1
Dôvodová správa
Osobitná časť
K bodu 1
Je potrebné definovať zaužívaný termín objektivizácia faktorov životných podmienok v základných pojmoch zákona, pretože doteraz nebol v zákone definovaný a definícia chýbala. Definovaním sa predíde nesprávnemu výkladu pri jeho aplikácii v praxi.
K bodu 2
Do návrhu zákona sa dopĺňajú viaceré epidemiologické pojmy potrebné pre aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení, ktoré sa v praxi používajú, ale ich definovanie v súčasnej legislatíve chýba. Ide najmä o hygienicko-epidemiologický režim, činnosti týkajúce sa dezinfekcie a sterilizácie a vysoko nebezpečnú nákazu. Pri dezinsekcii a deratizácii bolo potrebné vymedziť tieto pojmy z dôvodu jednoznačnosti vykonávania činností súvisiacich s výskytom článkonožcov a myšovitých hlodavcov a iných hlodavcov, teda ich výskyt regulovať výlučne s ohľadom na epidemiologickú závažnosť a s ohľadom na udržanie ich stavu na prahu škodlivosti zdraviu.
K bodu 3
Z ustanovenia sa vypúšťa slovo „rozhodovací“ z dôvodu, že slovo „rozhodovací“ vo vzťahu k slovu „proces“ môže nesprávne evokovať že ide o rozhodovaciu činnosť.
K bodu 4
Navrhovaným znením sa upravuje súčasný správny názov príslušného orgánu verejného zdravotníctva, teda Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.
K bodu 5
Navrhovaným znením sa na základe poznatkov z praxe ustanovuje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kompetencia zrušiť rozhodnutím nariadené opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48, ak dôvody na ich plnenie už pominuli.
K bodu 6
Precizovanie textu z dôvodu nového znenia ustanovení regulujúcich odbornú spôsobilosť 15 a § 16a § 16d). Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vedie jeden spoločný register odborne spôsobilých osôb, ktorý je verejne prístupný na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva.
K bodu 7
Dopĺňajú a spresňujú sa požiadavky na vedenie registra v nadväznosti na oznamovaciu povinnosť konkrétnych druhov potravín v Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vyplývajúcu z právnych predpisov EÚ. Register spresňujeme ako službu občanom Slovenskej
2
republiky na základe častých žiadostí a podnetov. Terajšie znenie § 5 ods. 4 písmeno v) nezodpovedá skutočnosti, oznamovacia povinnosť nových potravín sa zo zákona vypúšťa ako goldplating, register výrobcov a dovozcov výživových doplnkov sa rozširuje na všetky hospodárske subjekty - prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (výrobcov, dovozcov a distribútorov), potraviny na osobitné výživové účely neexistujú od 20.7.2016, terminológia sa zmenila na potraviny pre osobitné skupiny, medzi ktoré patria počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa, potraviny na osobitné lekárske účely a celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti. Register minerálnych vôd a pramenitých vôd Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nevedie, nedisponujeme žiadnymi údajmi, nakoľko neexistuje oznamovacia povinnosť výrobcov minerálnych vôd a pramenitých vôd voči Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V praxi sme nezaznamenali žiadnu požiadavku od odbornej ani laickej verejnosti na podobné údaje. Ministerstvo zdravotníctva v Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z.
Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vedie zoznam prírodných minerálnych vôd. Vypustením textu odstraňujeme duplicitu v časti minerálnych vôd.
K bodu 8
Ide o zosúladenie pôvodnej terminológie „veľmi toxické látky a zmesi a toxické látky a zmesi“ s terminológiou používanou v európskej chemickej legislatíve.
K bodu 9
Navrhovanou úpravou sa definuje kontaktné miesto pre komunikáciu v rámci európskeho Systému včasného varovania a reakcie (EWRS), ktoré je vytvorené Európskou komisiou v spolupráci s členskými štátmi s cieľom umožniť Európskej komisii a príslušným vnútroštátnym orgánom stálu komunikáciu na účely varovania, hodnotenia rizík pre ľudské zdravie a určovania opatrení, ktoré môžu byť potrebné na ochranu verejného zdravia. Kontaktným miestom pre komunikáciu v rámci EWRS je Úrad verejného zdravotníctva SR. Cieľom je účinnejšia spolupráca a koordinácia medzi členskými štátmi v záujme zlepšenia prevencie a kontroly šírenia závažných ochorení ľudí cez hranice členských štátov.
K bodu 10
Spresňujú sa požiadavky oznamovacej povinnosti výživových doplnkov z dôvodu zosúladenia požiadaviek s právnymi predpismi EÚ. Z oznamovacej povinnosti sa vypúšťajú nové potraviny v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú.v. L 327, 11.12.2015), nakoľko ide o goldplating.
