1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1460
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ..... 2023
o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)Tento zákon upravuje
a)vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo podľa tohto zákona, leteckých predpisov a osobitného predpisu,1)
b)manažment letovej prevádzky,2) letecké navigačné služby, služby dizajnu letových postupov3) a služby dizajnu štruktúry vzdušného priestoru,4)
c)činnosti na pomoc lietadlám v tiesni a osobám, ktoré prežili leteckú nehodu (ďalej len „služba pátrania a záchrany“),
d)v oblasti civilného letectva
1.spôsobilosť a oprávnenia členov leteckého personálu,
2.spôsobilosť výrobkov leteckej techniky a súčastí výrobkov leteckej techniky a oprávnenia na ich vývoj, výrobu a údržbu,
3.prevádzku lietadiel a bezpilotných leteckých systémov,
1) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13.10.2012) v platnom znení.
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
2) Čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. L 96, 31.3.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení.
3) Bod 184 prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/373 z 1. marca 2017, ktorým sa stanovujú spoločné požiadavky na poskytovateľov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a na ostatné funkcie siete manažmentu letovej prevádzky, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 482/2008, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1034/2011, (EÚ) č. 1035/2011 a (EÚ) 2016/1377 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 677/2011 (Ú. v. L 62, 8.3.2017) v platnom znení.
4) Čl. 2 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/373 v platnom znení.
2
4.vedenie registra lietadiel Slovenskej republiky (ďalej len „register lietadiel“), registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov a registra pilotov na diaľku,
5.vykonávanie leteckej prevádzky, leteckých prác, poskytovanie služieb na odbavenie cestujúcich a nákladu a na vykonávanie pozemnej obsluhy lietadiel,
6.vykonávanie obchodnej leteckej dopravy,
7.zriaďovanie a prevádzkovanie letiska, heliportu, heliportu HEMS, osobitného letiska, leteckého pozemného zariadenia a miesta verejného záujmu,5)
8.ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (ďalej len „bezpečnostná ochrana“),
9.ohlasovanie udalostí6) a bezpečnostné vyšetrovanie7) udalostí,
10.pôsobnosť orgánov štátnej správy,
11.výkon štátneho odborného dozoru a
12.ukladanie sankcií.
(2)Tento zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovanie civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel, ktoré sú prevádzkované mimo územia Slovenskej republiky.
(3)Tento zákon sa vo vymedzenom rozsahu vzťahuje aj na vykonávanie letov lietadiel v colných službách, v policajných službách a vo vojenských službách a na vykonávanie letov v štátnom záujme vo vzdušnom priestore s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne.
§ 2
Základné pojmy
(1)Vzdušným priestorom je vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky do výšky, v ktorej možno vykonávať leteckú prevádzku.
(2)Lietadlom je zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako reakcie vzduchu voči zemskému povrchu.
(3)Prevádzkovateľom lietadla je osoba, ktorá používa lietadlo ako vlastník alebo ho používa na základe iného právneho vzťahu a ktorá zodpovedá za bezpečnosť jeho prevádzky.
(4)Leteckým prevádzkovateľom je prevádzkovateľ lietadla, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, povolenia na vykonávanie leteckej činnosti alebo ktorý podal vyhlásenie na vykonávanie leteckej činnosti.
(5)Leteckým dopravcom je osoba oprávnená vykonávať obchodnú leteckú dopravu na základe prevádzkovej licencie.
5) Čl. 2 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012) v platnom znení.
6) Čl. 2 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014) v platnom znení.
7) Čl. 2 ods. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010) v platnom znení.
3
(6)Letiskom je územne vymedzená plocha na zemi alebo na vode trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej umiestnené letiskové stavby, letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace letiskovej prevádzke a ktorá spĺňa požiadavky podľa leteckého predpisu a osobitných predpisov.8)
(7)Medzinárodným letiskom je určené letisko vstupu alebo výstupu pre medzinárodnú leteckú prevádzku, ktoré je súčasne colným letiskom,9) na ktorom je zabezpečovaná najmä kontrola vstupu na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,10) a na ktorom sa uplatňujú karanténne opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.11)
(8)Verejným letiskom je letisko, ktoré je v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné lietadlám podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo oprávneným vykonávať lety vo vzdušnom priestore.
