1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1465
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............ 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. , zákona č. 533/2021 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 551/2021 Z. z. , zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 517/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2
1. V § 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) objektivizácia faktorov životných podmienok analýzy, merania a hodnotenia zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, biologických a fyzikálnych vlastností životného prostredia a pracovného prostredia,“.
Doterajšie písmená h) až zh) sa označujú ako písmená i) až ai).
2.V § 2 sa za písmeno s) vkladajú nové písmená t) až aa), ktoré znejú:
„t) hygienicko-epidemiologický režim je súbor hygienických požiadaviek na prevádzku zdravotníckeho zariadenia a súbor protiepidemických opatrení zameraných na ochranu zdravia a opatrení na predchádzanie prenosným ochoreniam v zdravotníckom zariadení,
u) upratovanie je súbor postupov, ktoré vedú k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov v priestore zariadenia,
v) mechanická očista je súbor postupov, pomocou ktorých sa použitím teplej vody, mydla, detergentov a mechanických postupov dosiahne odstránenie nečistôt a podstatné zníženie počtu mikroorganizmov na pomôckach a plochách,
w) dezinfekcia je zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyzikálnych metód, chemických metód alebo kombinovaných metód, ktoré prerušia prenos nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi; pri dezinfekcii sa vychádza zo znalosti ciest a mechanizmu prenosu nákazy, možnosti ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie faktormi vonkajšieho prostredia a odolnosti mikroorganizmov,
x) vyšší stupeň dezinfekcie je proces, ktorý zaručuje usmrtenie všetkých baktérií, vírusov, mikroskopických húb a niektorých bakteriálnych spór; nezaručuje usmrtenie vysokorezistentných spór a vývojových štádií zdravotne významných červov a ich vajíčok,
y) dezinsekcia je cielené hubenie epidemiologicky závažných článkonožcov alebo obťažujúcich článkonožcov,
z) deratizácia je cielené hubenie epidemiologicky významných alebo škodlivých myšovitých hlodavcov a iných hlodavcov a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti,
aa) sterilizácia je postup, ktorý vedie k usmrteniu všetkých mikroorganizmov vrátane všetkých spór, inaktivácii vírusov, usmrteniu zdravotne významných červov a ich vajíčok na pomôckach a vykonáva sa fyzikálnymi metódami, chemickými metódami alebo ich kombináciou pri príprave pomôcok používaných pri invazívnych výkonoch,
Doterajšie písmena t) až ai) sa označujú ako písmená ab) až aq).
3.V § 2 písmene af) sa vypúšťa slovo „rozhodovací“.
4.V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“),“.
3
5.V § 5 ods. 4 písm. k) sa za slovo „nariaďuje“ vkladajú slová „ a zrušuje“.
6.V § 5 ods. 4 písmeno t) znie:
„t) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 1 písm. a) až d); vedie podľa § 16p register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15,“.
7.V § 5 ods. 4 písmeno v) znie:
„v) vedie, aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle register prevádzkovateľov potravinárskych podnikov9) a nimi oznámených výživových doplnkov, počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy, potravín na osobitné lekárske účely a celkovej náhrady stravy na reguláciu hmotnosti podľa osobitného predpisu,9) umiestnených na trh v Slovenskej republike,“.
8.V § 5 ods. 4 písm. ai) tretí bod znie:
„3. informuje členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány verejného zdravotníctva vydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami podľa § 16j ods. 1 a 2,“.
9.V § 5 ods. 4 sa za písmeno al) vkladá nové písmeno am), ktoré znie:
„am) v rámci spolupráce s Komisiou a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb je kontaktným miestom v Slovenskej republike zodpovedným za Systém včasného varovania a reakcie (EWRS), vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií, ktoré sa týkajú cezhraničného ohrozenia verejného zdravia,“.
Doterajšie písmená am) až av) sa označujú ako písmená an) až aw).
10.V § 5 ods. 4 písmeno ao) znie:
„ao) prijíma oznámenia o umiestnení výživových doplnkov na trh v Slovenskej republike spolu so zaslaním vzoru etikety použitej na výživovom doplnku podľa osobitných predpisov,12d)“.