K bodu 11
Dopĺňa sa kompetencia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďovať v pravidelnom intervale raz za päť rokov vykonanie imunologického prehľadu, ktorým sa zisťuje stav odolnosti populácie proti prenosným ochoreniam. Pravidelné vykonávanie
3
imunologických prehľadov je dôležité na sledovanie účinnosti očkovania a prípadnú následnú úpravu očkovacieho kalendára. Doplnenie oznamovacej povinnosti je z dôvodu zosúladenia požiadaviek so spoločnou EÚ legislatívou.
Dopĺňa sa aj povinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijať oznámenie o umiestnení počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy, potravín na osobitné lekárske účely a celkovej náhrady stravy na reguláciu hmotnosti na trh v Slovenskej republiky, spolu so vzorom etikety použitej na potravine, analogicky, ako to ustanovuje zákon v § 5 ods. 4 písm. an), ak ide o výživové doplnky.
V súvislosti s právnou úpravou nových potravín v práve Európskej únie je potrebné vymedziť kompetencie konkrétnemu vnútroštátnemu orgánu, ktoré vyplývajú členskému štátu z únijnej právnej úpravy. Dopĺňa sa vecná príslušnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na konzultačný postup pred prvým umiestnením novej potraviny na trh, kompetencia podať žiadosť Európskej komisii, aby rozhodla, či potravina je novou potravinou a na podanie námietok k bezpečnosti umiestnenia tradičnej potraviny z tretej krajiny na trh.
K bodu 12
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky komunikuje so zodpovednou osobou mimo územia Slovenska, ak by sa zodpovedná osoba nachádzala na území Slovenskej republiky, komunikuje s ňou príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Dopĺňa sa ja možnosť zodpovednej osoby vyjadriť sa k zisteniam a záverom štátneho zdravotného dozoru.
K bodu 13
Ide o spresnenie ustanovenia a zároveň sa opravujú aj nesprávne odkazy. Ďalšie doplnenie ustanovenia vychádza z povinnosti uvedenej čl. 20 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1020“). a preto je potrebné doplniť pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
K bodu 14
Vypúšťa sa odkaz na neplatný odkaz v zákone č. 199/2004 Z. z. Colný zákon. Ďalej sa upravuje a vkladá odkaz na platné nariadenie (EÚ) 2019/1020, podľa ktorého Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán dohľadu nad trhom zodpovedný za kontrolu kozmetických výrobkov, ktoré vstupujú na trh Únie, vydáva stanovisko pre colné orgány k dovozu týchto výrobkov.
K bodu 15
Dopĺňa sa písmeno o) z dôvodu povinnosti, ktorá vyplýva Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z čl. 13 ods. 1 a ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
Ďalej sa dopĺňa písmeno p) z dôvodu povinnosti spolupráce Úradu verejného zdravotníctva s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako jednotným úradom pre spoluprácu orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom podľa nariadenia (EÚ) 2019/1020.
4
Doplnenie písmen q) a r) je na účel podpory exportu výrobcov kozmetických výrobkov so sídlom v Slovenskej republiky a ich možnosti pre vývoz kozmetických výrobkov do tretích krajín, v ktorých kontrolné orgány takéto osvedčenia vyžadujú (ide o Free Sales Certificate FSC a certifikát o dodržaní požiadaviek na správnu výrobnú prax).
K bodu 16
Navrhovaným ustanovením sa na základe poznatkov z praxe dáva regionálnym úradom verejného zdravotníctva kompetencia zrušiť rozhodnutím nariadené opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48, ak dôvody na ich plnenie už pominuli.
K bodu 17
Precizovanie textu z dôvodu nového znenia ustanovení regulujúcich odbornú spôsobilosť 15 ods. 1 písm. e) až i)).
K bodu 18
Z dôvodu precizovania textu sa do navrhovaného ustanovenia dopĺňa kompetencia regionálneho úradu verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.
K bodu 19
Dopĺňa sa kompetencia regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vykonávať dohľad nad kozmetickými výrobkami. V nariadení (EÚ) 2019/1020 je v čl. 2 bod 3 definícia „dohľad nad trhom“. Je to činnosť vykonávaná orgánmi dohľadu nad trhom a opatrenia nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby výrobky boli v súlade s požiadavkami ustanovenými v uplatniteľných harmonizačných právnych predpisoch EU a zaručovali ochranu verejného zdravia, ktorého sa tieto právne predpisy týkajú.
Doplnením v § 6 ods. 3 písm. ab) sa regionálnym úradom verejného zdravotníctva dopĺňa kompetencia, vykonávať okrem štátneho zdravotného dozoru, aj možnosť vykonávať ochranu spotrebiteľa nad kozmetickými výrobkami. Táto povinnosť im vyplýva z nariadenia (EÚ) 2019/1020.
K bod 20
Precizovanie textu z dôvodu nového znenia ustanovení regulujúcich odbornú spôsobilosť.
K bodu 21
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s úpravou v § 13 ods. 4.
K bodu 22
Precizovanie textu z dôvodu nového znenia ustanovení regulujúcich odbornú spôsobilosť.