(9)Neverejným letiskom je letisko, ktoré je v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné na základe povolenia prevádzkovateľa neverejného letiska určenému okruhu lietadiel podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo oprávneným vykonávať lety vo vzdušnom priestore.
(10)Heliportom je letisko alebo určená plocha na konštrukcii trvalo alebo dočasne určená úplne alebo čiastočne na vzlety a pristátia príslušnej kategórie lietadiel alebo bezpilotných leteckých systémov a s tým súvisiace činnosti a ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.12)
(11)Letiskovou stavbou je
a)pohybová plocha, vrátane jej pásov, odpútacia a dosadacia plocha a plocha konečného priblíženia a vzletu, určená na vzlet, pristátie, rolovanie a státie lietadla,
b)stavba slúžiaca k zaisteniu letiskovej prevádzky na letisku, heliporte, heliporte HEMS alebo osobitnom letisku, ktorá nie je stavbou pre letecké pozemné zariadenie,
c)stavba priamo súvisiaca s prevádzkou letiska, heliportu, heliportu HEMS alebo osobitného letiska, najmä odbavovacia budova, hangár, sklad pohonných látok, administratívne priestory prevádzkovateľa letiska, heliportu, heliportu HEMS alebo osobitného letiska, objekt na zaistenie protipožiarnej ochrany a biologickej ochrany letiska, heliportu, heliportu HEMS alebo osobitného letiska a bezpečnostné oplotenie.
(12)Stavbou pre letecké pozemné zariadenie je pozemná stavba alebo inžinierska stavba, ktorej účelom je prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia.
8) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 44, 14.2.2014) v platnom znení.
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
9) § 14 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) Napríklad Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
4
(13)Súčasťou letiskovej stavby alebo stavby pre letecké pozemné zariadenie súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by letisková stavba alebo stavba pre letecké pozemné zariadenie nebola kompletná alebo spôsobilá prevádzky.
(14)Leteckými navigačnými službami letové prevádzkové služby,13) letecká informačná služba,14) komunikačné, navigačné a prehľadové služby15) a letecká meteorologická služba.16)
(15)Letom lietadla v colných službách je let na plnenie úloh v oblasti colníctva.
(16)Letom lietadla v policajných službách je let na plnenie úloh vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem.
(17)Letom lietadla vo vojenských službách je let určený na zachovanie mieru, na zaručovanie obrany štátu a na zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru.
(18)Letom v štátnom záujme je let s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne vykonávaný lietadlom, ktoré je majetkom štátu v správe alebo užívaní príslušného orgánu štátnej správy alebo let vykonávaný na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom lietadla, leteckým prevádzkovateľom alebo leteckým dopravcom v rozsahu jeho oprávnenia na výkon činnosti vydaného podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu17) a príslušným orgánom štátnej správy
a)na výkon služby pátrania a záchrany,
b)na zdolávanie požiarov,
c)na zmiernenie alebo zamedzenie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti,18)
d)na účely nácviku postupov pre prípad mimoriadnej udalosti,
e)na prepravu záchrannej jednotky, odborníkov alebo nákladu na humanitárne účely,
f)na výkon záchrannej činnosti podľa osobitného predpisu,19)
g)na evakuáciu osôb z miesta ohrozenia zdravia alebo života na bezpečné miesto v Slovenskej republike alebo cez územie Slovenskej republiky na bezpečné miesto v cudzom štáte, ktorý prijme tieto osoby,
13) Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
14) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
15) Čl. 2 ods. 16, 30 a 38 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
16) Čl. 2 ods. 29 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
17) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov, ako aj udeľovania preukazov spôsobilosti letovej posádke balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 (Ú. v. L 71, 14.3.2018) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. L 212, 22.8.2018) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1976 zo 14. decembra 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky vetroňov, ako aj pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti člena letovej posádky vetroňov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 (Ú. v. EÚ L 326, 20.12.2018) v platnom znení.
18) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
19) Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
5
h)so športovou reprezentáciou Slovenskej republiky20) schválený vládou Slovenskej republiky,
i)na leteckú prepravu hlavy štátu v súvislosti s výkonom funkcie hlavy štátu, predsedu parlamentu v súvislosti s výkonom funkcie predsedu parlamentu, člena vlády v súvislosti s výkonom funkcie člena vlády alebo iných osôb určených vládou Slovenskej republiky.
(19)Letom zdravotníckej záchrannej služby je let letúna vykonávajúceho neodkladnú prepravu podľa osobitného predpisu21) alebo let vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.22)
(20)Leteckým personálom fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na zaistenie bezpečnej a plynulej leteckej prevádzky alebo ktoré plnia na palube lietadla počas letu osobitné pracovné úlohy alebo ktoré sa podieľajú na vykonaní letu bezpilotného lietadla alebo bezpilotného leteckého systému alebo pilot na diaľku.
(21)Leteckým predpisom štandardy, odporúčania a postupy medzinárodných organizácií v civilnom letectve,23) ktoré Slovenská republika prijala spôsobom podľa § 86.
(22)Na účely tohto zákona sa rozumie:
a)výrobkom leteckej techniky lietadlo, motor alebo vrtuľa,
b)súčasťou výrobku leteckej techniky prvok výrobku leteckej techniky, ako ho vymedzuje typový projekt,
c)jednotlivo zhotoveným lietadlom lietadlo podľa osobitného predpisu,24) ktoré nie je vyrábané sériovo,
d)letovou spôsobilosťou stav výrobku leteckej techniky a súčasti výrobku leteckej techniky, ak je takýto výrobok alebo súčasť výrobku v súlade so schválenou konštrukciou a je spôsobilé na bezpečnú prevádzku,
e)zachovaním letovej spôsobilosti procesy, ktoré zabezpečujú, že lietadlo nepretržite počas prevádzkového života spĺňa požiadavky letovej spôsobilosti a bezpečnej prevádzky,
f)údržbou vykonávanie činností na výrobku leteckej techniky a súčasti výrobku leteckej techniky, ktoré potrebné na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti takéhoto výrobku a súčasti vrátane generálnej opravy, kontroly, výmeny, odstraňovania porúch a vykonávania zmeny alebo opravy,
g)leteckým pozemným zariadením komponenty a systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, svetlá a svetelné návestidlá, ktoré majú vplyv na
20) § 29 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
22) Bod 61 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23) Napríklad Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.), Medzinárodný dohovor EUROCONTROL týkajúci sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmenený a doplnený Dodatkovým protokolom prijatým v Bruseli 6. júla 1970, Protokolom prijatým v Bruseli 21. novembra 1978 a Protokolom prijatým v Bruseli 12. februára 1981 (Medzinárodný dohovor EUROCONTROL týkajúci sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmenený a doplnený v Bruseli v roku 1981) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 84/2000 Z. z.).
24) Bod 1 písm. b), c) a g) prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení.
6
bezpečnosť letovej prevádzky a sú určené na poskytovanie leteckých navigačných služieb alebo na manažment vzdušného priestoru25) alebo manažment toku letovej prevádzky,26)
h)činom protiprávneho zasahovania
1.trestný čin všeobecného ohrozenia na letisku, heliporte, heliporte HEMS, osobitnom letisku, leteckom pozemnom zariadení alebo voči lietadlu vo vzdušnom priestore,
2.trestný čin ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode,
3.trestný čin zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny,
4.trestné činy terorizmu, trestný čin brania rukojemníka alebo trestný čin vydierania spáchané na palube lietadla, na letisku, heliporte, heliporte HEMS alebo na osobitnom letisku,
5.trestný čin šírenia poplašnej správy,
6.spôsobenie závažného kybernetického bezpečnostného incidentu v sektore doprava v podsektore podľa osobitného predpisu27) týkajúcom sa oblasti civilného letectva vrátane pokusu o takéto konanie,
7.úmyselné konanie, ktoré priamy negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, bezpečnostnú ochranu na letisku, heliporte, heliporte HEMS alebo na osobitnom letisku alebo na plynulosť vykonávania leteckej prevádzky vrátane pokusu o takéto konanie,
8.neoprávnené vniknutie na palubu lietadla, do stavby pre letecké pozemné zariadenie, letovej časti alebo do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, heliportu, heliportu HEMS alebo osobitného letiska vrátane pokusu o takéto konanie,
9.neoprávnené vzatie alebo umiestnenie zbrane alebo zakázaných predmetov na palubu lietadla alebo do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, heliportu, heliportu HEMS alebo do stavby pre letecké pozemné zariadenie,