11.V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenami ax) až az), ktoré znejú:
ax) zabezpečuje v súčinnosti s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva raz za päť rokov vykonanie imunologického prehľadu, ktorým sa zisťuje stav odolnosti populácie proti prenosným ochoreniam,
ay) prijíma oznámenia o umiestnení počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy, potravín na osobitné lekárske účely a celkovej náhrady stravy na reguláciu hmotnosti na trh v Slovenskej republike, spolu so zaslaním vzoru etikety použitej na potravine podľa osobitných predpisov,12da)
az) v oblasti nových potravín12db) je orgánom príslušným na
1. konzultačný postup na účely určenia, či nová potravina, ktorá má byť prvýkrát umiestnená na trh, patrí do rozsahu pôsobnosti osobitného predpisu,12dc)
2. konzultáciu s Komisiou a členskými štátmi podľa osobitného predpisu,12dd)
4
3. podanie žiadosti Komisii na vydanie rozhodnutia, či potravina je novou potravinou podľa osobitného predpisu,12de)
4. podanie námietok Komisii k bezpečnosti umiestnenia tradičnej potraviny z tretej krajiny na trh podľa osobitného predpisu,12df)
5. spoluprácu s Komisiou a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12da až 12df znejú:
12da) Čl. 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí (Ú. v. EÚ L 25, 2.2.2016) v platnom znení.
Čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/128 z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich (Ú. v. L 25, 2.2.2016) v platnom znení.
Čl. 7 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1798 z 2. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie o nich (Ú. v. EÚ L 259, 7.10.2017) v platnom znení.“.
12db)
Čl. 3 ods. 2 písm. a)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. L 327,11.12.2015) v platnom znení.
12dc) Čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 v platnom znení.
Čl. 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/456 z 19. marca 2018 o procedurálnych krokoch konzultačného postupu určovania statusu novej potraviny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 77, 20.3.2018).“.
12dd)
Čl. 4 ods. 3
nariadenia (EÚ) 2015/2283 v platnom znení.
12de)
Čl. 5
nariadenia (EÚ) 2015/2283 v platnom znení.
12df) Čl. 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 v platnom znení.
Čl. 9 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2468 z 20. decembra 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017) v platnom znení.“.
12.V § 5 ods. 5 písmeno d) znie:
5
„d) je oprávnený požiadať spolu s odôvodnením zodpovednú osobu,13af) so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak existuje pochybnosť o bezpečnosti kozmetického výrobku, o poskytnutie
1. stanoviska k zisteniam o kozmetickom výrobku, zaslanie informácií a dokumentácie o kozmetickom výrobku a o vykonanie vhodných opatrení, ktoré potrebné na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami podľa § 43 ods. 1 písm. a),
2. zoznamu všetkých kozmetických výrobkov, ktoré uviedla na trh s obsahom látky, o bezpečnosti ktorej existuje pochybnosť a presného obsahu látky v každom kozmetickom výrobku,“.
13.V § 5 ods. 5 písmená h) až j) znejú:
„h) informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zodpovedná osoba sídlo, o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa § 12 ods. 3 písm. j), ak zodpovedná osoba v určenej lehote neprijala vhodné opatrenia podľa písmena g),
i) informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX13ai) o dodržaní postupov podľa osobitného predpisu13aia) a o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa § 55 ods. 2 písm. k), ak kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie aj v iných členských štátoch,
j) informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa § 55 ods. 2 písm. l), ak kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie; v informácii poskytne podrobnosti podľa osobitného predpisu,13aib) “.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13aia a 13aib znejú:
13aia) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.
13aib) Čl. 20 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).“.
14.V § 5 ods. 5 písmeno n) znie:
„n) poskytuje potrebnú súčinnosť colným orgánom13al) podľa osobitného predpisu,13am)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13am znie:
13am) Čl. 25 až 28 nariadenia (EÚ) 2019/1020.“.
15.V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenami o) až r), ktoré znejú:
„o) vykonáva dohľad nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov podľa osobitného predpisu,13an)
p) spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri plnení úloh, ktoré vyplývajú z osobitného predpisu,13ao)
q) vydáva na požiadanie výrobcu osvedčenie o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín podľa § 43 ods. 3 písm. b),
r) vydáva na požiadanie výrobcu osvedčenie o dodržaní požiadaviek na správnu výrobnú prax pri výrobe kozmetického výrobku podľa § 43 ods. 3 písm. c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13an a 13ao znejú:
6
13an)Napríklad nariadenie (EÚ) 2019/1020, § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
13ao) Nariadenie (EÚ) 2019/1020.“.