5
K bodu 23
Uvedené doplnenie súvisí s navrhovanou zmenou v návrhu zákona, ktorou sa regionálnym úradom verejného zdravotníctva dáva kompetencia zrušiť rozhodnutím nariadené opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia, ak dôvody na ich plnenie pominuli. Navrhovaným znením sa uvedená kompetencia dopĺňa aj pre ostatné orgány verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva.
K bodu 24
Epidemiologickým vyšetrovaním sa zisťujú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, posudzujú sa príčiny a spôsoby šírenia prenosných ochorení a vykonávajú sa opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Návrh zákona v Čl. I rozširuje rovnaké kompetencie v oblasti epidemiologického vyšetrovania (výkon opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení) pre regionálne úrady verejného zdravotníctva ako aj v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva.
K bodu 25
Výnimku môže povoliť iba príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1, ktorý je vecne a miestne príslušný na výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva u dotknutého zamestnávateľa. Orgány verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva budú rozhodovať o výnimkách v rámci svojho rezortu, napríklad povoľovať vo výnimočných prípadoch výnimku z úplného a riadneho používania chráničov sluchu podľa § 32 ods. 2 4, výnimku z vykonávania vojenských činností pri expozícii elektromagnetickému poľu pri práci podľa § 34 ods. 4 a 5.
K bodu 26
Aplikačná prax preukázala potrebu vymedzenia vecnej pôsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej republiky ako orgánu verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. Uvedeným ustanovením sa reaguje aj na poznatky z aplikačnej praxe vo vzťahu k osobám, ktoré nemajú sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
K bodu 27
Návrh vychádza z predpokladu priebežného prijímania nových národných programov a akčných plánov, ktoré nie sú explicitne uvedené v písmene b).
K bodu 28
Zjednocuje sa odborná terminológia v súlade s návrhom zákona.
K bodu 29
Zjednocuje sa termín používania názvu programu.
6
K bodu 30
Dopĺňajú sa ďalšie špecializované úlohy orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
K bodu 31
Uvádzanie do obehu je neexistujúci úkon. Pôvodný termín „prípravky“ bol zmenený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú.v. L 353, 31.12.2008) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) 1272/2008“)na „zmes“. Navrhovaný text je v súlade s všetkými platnými právnymi predpismi.
K bodu 32
Oprava terminológie „prevzatia kozmetického výrobku späť“ na „spätné prevzatie“ (recall) v súlade s definíciami v čl. 2 ods. 1 písm. r) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú.v. L 234, 22.12.2009) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) 1223/2009“) a čl. 3 ods. 22 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
K bodu 33
K opatreniam na predchádzanie vzniku hromadne sa vyskytujúcich ochorení sa pridáva nové opatrenie v oblasti kozmetických výrobkov (odber vzoriek a ich monitoring), s cieľom zvýšenia bezpečnosti výrobkov na trhu a zvýšenia ochrany zdravia spotrebiteľov.
K bodu 34
Týmto ustanovením sa príslušnému orgánu verejného zdravotníctva ukladá povinnosť oznámiť prevádzkovateľovi zariadenia, že osobe, ktorá u neho vykonáva epidemiologicky závažnú činnosť, bolo nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. h), teda zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania z dôvodu predchádzania šírenia prenosných ochorení.
K bodu 35
Územnoplánovacie podklady netreba posudzovať vzhľadom na skutočnosť, že ide iba o nezáväzné a východiskové dokumenty, preto sa pôvodné ustanovenie vypúšťa. Zároveň sa dopĺňa kompetencia príslušným orgánom verejného zdravotníctva, na ktorú sa odvoláva § 13 ods. 2 zákona, podľa ktorého rozhodujú oprávnené orgány podľa osobitných predpisov po vydaní kladného záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva. Ide o činnosti, zmeny navrhovaných činností, strategické dokumenty a podobne, ktoré posudzované na základe zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a žiadosti posudzované podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole.
7
K bodu 36
Z posudzovania je potrebné vylúčiť návrhy, ktoré nemajú vplyv na verejné zdravie ako napríklad teplovodné rozvody, elektrické prípojky, úpravy potokov, mosty, plynovod a podobne.
K bodu 37
Navrhovaným znením sa z posudkovej činnosti príslušných orgánov verejného zdravotníctva vypúšťa schvaľovanie zotavovacieho podujatia a nahrádza sa oznamovacou povinnosťou organizátora zotavovacieho podujatia. Uvedenou zmenou však nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, keďže organizátor zotavovacieho podujatia bude naďalej povinný dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom č. 355/2007 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie v oblasti verejného zdravia a ich dodržiavanie bude naďalej kontrolovať príslušný orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.
K bodu 38
Ide o úpravu terminológie.