10.prerušenie informačných tokov potrebných na vykonávanie leteckej prevádzky vrátane pokusu o takéto konanie,
11.oznámenie nepravdivej informácie, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich, posádok lietadiel alebo pozemného leteckého personálu na letisku, bezpečnostnú ochranu na letisku alebo na osobitnom letisku alebo plynulosť vykonávania leteckej prevádzky vrátane pokusu o takéto konanie,
12.porušenie niektorej z povinností podľa § 14 ods. 2, § 36 ods. 3 a § 58 ods. 2 vrátane pokusu o porušenie takejto povinnosti,
13.neoprávnené zmocnenie sa lietadla alebo neoprávnené prevzatie riadenia alebo kontroly nad riadením lietadla alebo bezpilotného leteckého systému vrátane pokusu o takéto konanie, alebo
14.neoprávnené zasahovanie do systémov diaľkovej identifikácie bezpilotného leteckého systému alebo manipulácia s údajmi vysielanými týmito systémami vrátane pokusu o takéto konanie,
i)osobitným letiskom územne vymedzená plocha na zemi alebo na vode trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej môžu byť umiestnené letiskové stavby, letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace prevádzke na osobitnom letisku a ktorá nie je letiskom podľa odseku 6,
25) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
26) Čl. 2 ods. 9 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
27) Príloha č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
j)vlastníkom letiska, heliportu, heliportu HEMS alebo osobitného letiska osoba, ktorá preukáže, že je vlastníkom aspoň pohybovej plochy a jej pásov, ak ide o letisko alebo osobitné letisko, alebo vlastníkom aspoň odpútacej a dosadacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, ak ide o heliport,
k)lietajúcim športovým zariadením lietadlo podľa osobitného predpisu,28) lietadlo, o ktorom rozhodlo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa osobitného predpisu,29) padákový klzák, motorový padákový klzák, závesný klzák, motorový závesný klzák a športový padák, ktorých maximálna vzletová hmotnosť nepresahuje 600 kg alebo 650 kg ak ide o lietadlo spôsobilé pristáť na vode, určené na športové lietanie a ktorého vlastník požiadal o jeho registráciu ako lietajúce športové zariadenie, alebo ktoré bolo zapísané v registri lietajúcich športových zariadení alebo obdobným spôsobom registrované alebo evidované v cudzom štáte,
l)športovým lietaním činnosť vykonávaná na účely leteckého športu, aeroturistiky, individuálnej osobnej prepravy a výcviku pilotov, ktorá sa nevykonáva za odplatu, ak tento zákon neustanovuje inak,
m)športovým padákom lietajúce športové zariadenie slúžiace na zostupný let osoby z lietadla na zemský povrch, ktorého charakter nosnej plochy nie je určovaný tuhou konštrukciou,
n)padákovým klzákom bezmotorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vzlet sa uskutočňuje rozbehom alebo skokom pilota alebo silou vyvinutou vlečným zariadením, ktoré je určené na vzlet padákového klzáka a ktorého charakter nosnej plochy nie je určovaný tuhou konštrukciou,
o)motorovým padákovým klzákom lietadlo ťažšie ako vzduch s motorovou pohonnou sústavou na chrbte pilota, ktorá umožňuje vzlet a pristátie prostredníctvom práce nôh pilota, alebo s motorovou pohonnou sústavou na podvozku, ktorého charakter nosnej plochy nie je určovaný tuhou konštrukciou,
p)závesným klzákom bezmotorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vzlet sa uskutočňuje rozbehom pilota alebo silou vyvinutou vlečným zariadením, ktoré je určené na vzlet závesného klzáka a je riadené zmenou polohy ťažiska pilota s možnosťou dodatočného aerodynamického riadenia okolo jednej osi a
q)motorovým závesným klzákom lietadlo ťažšie ako vzduch s motorovou pohonnou sústavou, ktoré je riadené zmenou polohy ťažiska pilota s možnosťou dodatočného aerodynamického riadenia okolo jednej osi,
r)členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie okrem Slovenskej republiky alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
s)treťou krajinou štát, ktorý nie je členským štátom; treťou krajinou podľa § 49 a 50 štát, ktorý neuplatňuje ustanovenia osobitného predpisu o zrušení kontrol vnútorných hraníc,30)
t)cudzím štátom členský štát alebo tretia krajina,
u)priestorom mimo ochranných pásem priestor za hranicou určeného ochranného pásma a priestor v plošnom priemete ochranného pásma nachádzajúci sa pod priestorom určeného ochranného pásma s výškovým obmedzením,
v)heliportom HEMS letisko alebo určená plocha na konštrukcii trvalo alebo dočasne určená úplne alebo čiastočne na vzlety a pristátia vrtuľníkov používaných v obchodnej leteckej
28) Bod 1 písm. c), e), f) a i) prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení.
29) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení.
30) Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. L 77, 23.3.2016) v platnom znení.
8
doprave na prevádzku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „prevádzka HEMS“) a s tým súvisiace činnosti a ktorá nie je heliportom podľa odseku 10.
DRUHÁ ČASŤ
VZDUŠNÝ PRIESTOR
§ 3
(1)Slovenská republika má výlučnú a úplnú zvrchovanosť nad svojím vzdušným priestorom.
(2)Vzdušný priestor je prístupný za podmienok ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe, právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti civilného letectva, leteckými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)Obmedzenia vzdušného priestoru sa môžu uplatniť iba vtedy, ak účel sledovaný obmedzením (§ 10) nemožno dosiahnuť inými prostriedkami.
Využívanie vzdušného priestoru
§ 4
(1)Ministerstvo dopravy spolupracuje s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru.
(2)Zriaďuje sa stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru ako orgán na riešenie systému spolupráce civilných zložiek a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru, určovaní štruktúry vzdušného priestoru31) a pravidiel využívania určených častí vzdušného priestoru, vyčleňovaní príslušnej časti vzdušného priestoru a na koordináciu súvisiacich činností.
(3)Stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru, ak tento zákon neustanovuje inak
a)určuje a schvaľuje štruktúru vzdušného priestoru a pravidlá využívania určených častí vzdušného priestoru,
b)koordinuje postupy a činnosti tvoriace systém spolupráce civilných zložiek a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru,
c)zabezpečuje uplatňovanie koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru,32)
d)posudzuje požiadavky používateľov vzdušného priestoru33) na vyčlenenie príslušnej časti vzdušného priestoru a vyčleňuje príslušné časti vzdušného priestoru,
e)posudzuje návrhy opatrení v oblasti využívania vzdušného priestoru predkladané výbormi stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a vydáva k nim svoje stanovisko,
f)koordinuje činnosti, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre civilné lietadlo vo vzdušnom priestore,34)
31) Čl. 2 ods. 2 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005).
32) Čl. 2 ods. 22 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
33) Čl. 2 ods. 2 písm. m) nariadenia (ES) č. 2150/2005.
34) Čl. 3c vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/373 v platnom znení.
9
g)určuje vzdušný priestor U-space,35) jeho obmedzenia a podmienky jeho používania,
h)určuje služby U-space,36) ktoré sa majú poskytovať vo vzdušnom priestore U-space.
(4)Stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru ôsmich členov. Členmi stálej komisie predseda stálej komisie, podpredseda stálej komisie a šiesti členovia stálej komisie.
(5)Členov stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru vymenúva a odvoláva minister dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „minister dopravy“).
(6)Predsedu stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a troch členov stálej komisie navrhuje minister dopravy, podpredsedu stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a ďalších troch členov stálej komisie navrhuje minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany“).
(7)Predseda stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru najmä
a)riadi činnosť stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
b)zvoláva zasadnutie stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a určuje program zasadnutia stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
c)vedie zasadnutie stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a navrhuje závery zo zasadnutia stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
d)schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
e)vymenúva členov výboru stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru alebo dočasných pracovných skupín.