16.V § 6 ods. 3 písm. e) sa za slovo „nariaďuje“ vkladajú slová „ a zrušuje“.
17.V § 6 ods. 3 písmeno h) znie:
„h) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 1 písm. e) až i),“.
18.V § 6 ods. 3 písmeno j) znie:
„j) vykonáva štátny zdravotný dozor, epidemiologické vyšetrovanie, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru a opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 54 a 55,“.
19.V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
„ab) vykonáva dohľad nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov.“.
20.V § 6 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 1 písm. j) až n),“.
21.V § 7 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa § 13 ods. 4 písm. a) e), g) l)“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 4 písm. a) až d) a f) až j)“.
22.V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) zriaďujú komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 4 a vydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. e) až h) a j),“.
23.V § 7 ods. 1 písm. j) sa za slovo „nariaďujú“ vkladajú slová „a zrušujú“.
24.V § 7 ods. 1 písm. l) sa za slovo „dozoru“ vkladajú slová a opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení“.
25.V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) povoľujú a zrušujú nimi povolené výnimky podľa § 32 až 34.“.
26.§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Orgán verejného zdravotníctva uvedený v § 3 ods. 1 písm. f) pôsobnosť podľa tohto zákona voči osobe so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom na území
7
Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva alebo bude vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky v odvetví civilného letectva, železničnej dopravy, vodnej dopravy, cestnej dopravy na diaľniciach a cestách I. triedy, medzinárodnej autobusovej dopravy, elektronických komunikácií a poštových služieb vrátane osoby, ktorej sídlo, miesto podnikania, podnik, organizačná zložka podniku alebo prevádzkareň sa nachádza vo vnútornom alebo vonkajšom priestore, ktorý je vo vlastníctve alebo správe osoby podľa prvej časti vety.“.
27.V § 10 písmeno b) znie:
„b) zúčastňujú sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného onkologického programu, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Národného imunizačného programu, Národného plánu kontroly infekčných ochorení,
Národného
programu prevencie HIV/AIDS
, na uskutočňovaní Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie a na projektoch Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb,“.
28.V § 11 písm. h) sa slovo „antimikróbne“ nahrádza slovom „antimikrobiálne“.
29.V § 11 písmeno l) znie:
„l) plánujú, koordinujú a kontrolujú Národný imunizačný program, kontrolujú správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami,“.
30.§ 11 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v) zabezpečujú vzdelávanie v oblasti prevencie prenosných ochorení.“.
31.V § 12 ods. 3 písm.b) sa slová „uvádzania do obehu“ nahrádzajú slovami „uvedenia na trh“ a slová „chemických prípravkov“ sa nahrádzajú slovami „chemických zmesí“.
32.V § 12 ods. 3 písmeno i) znie:
„i) zákaz alebo iné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, stiahnutie kozmetického výrobku z trhu,14a) spätné prevzatie kozmetického výrobku,14b) ak fyzická osoba–podnikateľ alebo právnická osoba neprijala v určenej lehote opatrenia podľa § 55 ods. 1 písm. i),“.
33.V § 12 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) odber vzoriek a monitoring ukazovateľov bezpečnosti kozmetických výrobkov a ich zložiek,“.
Doterajšie písmená j) a j) sa označujú ako písmená k) a l).
34.§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Opatrenie podľa odseku 2 písm. h) nariadené osobe, ktorá vykonáva epidemiologicky závažnú činnosť, príslušný orgán verejného zdravotníctva oznámi prevádzkovateľovi, u ktorého táto osoba epidemiologicky závažnú činnosť vykonáva.“.
35.V § 13 ods. 3 písmeno a) znie:
8
„a) návrhom na posúdenie strategických dokumentov,16aaa) k návrhom na posúdenie navrhovaných činností,16aaa) k zmenám navrhovaných činností16aaa) a k žiadostiam,16aab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16aaa a 16aab znejú:
16aaa) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16aab) Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
36.V § 13 ods. 3 písm. b) a c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa konanie týka stavieb, ktoré ovplyvňujú zdravé životné podmienky alebo zdravé pracovné podmienky podľa piatej časti tohto zákona,“ .