K bodu 39
V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia sa vypúšťa povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Nahrádza sa oznamovacou povinnosťou v § 41 v súlade s článkami 3, 4, 6, 14 a 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) a v súlade s osobitným predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
K bodu 40
Ide o zosúladenie a doplnenie ustanovenia v súvislosti s uvádzaním priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona a so znením zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov je rovnako živnosťou v zmysle zákona 131/2010 pre ktorú je vyžadovaný prevádzkový poriadok. Čiže môže ísť o samostatnú prevádzku, ktorá nemusí byť súčasťou prevádzky pohrebnej služby alebo krematória.
K bodu 41
Ide o doplnenie ustanovenia o kontaktné údaje podľa typu osoby na účel komunikácie so žiadateľom o odbornú spôsobilosť a pre aktualizáciu údajov v čase platnosti osvedčenia.
Kontaktné údaje budú uložené vedené v neverejnej časti registra odborne spôsobilých osôb počas doby uloženia dokumentácie k osvedčeniu v súlade so zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
8
K bodu 42
Z poradenskej činnosti orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva sa vypúšťa hromadné poradenstvo.
K bodu 43
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým znením § 15 a 16 a s uvedenou zmenou je potrebné upraviť aj nadpis nad štvrtou časťou.
K bodu 44
V novom znení § 15 ustanovené činnosti, na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť. Ide o tie isté odborné spôsobilosti, ktoré boli v doterajšej právnej úprave. Ide len o úpravu v súlade s novou zavedenou terminológiou. Uvádzanie do obehu sa nahrádza pojmom umiestnenie na trh.
Ide aj o spresnenie ustanovenia. Pojem „balenie“ sa dopĺňa z dôvodu zabezpečenia súladu terminológie a normou STN EN ISO 22716 Kozmetika. Správna výrobná prax. Pokyny na správnu výrobnú prax. V časti 2 „Termíny a definície“ norma uvádza, že pod výrobou chápané výrobné a baliace činnosti. Balením je potrebné chápať všetky činnosti spojené s balením vrátane plnenia a označovania, ktorými musí prejsť nefinalizovaný výrobok, aby sa stal konečným výrobkom.
Ďalej ide o zosúladenie pôvodnej terminológie „veľmi toxické látky a zmesi a toxické látky a zmesi“ s terminológiou používanou v európskej chemickej legislatíve.
Definuje sa pojem "fumigácia" a od pôvodnej činnosti, ktorou bola práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie sa vyčlenila "práca s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou“.
K bodu 45
Odborná spôsobilosť je podľa doterajšej právnej úpravy riešená v jedinom § 16, ktorý 39 odsekov a je pomerne neprehľadná. Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa nezmenili, len každá odborná spôsobilosť je upravená v samostatnom paragrafe.
V návrhu zákona sa ustanovujú podmienky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a kto odbornú spôsobilosť preukazuje. Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami sa nezmenili, len upravené v samostatnom § 16j.
V návrhu zákona v § 16k sa ustanovujú podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov (gramatická úprava názvu odbornej spôsobilosti). Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa nezmenili, len sú upravené v samostatnom paragrafe.
V § 16l sa ustanovujú podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou.
Ide o druh odbornej spôsobilosti, ktorá v Slovenskej republike doposiaľ nebola v zákone samostatne upravená. Doposiaľ profesionáli vykonávajúci fumigáciu absolvovali odbornú
9
spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.
Nakoľko sa v zahraničnej odbornej literatúre v súvislosti s dymovaním alebo plynovaním komodít používa termín „fumigácia“ (z angl. „fumigation“), tento termín zavádzame do legislatívy aj v Slovenskej republike v súvislosti s prácou, pri ktorej profesionál používa napríklad fosforovodík a produkty, ktoré ho uvoľňujú. Podobne tento termín používajú aj iné odborné inštitúcie v Slovenskej republike (napríklad ÚKSÚP).
V uvedenom § 16l sa fumigácia definujeme ako „ničenie škodlivého hmyzu alebo škodlivých živočíchov plynovaním v uzavretých objektoch s prípravkami na profesionálne použitie s účinnými látkami uvedenými v prílohe č. 3 a produktmi, ktoré ich uvoľňujú, ako aj inými registrovanými prípravkami určenými na fumigáciu.
Podľa súčasného právneho stavu pre vykonávateľov fumigácie nie je ustanovená osobitná odborná spôsobilosť a tiež nie je určený osobitný druh odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy pre tento špecifický druh práce. Zadefinovania tejto odbornej spôsobilosti sa dožadovali skladovatelia zrnín, prevádzkovatelia skladov vrátane skladovateľov štátnych hmotných rezerv, ktorí povinní vykonávať opatrenia na zachovanie priaznivého stavu skladovaných komodít, a tiež profesionáli, ktorí majú záujem vykonávať reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou. Táto špecifická činnosť zahŕňa náročnú aplikáciu prípravkov s vysokým rizikom poškodenia zdravia pri práci. Iné členské štáty majú pre túto činnosť, vzhľadom na uvedené riziká pri práci, osobitný druh odbornej spôsobilosti.