(8)Podpredseda stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru zastupuje predsedu stálej komisie počas jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností.
(9)Členstvo v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru je nezastupiteľné. Členstvo v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru nezakladá nárok na odmenu.
(10)Členstvo v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru vzniká dňom vymenovania za člena stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru.
(11)Členstvo v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru zaniká
a)dňom doručenia písomného vzdania sa členstva v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru predsedovi stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
b)dňom doručenia rozhodnutia ministra dopravy o odvolaní člena stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
c)právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(12)Stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru pri vykonávaní pôsobnosti podľa odseku 3 zohľadňuje najmä právne záväzné akty Európskej únie v oblasti leteckých
35) Čl. 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/664 z 22. apríla 2021 o regulačnom rámci pre priestor U-space (Ú. v. EÚ L 139, 23.4.2021) v platnom znení.
36) Čl. 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/664 v platnom znení.
10
navigačných služieb, manažmentu letovej prevádzky a využívania vzdušného priestoru, letecké predpisy a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(13)Stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru prijíma závery spravidla formou uznesenia. Závery prijaté stálou komisiou v oblasti využívania vzdušného priestoru nepodliehajú preskúmaniu súdom.
(14)Závery prijaté stálou komisiou v oblasti využívania vzdušného priestoru sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva dopravy. Osoby činné v civilnom letectve a prevádzkovatelia lietadiel v colných službách, lietadiel v policajných službách, lietadiel vo vojenských službách a lietadiel vykonávajúcich lety v štátnom záujme povinní dodržiavať závery prijaté stálou komisiou v oblasti využívania vzdušného priestoru.
(15)Na prípravu a plnenie svojich úloh stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru zriaďuje výbory stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru, ktoré jej stálymi poradnými orgánmi.
(16)Výkon činnosti, postup pri rokovaní a prijímaní záverov stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru podrobnejšie upraví štatút, ktorý schvaľuje minister dopravy po dohode s ministrom obrany.
(17)Ministerstvo dopravy zabezpečuje technické a finančné podmienky vykonávania činnosti stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a plní organizačné úlohy spojené s jej činnosťou.
§ 5
Zemepisné oblasti UAS
(1)Dopravný úrad rozhoduje o určení zemepisnej oblasti UAS37) podľa osobitného predpisu38) na základe vlastného podnetu alebo na návrh.
(2)Dopravný úrad môže podľa osobitného predpisu39) rozhodnutím určiť zemepisnú oblasť UAS, v ktorej sa na prevádzku bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov nevzťahujú niektoré z požiadaviek ustanovených pre otvorenú kategóriu prevádzky.40)
(3)Podmienkou určenia zemepisnej oblasti podľa odseku 1 alebo odseku 2 je súhlas ministerstva obrany a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“); nesúhlasné stanovisko sú ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra povinné odôvodniť.
(4)Dopravný úrad návrh rozhodnutia oznámi navrhovateľovi, ak ide o konanie začaté na návrh, stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru, ministerstvu obrany, ministerstvu vnútra a inému orgánu verejnej moci chrániaceho verejný záujem, ktorý môže byť návrhom rozhodnutia dotknutý, obci, nad ktorej katastrálnym územím sa určená zemepisná oblasť
37) Čl. 2 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2019) v platom znení.
38) Čl. 15 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
39) Čl. 15 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
40) Čl. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
11
UAS nachádzať, klubu alebo združeniu leteckých modelárov,41) prevádzkovateľovi letiska, heliportu, heliportu HEMS alebo osobitného letiska a poskytovateľovi letových prevádzkových služieb, ak môžu byť návrhom rozhodnutia dotknutí, a určí lehotu, v ktorej môžu k návrhu rozhodnutia uplatniť pripomienky; táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní odo dňa oznámenia návrhu. Ak osoby podľa prvej vety v určenej lehote pripomienky k návrhu rozhodnutia neuplatnia, sa za to, že s návrhom rozhodnutia súhlasia. Dopravný úrad je povinný sa so zaslanými pripomienkami vysporiadať v odôvodnení rozhodnutia.