37.V § 13 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená d) až n).
38.V § 13 ods. 4 písm. g) sa slová s veľmi toxickými látkami a zmesami“ nahrádzajú slovami „s akútne toxickými látkami a zmesami zaradenými do triedy a kategórie nebezpečnosti23b) akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,“.
39.V § 13 ods. 4 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).
40.V § 13 ods. 4 písmeno j) znie:
„j) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov pohrebiska, pohrebnej služby, krematória alebo priestorov balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov do prevádzky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
41.V § 13 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu:
1. obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
2. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
3. meno, priezvisko a bydlisko, telefonický kontakt alebo emailovú adresu, ak je žiadateľom v konaní podľa § 13 ods. 3 fyzická osoba,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,“.
42.V § 14 ods. 5 sa slová „individuálne, skupinové a hromadné“ nahrádzajú slovami „individuálne a skupinové“.
43.Nadpis štvrtej časti znie:
9
„ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ, KOMISIE NA PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI“.
44.§ 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:
§ 15
Odborná spôsobilosť
(1) Odborná spôsobilosť je podmienkou na vykonávanie týchto činností:
a)kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie fyzikálnych faktorov, chemických faktorov alebo biologických faktorov zo životného prostredia alebo pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,
b)hodnotenie vplyvov na verejné zdravie,
c)hodnotenie zdravotných rizík z fyzikálnych faktorov, chemických faktorov alebo biologických faktorov životného prostredia,
d)odber vzoriek zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia,
e)epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
f)epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii alebo umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov,
g)epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
h)epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách,
i)epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a balení kozmetických výrobkov,
j)prácu s akútne toxickými látkami a zmesami,
k)prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov,
l)prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou,
m)manipuláciu alebo umiestnenie na trh voľne rastúcich jedlých húb,
n)prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby alebo prevádzkovanie krematória,
o)prevádzkovanie balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.
(2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva,
b)dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania podľa prílohy č. 3bb, alebo
c)dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu.21)
(3) Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a preukazovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 sú ustanovené v § 16a až 16o.
§ 16
10
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti
(1) Úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. l písm. a) až d).
(2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa § 15 ods. 1 písm. e) i).
(3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. j) až n).
(4) Orgány verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva zriaďujú komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. e) h) a j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
45.Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16r, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠16a
Odborná spôsobilosť na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie fyzikálnych faktorov, chemických faktorov alebo biologických faktorov zo životného prostredia alebo pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
(1) Odborná spôsobilosť na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie fyzikálnych faktorov, chemických faktorov alebo biologických faktorov zo životného prostredia alebo pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a ovládanie technických postupov alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosť uvedenú v odseku 1 preukazuje fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
(3) Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosť uvedenú v odseku 1 sú
a)ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, zdravotnícke vedy, biológia, biotechnológie, doprava, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika, fyzika, chemické inžinierstvo a technológie, chémia, informatika, kybernetika, matematika, potravinárstvo, stavebníctvo alebo strojárstvo,
b)najmenej tri roky odbornej praxe v študijnom odbore podľa písmena a),
c)preukázanie praktických schopností a ovládanie technických postupov alebo technologických postupov, akými interpretácia výsledkov z merania faktora, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o vydanie osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d)úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
11
(4) Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) a b) sa preukazuje dokladom o
a) vzdelaní alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,21)
b) dĺžke odbornej praxe.
§ 16b
Odborná spôsobilosť na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
(1) Odborná spôsobilosť na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je súhrn teoretických vedomostí a ovládanie metodologických postupov hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosť uvedenú v odseku 1 preukazuje fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
(3) Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosť uvedenú v odseku 1 sú
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, farmácia, fyzika, chemické inžinierstvo a technológie, chémia, vedy o Zemi, verejné zdravotníctvo, veterinárske lekárstvo, všeobecné lekárstvo,
b) najmenej tri roky odbornej praxe v študijnom odbore podľa písmena a),
c) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(4) Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) a b) sa preukazuje dokladom podľa § 16a ods. 4.