Snahou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo, aby odborná spôsobilosť podľa § 16k bola vnímaná ako základná odborná spôsobilosť. Osoba následne absolvuje odbornú prípravu podľa § 16l a po splnení ďalších podmienok uvedených v § 16l požiada o vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Nakoľko sa predmetná odborná príprava rozšíri o chemické látky uvedené v prílohe č. 3 zákona, nebude potrebné, aby osoby s odbornou spôsobilosťou na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou podľa § 16l preukazovali aj odbornú spôsobilosť na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami podľa § 16j. Osoby, ktoré súčasne držiteľom osvedčenia podľa § 16k a 16l môžu vykonávať všetky činnosti podľa § 15 ods. 1 písmen k a l.
V záverečných ustanoveniach v §63q uvádzame, že osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov a súčasne osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov a ktoré vyznačenú toxickú látku používanú pri plynovaní alebo chemické látky podľa prílohy č. 3 pre činnosť plynovania, sa považuje za držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou podľa § 15 písm. l).
Kladie sa dôraz na povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. Osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov platné, ak ich držiteľ preukázateľne absolvoval aktualizačnú odbornú prípravu a doklad o absolvovaní predložil príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
10
najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní, inak osvedčenie zaniká. Podľa novely zákona budú príslušné orgány verejného zdravotníctva uvádzať zánik osvedčenia v registri odborne spôsobilých osôb.
Ustanovenia upravujú náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, lehoty na ich vydanie, uznania odbornej spôsobilosti osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť v zahraničí. Ustanovenia ďalej upravujú odoberanie a zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
K bodu 46
Doplnením ustanovenia sa priamo odkazuje na príslušný vykonávací predpis, ktorý ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia a precizovanie v súvislosti s novým znením § 21 ods. 2.
K bodu 47
Doplnením ustanovenia sa priamo odkazuje na príslušný vykonávací predpis, ktorý ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia a precizovanie v súvislosti s novým znením § 22 ods. 3.
K bodu 48
Ide o spresnenie ustanovenia v tom zmysle, že prevádzkovateľ musí spĺňať všetky požiadavky podľa vykonávacieho predpisu.
K bodu 49
Doplnením ustanovenia sa priamo odkazuje na príslušný vykonávací predpis, ktorý ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo a precizovanie v súvislosti s novým znením § 23 ods. 2.
K bodu 50
Po zavedení ohlasovania začiatku činnosti v prevádzkach zariadení starostlivosti o ľudské telo nie je možné v súčasnosti prevádzkovateľa sankcionovať za to, že nespĺňa požiadavky na priestory a vybavenie podľa vyhlášky 554/2007 Z. z. V návrhu zákona sa tento nedostatok odstráni a prevádzkovateľ môže byť sankcionovaný, ak nesplní požiadavky na priestorové usporiadanie a vybavenie podľa § 57 ods. 9 zákona 355/2007 Z. z. vyhlášky pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Podobne je to upravené aj pre ubytovacie zariadenia v § 21 ods. 3 písm. a).
K bodu 51
V návrhu zákona sa ustanovuje obmedzenie pre prevádzkovateľov solárií, aby služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi neposkytovali osobám mladším ako 18 rokov. Pri používaní solária je organizmus vystavený pôsobeniu umelých zdrojov UV žiarenia. Toto žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén, teda faktor, ktorý predstavuje určité zdravotné riziko. V posledných rokoch bol vo svete zaznamenaný významný
11
nárast výskytu melanómu kože hlavne medzi mladými ženami. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko u populácie v tejto vekovej kategórii je väčšie, nakoľko koža v tomto veku je omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu.
K bodu 52
Zavádza sa povinnosť pre prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež viesť zoznam osobných údajov potrebných na prijatie protiepidemických opatrení. Súčasne sa zavádza povinnosť uvedený zoznam bezodkladne predložiť na požiadanie zamestnancovi príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonávajúcemu epidemiologické vyšetrovanie. Navrhovanou právnou úpravou je snaha dosiahnuť rýchle prijímanie potrebných protiepidemických opatrení pri zavlečení prenosného ochorenia z dôvodu ochrany verejného zdravia.
K bodu 53
Povinnosť organizátora zotavovacieho podujatia požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o posúdenie zotavovacieho podujatia sa nahrádza povinnosťou oznámiť najneskôr sedem dní pred začiatkom zotavovacieho podujatia údaje. O aké údaje ide, upravuje § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.
K bodom 54 a 55
V nadväznosti na spresnenie legislatívnej úpravy § 27 ods. 3 zákona doplnením formulácie § 27 ods. 1 umožňuje subjektom zodpovedným za prevádzku zdrojov hluku zbaviť sa zodpovednosti za realizáciu opatrení na ochranu užívateľov v objektoch vyžadujúcich ochranu pred hlukom v prípadoch, ak preukážu (napríklad meraním hluku vykonaným v čase realizácie stavby podľa § 27 ods. 3, že povinnosť uvedená v § 27 ods. 3 mala byť zo strany investora v čase realizácie stavby splnená.
