa týka fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré organizujú zotavovacie podujatia v SR.
V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia sa návrhom zákona vypúšťa správny poplatok za oznámenie umiestnenia nových potravín na trh v SR v sadzobníku správnych poplatkov, identifikované ako goldplating.
Pridáva sa správny poplatok za vydanie osvedčenia o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín a osvedčenia o dodržaní požiadaviek na správnu výrobnú prax pri výrobe
Príloha č. 2
12
kozmetického výrobku. Tieto osvedčenia sa budú vydávať na žiadosť výrobcu so sídlom v SR za účelom podpory exportu kozmetických výrobkov vyrobených v SR a ich možnosti pre vývoz kozmetických výrobkov do tretích krajín, v ktorých kontrolné orgány takéto osvedčenia vyžadujú.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch komplexne harmonizuje pravidlá Spoločenstva v snahe zabezpečiť fungovanie vnútorného trhus kozmetickými výrobkami a zároveň zaistiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia. V krajinách mimo Európskej únie však kritériá pre bezpečnosť kozmetických výrobkov nastavené rôzne. Z tohto dôvodu kontrolné orgány v týchto štátoch požadujú pri dovoze kozmetických výrobkov osvedčenie, že dovážané výrobky vyrábané podľa požiadaviek zásad správnej výrobnej praxe STN EN ISO 22716, zloženie výrobkov je v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov a podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie tieto výrobky umiestňované voľne na trh Slovenskej republiky a trh Európskej únie.
Tieto osvedčenia sa budú vydávať na žiadosť výrobcu so sídlom v SR za účelom podpory exportu kozmetických výrobkov vyrobených v SR a ich možnosti pre vývoz kozmetických výrobkov do tretích krajín, v ktorých kontrolné orgány takéto osvedčenia vyžadujú.
Doplnenie ustanovenia o sprístupnenie informácií (na informačných tabuliach) o lokalitách so statusom „voda určená na kúpanie“, ktoré vo významnej miere využívané počas kúpacej sezóny širokou verejnosťou. Ide o informácie, ktoré spracúvajú a zverejňujú na svojich webových sídlach orgány verejného zdravotníctva. Ich sprístupnenie v blízkosti samotných lokalít prispeje k rozvoju a atraktivite lokalít pre návštevníkov, ale aj k ochrane zdravia občanov príslušných obcí.
Každý rok sa schvaľuje zoznam vôd určeným na kúpanie (VÚK). Uvedené opatrenie sa týka vôd, ktoré nemajú prevádzkovateľa (nie prírodným kúpaliskom). Povinnosť informovania verejnosti o kvalite takejto vody vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie. Uvedená požiadavka nebola od transpozície smernice v roku 2012 doteraz implementovaná.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Príloha č. 2
13
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Nahradenie rozhodovacej činnosti RÚVZ oznamovacou činnosťou oprávnených subjektov pri odstraňovaní azbestu bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko sa zníži príjem do štátneho rozpočtu.
V závere doložky v tabuľke č. 1 uvádzame počty vydaných rozhodnutí k návrhom na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb orgánmi verejného zdravotníctva v SR a vyčíslenie nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v r. 2016 – 2020.
Z uvedeného je možné odvodiť výpočet úspor nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, po novele § 41 (tabuľka č. 2).
Uvedená právna úprava bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy - zvýšený počet zamestnancov (lekárov, verejných zdravotníkov), ktorých mzdové náklady budú hradené z verejného zdravotného poistenia, v prípade ak zamestnancami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Počet ústavných zdravotníckych zariadení podľa dostupných informácií zverejnených na webovej stránke NCZI:
Všeobecná nemocnica - počet 71; Špecializovaná nemocnica - počet 45
V súčasnosti je v ústavných zdravotníckych zariadeniach zamestnaných odhadom 20 lekárov a 60 verejných zdravotníkov v pracovno-právnom vzťahu nemocničného hygienika /epidemiológa. V zmysle uvedenej právnej úpravy bude potrebné zabezpečiť predpokladané personálne obsadenie, vrátane predpokladaných mzdových nákladov:
Predpokladaný počet lekárov, ktorých je potrebné prijať / rok - 50
Výpočet mzdových nákladov / rok
50 x 3178 (priemerná mzda lekára s 5-ročnou praxou) x 12 = 1 906 800 Eur
Poistné a príspevok do poisťovní – 666 426 Eur
Predpokladaný počet verejných zdravotníkov, ktorých je potrebné prijať / rok - 56
Výpočet mzdových nákladov / rok
56 x 1504 (priemerná základná mzda) x 12 = 1 010 688 Eur
Poistné a príspevok do poisťovní – 353 235 Eur
Príloha č. 2
14
Nakoľko navrhovaná právna úprava nadobúda účinnosť 1.1.2028, z uvedeného dôvodu nie v príslušných tabuľkách tejto prílohy vyčíslené vplyvy na obdobie nasledujúcich najbližších 4 rokov (r+3).
Uvedená právna úprava bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko sa zníži príjem do štátneho rozpočtu.
V závere doložky v tabuľke č. 2 uvádzame počty vydaných rozhodnutí k návrhom na konanie zotavovacích podujatí a vyčíslenie nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré požiadali o vydanie rozhodnutia v r. 2016 – 2020.
Z uvedeného je možné odvodiť výpočet úspor nákladov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré žiadajú o posúdenie zotavovacích podujatí po vstúpení novely zák. č. 355/2007 Z. z. do platnosti.
Ustanovenie týkajúce sa registra prevádzkovateľov potravinárskych podnikov nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy.
Všetky vplyvy vyplývajúce z navrhovanej právnej úpravy budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutého subjektu verejnej správy.
1
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2023
2024
2025
2026
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
-197 615
-198 215