§ 16c
Odborná spôsobilosť na hodnotenie zdravotných rizík z fyzikálnych faktorov, chemických faktorov alebo biologických faktorov životného prostredia
(1)Odborná spôsobilosť na hodnotenie zdravotných rizík z fyzikálnych faktorov, chemických faktorov alebo biologických faktorov životného prostredia je súhrn teoretických vedomostí a ovládanie metodologických postupov hodnotenia zdravotných rizík, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.
(2)Odbornú spôsobilosť na činnosť uvedenú v odseku 1 preukazuje fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
(3)Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosť uvedenú v odseku 1 sú
a)ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, farmácia, fyzika, chemické inžinierstvo a technológie, chémia, vedy o Zemi, verejné zdravotníctvo, veterinárske lekárstvo, všeobecné lekárstvo,
b)najmenej tri roky odbornej praxe v študijnom odbore podľa písmena a),
c)úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
12
(4) Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) a b) sa preukazuje dokladom podľa § 16a ods. 4.
§ 16d
Odborná spôsobilosť na odber vzoriek zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia
(1) Odborná spôsobilosť na odber vzoriek zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a ovládanie technických postupov odberu vzoriek zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosť uvedenú v odseku 1 preukazuje fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
(3) Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosť uvedenú v odseku 1 sú
a)najmenej úplné stredné vzdelanie,
b)pri úplnom strednom vzdelaní najmenej dva roky odbornej praxe zameranej na faktor, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo pri ukončenom vysokoškolskom vzdelaní najmenej jeden rok odbornej praxe zameranej na faktor, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
c)preukázanie praktických schopností a ovládanie technických postupov, akými interpretácia výsledkov z odberu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
d)úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(4)Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) a b) sa preukazuje dokladom podľa § 16a ods. 4.
§ 16e
Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
(1) Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a ovládanie postupov správnej praxe, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v odseku 1 preukazuje fyzická osoba podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
(3) Podmienkou na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 1 je úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
13
(4) Odborná spôsobilosť sa bez potreby vykonania skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti môže preukázať aj dokladom o
a)absolvovaní príslušného odborného vzdelania podľa prílohy č. 3bb, alebo
b)uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu.21)
§ 16f
Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii alebo umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov
(1) Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii alebo umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov je súhrn teoretických vedomostí o požiadavkách na výrobu, manipuláciu alebo umiestnenie na trh potravín, pokrmov alebo nápojov podľa osobitných predpisov,22) ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v odseku 1 preukazuje fyzická osoba podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne alebo vedúci zamestnanec, ktorý je v prevádzkarni potravinárskeho podniku23) zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností.
(3) Podmienkou na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 1 je úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(4) Odborná spôsobilosť sa bez potreby vykonania skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti môže preukázať aj dokladom o
a)absolvovaní príslušného odborného vzdelania podľa prílohy č. 3bb, alebo
b)uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu.21)
§ 16g
Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody
(1) Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a ovládanie postupov správnej praxe, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v odseku 1 preukazuje fyzická osoba podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne alebo vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností.
(3) Podmienkou na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 1 je úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(4) Odborná spôsobilosť sa bez potreby vykonania skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti môže preukázať aj dokladom o
a) absolvovaní príslušného odborného vzdelania podľa prílohy č. 3bb, alebo
b) uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu.21)
14
§ 16h
Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
(1) Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a ovládanie postupov správnej praxe, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v odseku 1 preukazuje fyzická osoba - podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne alebo zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností.
(3) Podmienkou na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 1 je úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(4) Odborná spôsobilosť sa bez potreby vykonania skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti môže preukázať aj dokladom o
a)absolvovaní príslušného odborného vzdelania podľa prílohy č. 3bb, alebo
b)uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu.21)
§ 16i
Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a balení kozmetických výrobkov
(1) Odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a balení kozmetických výrobkov je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností a ovládanie postupov správnej výrobnej praxe, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v odseku 1 preukazuje fyzická osoba, ktorá prichádza do priameho kontaktu s kozmetickými zložkami, obalovým materiálom alebo nezabaleným kozmetickým výrobkom v procese jeho výroby a balenia; odbornú spôsobilosť preukazujú aj fyzická osoba, ktorá kozmetické výrobky balí na požiadanie spotrebiteľa alebo na okamžitý predaj a dané kozmetické výrobky výrobkami s nízkym mikrobiologickým rizikom podľa slovenskej technickej normy23a) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(3) Podmienkou na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 1 je úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(4) Odborná spôsobilosť sa bez potreby vykonania skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti môže preukázať aj dokladom o
a)absolvovaní vzdelania podľa prílohy č. 3bb, alebo
b)uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu.21)
§ 16j
15
Odborná spôsobilosť na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami
(1)Odborná spôsobilosť na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami, ktoré zaradené do triedy a kategórie nebezpečnosti23b)
a)akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,
b)akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331, alebo
c)toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370.