K bodu 56
Zamestnávateľ bude povinný zástupcom zamestnancov okrem kópie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika poskytnúť aj kópiu záznamu o posúdení rizika z dôvodu, že tento záznam obsahuje aktuálnu informáciu o posúdení zdravotného rizika pracovnou zdravotnou službou na pracovisku.
K bodu 57 a 58
Do návrhu zákona sa dopĺňa povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu aj pre fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie (uchádzač o zamestnanie), u ktorých je vyžadovaná zdravotná spôsobilosť na prácu podľa § 30e ods. 1 písm. c), vrátane poskytnutia podkladov lekárovi vykonávajúcemu lekársku preventívnu prehliadku v vzťahu k práci.
12
K bodu 59
Jednoznačné určenie lehôt uchovávania lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu je nevyhnutné vzhľadom na expozíciu faktorom práce a pracovného prostredia, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie zamestnancov. V takom prípade lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu dôležitou súčasťou posudzovania podozrenia na chorobu z povolania, ktorá sa môže prejaviť aj s dlhším časovým odstupom po expozícii faktorom práce a pracovného prostredia.
V súčasnosti je legislatívne určená lehota uchovávania lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a zamestnancov exponovaných karcinogénnym a mutagénnym faktorom a vybraným biologickým faktorom.
Pri rizikových prácach v 3. a 4. kategórii sa uchovávajú posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu 20 rokov od skončenia práce zamestnanca, vzhľadom na špecifické a nešpecifické účinky jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.
Pri prácach s expozíciou karcinogénom a mutagénom a biologickým faktorom sa uchovávajú posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu 40 rokov od skončenia práce zamestnanca vzhľadom na neskoré účinky uvedených faktorov práce na zdravie.
Návrhom zákona sa dopĺňa lehota na uchovávanie všetkých ostatných lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu (okrem rizikových prác, expozície karcinogénom, mutagénom alebo biologickým faktorom), a to 10 rokov od skončenia práce zamestnanca, nakoľko v tejto skupine prác vzniká viac ako polovica z celkového počtu uznaných chorôb z povolania.
K bodu 60
Zoznam faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým zamestnanci exponovaní pri práci bol doplnený o faktor intenzívne pulzné svetlo (IPL). Tento faktor je súčasťou umelého optického žiarenia. Je kategorizovaný z hľadiska zdravotného rizika vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov. K IPL sa z hľadiska ochrany zdravia pristupuje podobne ako k laserom vzhľadom na obdobné biologické účinky a zdravotno-kozmetické indikácie.
K bodu 61
Na účel prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania pracovná zdravotná služba pripraví pre zamestnávateľa odborné podklady, ktoré sa týkajú expozície posudzovanej osoby zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia a posudzovania jej zdravotnej spôsobilosti na prácu.
K bodu 62
Legislatívno technická úprava súvisiaca so špecializáciou lekárov v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných
13
odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z ktorého bol vypustený špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
K bodu 63
Legislatívno – technická úprava.
K bodu 64
Zosúladenie ustanovenia so živnostenským zákonom.
K bodu 65
Doplnenie činnosti pracovnej zdravotnej služby, súvisiacej s povinnosťou zamestnávateľa v § 30 ods. 1 písm. k) a to predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.
K bodu 66
Legislatívno technická úprava súvisiaca so špecializáciou lekárov v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z ktorého bol vypustený špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
K bodu 67
Doplnenie činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorá súvisí s povinnosťou zamestnávateľa v § 30 ods. 1 písm. m), a to poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.
K bodu 68
Doplnenie činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorá súvisí s povinnosťou zamestnávateľa v § 30 ods. 1 písm. k) a to predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.
K bodu 69
Doplnenie činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorá súvisí s povinnosťou zamestnávateľa v § 30 ods. 1 písm. m) a to poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.
K bodu 70
Vypúšťa sa povinnosť predkladať orgánom verejného zdravotníctva doklady o oprávnení na podnikanie. V súlade s antibyrokratickým zákonom nemôžu orgány verejnej moci v úradných
14
konaniach vyžadovať od občanov a podnikateľov vybrané listinné dokumenty akým je napríklad doklad o oprávnení na podnikanie.
K bodu 71
Doplnenie dôvodu odobratia oprávnenia na činnosť pracovnej zdravotnej služby, ak sa dodatočne zistí, že držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu uviedol v žiadosti o vydanie oprávnenia nepravdivé údaje.
K bodu 72
Legislatívno - technická úprava súvisiaca s vypustením odseku 9 v § 30b.
K bodu 73
Legislatívno - technická úprava súvisiaca s vypustením odseku 9 v § 30b.