(2)Odborná spôsobilosť na prácu s akútne toxickými látkami a zmesami sa preukazuje aj na prácu s chemickými látkami uvedenými v prílohe č. 3; uvedené sa nevzťahuje na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou podľa § 16l.
(3)Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v odseku 1 alebo odseku 2 preukazuje fyzická osoba podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
(4)Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 1 sú
a) ukončené najmenej stredoškolské vzdelanie,
b) odborná prax podľa odsekov 7 alebo 8,
c) odborná príprava, ak odseky 14 a 15 neustanovujú inak,
d) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak v odsekoch 5, 9 alebo 10 nie je ustanovené inak.
(5)Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti sú
a) ukončené najmenej stredoškolské vzdelanie,
b) odborná prax podľa odsekov 9 alebo 10,
c) odborná príprava, ak odseky 14 a 15 neustanovujú inak.
(6)Splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. a) až c), odseku 5, alebo odseku 12 písm. a) c) sa preukazuje dokladom o
a)vzdelaní, alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,21)
b)dĺžke odbornej praxe podľa odsekov 7 10, dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 14, ktorý nemôže byť starší ako dva roky.
(7)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s akútne toxickými látkami a zmesami podľa odseku 1 alebo odseku 2, ktoré určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu, ktorý vykonával túto činnosť najmenej dva po sebe nasledujúce roky, sa preukáže dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 4 písm. c), alebo odseku 12 písm. c) a musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(8)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie akútne toxických látok a zmesí podľa odseku 1 alebo odseku 2, ktorý vykonával túto činnosť najmenej tri po sebe
16
nasledujúce roky, sa preukáže dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 4 písm. c), alebo odseku 12 písm. c) a musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(9)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s akútne toxickými látkami a zmesami podľa odseku 1 alebo odseku 2, ktoré určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával túto činnosť najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 5 písm. c), alebo odseku 12 písm. c).
(10)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie akútne toxických látok a zmesí podľa odseku 1 nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával túto činnosť najmenej šesť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 5 písm. c).
(11)Ustanovenie odseku 10 sa nevzťahuje na vykonávanie činnosti, ktorá zahŕňa odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3.
(12)Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3 sú
a) ukončené najmenej stredoškolské vzdelanie,
b) odborná prax podľa odseku 8,
c) odborná príprava podľa odseku 13,
d)úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 8.
(13)Odborná príprava na vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odsekov 7 a 8 a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 9 a 10 zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania,23c) ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej desať vyučovacích hodín. Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3a.
(14)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s akútne toxickými látkami a zmesami, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že uvedenú činnosť vykonával
a)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad podľa § 16p ods. 2,
b)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d)ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e)ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti
17
uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(15)Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie akútne toxických látok a zmesí nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak preukáže doklad o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že uvedenú činnosť vykonával
a)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec šesť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad podľa § 16p ods. 2,
b)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c)samostatne alebo ako vedúci zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d)ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e)ako podriadený zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(16)Ustanovenia odseku 15 písm. a), c) a e) sa nevzťahujú na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3. Ak žiadateľ vykonával niektorú z činností podľa odseku 15 písm. b) a d), musia byť v doklade o odbornej spôsobilosti uvedené chemické látky, ktoré môže žiadateľ v členskom štáte používať, a odborné využívanie chemických látok nesmie byť prerušené viac ako dva roky pred podaním žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
(17)Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 7 10, 14 a 15 je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu najmenej desať vyučovacích hodín. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3a.
(18)Splnenie podmienky podľa odseku 17 overuje príslušný orgán verejného zdravotníctva, ktorý vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti, na základe dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, ktorý mu písomne predloží držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti; doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je povinný predložiť najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní.
§ 16k
18
Odborná spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov
(1) Odborná spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosť dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov s prípravkami na profesionálne použitie, okrem prípravkov používaných pri fumigácii.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v odseku 1 preukazuje fyzická osoba podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne; ak by prácu podľa odseku 1 vykonávala s akútne toxickými látkami a zmesami uvedenými v § 16j ods. 1, je potrebná aj odborná spôsobilosť podľa § 16j.
(3) Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 1
a) minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) odborná prax podľa odsekov 6 a 7,
c) odborná príprava podľa odseku 10, ak odseky 11 a 12 neustanovujú inak,
d) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak odseky 8,9,11 a 12 neustanovujú inak
(4) Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 1 bez vykonania skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti sú
a) minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) odborná prax podľa odsekov 8 a 9,
c) odborná príprava podľa odseku 10, ak odseky 11 a 12 neustanovujú inak.
(5) Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až c) a odseku 4, sa preukazuje dokladom o
a) vzdelaní, alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,21)
b) dĺžke odbornej praxe podľa odsekov 6 až 9,
c) absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 10, ktorý nemôže byť starší ako dva roky.
(6) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov, ktoré určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu, ktorý vykonával túto činnosť najmenej dva po sebe nasledujúce roky, sa preukáže dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 3 písm. c) a musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(7) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie a prípravkov na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov, ktorý vykonával túto činnosť najmenej tri po sebe nasledujúce roky, sa preukáže dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 3 písm. c) a musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(8) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosť uvedenú v odseku 6 nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával túto činnosť
19
najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 4 písm. c).
(9) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosť uvedenú v odseku 7 nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával túto činnosť najmenej šesť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 4 písm. c).
(10) Odborná príprava na vykonanie skúšky podľa odsekov 6 a 7 a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 8 a 9 zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania,23c) ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín. Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3b.
(11) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, ktoré určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že uvedenú činnosť vykonával
a) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, a vlastní doklad podľa § 16p ods. 2,
b) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e) ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(12) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie a prípravkov na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak preukáže doklad o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že uvedenú činnosť vykonával
a) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec šesť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad podľa § 16p ods. 2,
b) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
20
c) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e) ako podriadený zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(13) Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 6 9, 11 a 12 je povinná absolvovať každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3b.
(14) Splnenie podmienky podľa odseku 13 overuje príslušný orgán verejného zdravotníctva, ktorý vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti, na základe dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, ktorý mu písomne predloží držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti; doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je povinný predložiť najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní.
§ 16l
Odborná spôsobilosť na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou
(1) Odborná spôsobilosť na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spĺňať žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na túto činnosť; v osvedčení o odbornej spôsobilosti musia byť uvedené názvy chemických látok, ktoré sa budú pri fumigácii používať.
(2) Fumigácia je ničenie škodlivého hmyzu alebo škodlivých živočíchov plynovaním v uzavretých objektoch s prípravkami na profesionálne použitie s účinnými látkami uvedenými v prílohe č. 3 a produktmi, ktoré ich uvoľňujú, ako aj inými registrovanými prípravkami určenými na fumigáciu.
(3) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v odseku 1 preukazuje fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
(4) Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na obchodovanie s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou, ktoré určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu sú
a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 16k ods. 1,
b) odborná prax najmenej dva po sebe nasledujúce roky,
c) odborná príprava podľa odseku 10, ak odsek 7 neustanovuje inak,
d) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak odseky 7 a 8 neustanovujú inak.
21
(5) Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na obchodovanie s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou, ktoré určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu, bez vykonania skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti sú
a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 16k ods.1,
b) odborná prax najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov,
c) odborná príprava podľa odseku 10, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(6) Podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné využitie prípravkov na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou sú
a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 16k ods.1,
b) odborná prax najmenej tri po sebe nasledujúce roky,
c) odborná príprava podľa odseku 10,
d)úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(7) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou, ktoré určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak preukáže doklad o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že uvedenú činnosť vykonával
a) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, a vlastní doklad podľa § 16p ods. 2,
b) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e) ako podriadený zamestnanec štyri