K bodu 74
Vypúšťa sa povinnosť predkladať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky doklady o oprávnení na podnikanie. V súlade s antibyrokratickým zákonom nemôžu orgány verejnej moci v úradných konaniach vyžadovať od občanov a podnikateľov vybrané listinné dokumenty akým je napríklad doklad o oprávnení na podnikanie.
K bodu 75
Doplnenie dôvodu výmazu z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie. Pri výmaze z evidencie osôb podľa § 30b ods. 13 sa postupuje podľa správneho poriadku.
K bodu 76
Doplnenie povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby odborne spôsobilou osobou (lekárom s určenou špecializáciou alebo verejným zdravotníkom).
K bodu 77
Vypúšťajú sa oznamovacie povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie. V súlade s antibyrokratickým zákonom nemôžu orgány verejnej moci v úradných konaniach vyžadovať od občanov a podnikateľov vybrané listinné dokumenty akým je napríklad doklad o oprávnení na podnikanie.
K bodu 78
Tento poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby povinne oznamuje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky len zmenu osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby.
15
K bodu 79
Legislatívno technická úprava súvisiaca so špecializáciou lekárov v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z ktorého bol vypustený špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
K bodu 80
Doplnenie lehoty na požiadanie o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá je 30 dní.
Súčasná legislatívna úprava, ktorá neobsahuje žiadnu lehotu na požiadanie o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu umožňuje, aby osoba, u ktorej bola posúdená zdravotná spôsobilosť na prácu, požiadala o opätovné posúdenie v neobmedzenom čase, napríklad za rok, resp. aj niekoľko rokov. Je predpoklad, že za takýto dlhý časový interval sa zdravotný stav posudzovanej osoby zmení a z toho dôvodu nie je možné posúdiť zdravotnú spôsobilosť na prácu za rovnakých podmienok.
K bodu 81
Legislatívno technická úprava súvisiaca so špecializáciou lekárov v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z ktorého bol vypustený špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
K bodu 82
Práce sa kategorizujú z hľadiska zdravotného rizika do prvej kategórie štvrtej kategórie, ak sa na pracovisku vyskytujú zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia. Ak sa na pracovisku zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia nevyskytujú, práce sa nekategorizujú, teda sa nezaraďujú do kategórii z hľadiska zdravotného rizika.
K bodu 83
Navrhuje sa neobmedzené vymedzenie teritória pri zasielaní fyzickej osoby na špecializované pracovisko klinického pracovného lekárstva; poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
umožňuje poskytovať zdravotnú starostlivosť spojenú s diagnostikou, diferenciálnou
diagnostikou a liečbou ochorení súvisiacich s prácou a posudzovaním príčinnej súvislosti s
prácou na klinikách pracovného lekárstva a oddeleniach pracovného lekárstva, ktoré disponujú
špecifickým materiálno-technickým vybavením, a to bez teritoriálneho obmedzenia.
Súčasná právna úprava požaduje, aby to bolo konkrétne špecializované pracovisko, ktoré je
najbližšie k miestu pracoviska posudzovanej osoby.
K bodu 84
Legislatívno technická úprava súvisiaca so špecializáciou lekárov v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
16
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z ktorého bol vypustený špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
K bodu 85
Menia sa lehoty na prípravu odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania príslušným orgánom verejného zdravotníctva.
Príslušný orgán verejného zdravotníctva, ktorý prešetroval pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, poskytne posudzovanej osobe na požiadanie kópiu odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania v celom rozsahu. Zamestnávateľovi poskytne len záver odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania z dôvodu, že odborné stanovisko obsahuje údaje o diagnóze posudzovanej osoby.
K bodu 86
Legislatívno technická úprava súvisiaca so špecializáciou lekárov v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z ktorého bol vypustený špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
K bodu 87
Ak špecializované pracovisko posudzuje podozrenie na chorobu z povolania u zamestnanca zamestnávateľa, u ktorého toto špecializované pracovisko vykonáva pracovnú zdravotnú službu, je povinné vyžiadať posúdenie regionálnej komisie na posudzovanie chorôb z povolania a regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania. Tým sa odstráni konflikt záujmov špecializovaného pracoviska, ktoré vykonáva pracovnú zdravotnú službu zamestnávateľovi a zároveň posudzuje chorobu z povolania u jeho zamestnanca.
K bodu 88
Legislatívno technická úprava súvisiaca so špecializáciou lekárov v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z ktorého bol vypustený špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
K bodu 89
Upresnenie ustanovenia, v akom prípade špecializované pracovisko vydá nový lekársky posudok o uznaní alebo neuznaní choroby z povolania. Je to v prípade, ak celoslovenská komisia nepotvrdí správnosť pôvodného lekárskeho posudku o uznaní alebo neuznaní choroby z povolania.
17
K bodu 90
V krízovej situácii nebolo možné opätovne posúdiť uznanú alebo neuznanú chorobu z povolania celoslovenskou komisiou. Dopĺňa sa možnosť aj v krízovej situácii opätovne posúdiť uznanú alebo neuznanú chorobu z povolania podľa aktuálnej epidemiologickej situácia.
K bodom 91 a 92
Legislatívno technická úprava súvisiaca so špecializáciou lekárov v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z ktorého bol vypustený špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
Medzi členov celoslovenskej komisie a regionálnej komisie na posudzovanie chorôb z povolania boli doplnení verejní zdravotníci so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci.
K bodu 93
Rozšírenie činnosti regionálnych komisií na posudzovanie chorôb z povolania v prípade, ak špecializované pracovisko, ktoré vykonáva pracovnú zdravotnú službu zamestnávateľovi, zároveň posudzuje chorobu z povolania u jeho zamestnanca.
Odstránenie konfliktu záujmov špecializovaného pracoviska, ktoré vykonáva pracovnú zdravotnú službu zamestnávateľovi a zároveň posudzuje chorobu z povolania u jeho zamestnanca.
Súčasná právna úprava neumožňuje špecializovanému pracovisku posudzovať chorobu z povolania a zároveň vykonávať pracovnú zdravotnú službu pre zamestnávateľa posudzovanej osoby.
K bodu 94
Legislatívno technická úprava súvisiaca so špecializáciou lekárov v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z ktorého bol vypustený špecializačný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
Medzi členov regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania boli doplnení verejní zdravotníci so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci.
K bodu 95
Povolenie výnimky je v kompetencii príslušného orgánu verejného zdravotníctva, teda aj orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva.
K bodu 96
Výnimku môže povoliť iba príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1, ktorý je vecne a miestne príslušný na výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva u
18
dotknutého zamestnávateľa. Orgány verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva budú rozhodovať o výnimkách v rámci svojho rezortu, napríklad povoľovať vo výnimočných prípadoch výnimku z úplného a riadneho používania chráničov sluchu.
K bodu 97
Povolenie výnimky je v kompetencii všetkých orgánov verejného zdravotníctva vrátane orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva.
K bodu 98
Výnimku môže povoliť iba príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1, ktorý je vecne a miestne príslušný na výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva u dotknutého zamestnávateľa. Orgány verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva budú rozhodovať o výnimkách v rámci svojho rezortu, napríklad povoľovať vo výnimočných prípadoch výnimku z povinnosti vykonať opatrenia na zníženie expozície vibráciám.
K bodu 99
Slovom „záťaž“ sa označuje prekročenie maximálnej hodnoty prípustnej operatívnej teploty pre daný druh práce. Prívlastok „zvýšená“ je nadbytočný.
K bodu 100
Vypúšťa sa slovo „nadmernej“, pretože slovo „záťaž“ označuje prekročenie maximálnej hodnoty prípustnej operatívnej teploty pre daný druh práce, takže prívlastok „nadmerný“ je nadbytočný.
Vypúšťa sa vypracovanie vnútorného predpisu zamestnávateľom pri záťaži teplom z technológie (zlepšovanie podnikateľského prostredia II).
K bodu 101
Preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou chladom pri práci a popis vykonávanej činnosti (pracovné postupy) so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce uvádza posudok o riziku. Vypúšťa sa aj povinnosť zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri záťaži teplom z technológie a povinnosť zamestnávateľa vypracovať prevádzkový poriadok pri rizikovej práci z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie. Preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou chladom pri práci a popis vykonávanej činnosti (pracovné postupy) so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce uvádza posudok o riziku. Cieľom návrhu je zlepšenie podnikateľského prostredia.
K bodom 102 a 103
Fyzická záťaž pri práci a psychická pracovná záťaž rôzne faktory práce, ktoré spolu nesúvisia. Rozdelenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s ochranou zdravia pri práci pri záťaži týmito faktormi a pri práci so zobrazovacími jednotkami do samostatných ustanovení zákona je z dôvodu lepšej prehľadnosti pri ich plnení zamestnávateľmi v aplikačnej praxi.
19
Príkladom takejto povinnosti zamestnávateľa je zabezpečiť vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika, pričom sa kategorizujú špecifické faktory práce a pracovného prostredia, ktorých zoznam je uvedený v § 30 ods. 1 písm. j) zákona. Práca so zobrazovacou jednotkou zahŕňa rôznorodé činnosti, nie je jedným z faktorov práce a pracovného prostredia, z uvedeného dôvodu sa z hľadiska zdravotného rizika nekategorizuje.
K bodu 104
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 105
Ide o legislatívno-technickú úpravu citácie.
K bodu 106
Vypúšťa sa povinnosť predkladať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky doklady o oprávnení na podnikanie. V súlade s antibyrokratickým zákonom nemôžu orgány verejnej moci v úradných konaniach vyžadovať od občanov a podnikateľov