(5)Dopravný úrad zároveň návrh rozhodnutia zverejní na elektronickej úradnej tabuli a svojom webovom sídle spolu s výzvou na predloženie pripomienok v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia návrhu. Dopravný úrad zverejní vyhodnotenie pripomienok doručených v určenej lehote na elektronickej úradnej tabuli a svojom webovom sídle.
(6)Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia, ak v tomto rozhodnutí nie je uvedený neskorší dátum nadobudnutia účinnosti. Dopravný úrad rozhodnutie zverejní na elektronickej úradnej tabuli a svojom webovom sídle a zabezpečí sprístupnenie informácií o rozhodnutím určenej zemepisnej oblasti UAS v jednotnom jedinečnom digitálnom formáte podľa osobitného predpisu.42)
(7)Ak je návrh na vydanie rozhodnutia zjavne nedôvodný, Dopravný úrad konanie zastaví a oznámi túto skutočnosť navrhovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia návrhu.
(8)Dopravný úrad môže zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie, ktoré je zverejnené a účinné pričom postupuje primerane podľa odsekov 1, 3 7. Rozhodnutie vydané na návrh môže Dopravný úrad v odôvodnenom prípade zmeniť alebo zrušiť aj z vlastného podnetu.
(9)Dopravný úrad spravuje a prevádzkuje informačný systém o zemepisných oblastiach UAS, ktorý je informačným systémom verejnej správy. Výstupom z informačného systému je digitálna mapa vzdušného priestoru, ktorá sprístupňuje informácie o určených zemepisných oblastiach UAS. Digitálna mapa vzdušného priestoru je dostupná prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle Dopravného úradu v štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
(10)Ak Dopravný úrad určuje zemepisnú oblasť UAS podľa § 10 ods. 2, postupy podľa odsekov 4 a 5 sa neuplatňujú.
(11)Dopravný úrad zemepisnú oblasť UAS určí bezodkladne, ak návrh na bezodkladné určenie zemepisnej oblasti UAS podá Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Slovenská informačná služba alebo ministerstvo obrany a z návrhu vyplýva, že bezodkladné určenie zemepisnej oblasti UAS je potrebné na plnenie úloh Policajného zboru podľa osobitného predpisu,43) úloh Hasičského a záchranného zboru podľa osobitného predpisu,44) úloh Slovenskej informačnej služby podľa osobitného predpisu,45) úloh ministerstva obrany, úloh
41) Čl. 2 ods. 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
42) Čl. 15 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
43) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
44) § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
45) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
12
Vojenskej polície, úloh Vojenského spravodajstva a úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.46) Ak Dopravný úrad určuje zemepisnú oblasť UAS podľa prvej vety, odseky 3 5 a 7 sa neuplatňujú; Dopravný úrad zohľadní určené zemepisné oblasti UAS, schválenú štruktúru vzdušného priestoru, pravidlá využívania určených častí vzdušného priestoru a určené vzdušné priestory U-space.
(12)V rozhodnutí o určení zemepisnej oblasti UAS sa uvedie najmä označenie zemepisnej oblasti, dôvod jej určenia, zákazy a obmedzenia, doba platnosti, dátum nadobudnutia účinnosti a ďalšie požiadavky vo vzťahu k využívaniu určenej zemepisnej oblasti UAS.
Vykonávanie letov
§ 6
(1)Vo vzdušnom priestore prístupnom pre civilné lietadlá platia pravidlá lietania platné pre civilné letectvo.
(2)Let sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a posádky lietadla, iných lietadiel, osôb a majetku na zemi, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel.
(3)Let sa musí vykonať podľa pravidiel lietania platných pre jednotlivé časti vzdušného priestoru; to neplatí pre lety lietadiel vo vojenských službách, ktoré vykonávané v príslušnej časti vzdušného priestoru vyčlenenej podľa § 4 ods. 3 písm. d) pre lety lietadiel vo vojenských službách alebo pre príslušnú časť vzdušného priestoru s vyhláseným zákazom alebo obmedzením vykonávania civilných letov.
(4)Veliteľ47) lietadla, ktoré sa pohybuje vo vzdušnom priestore v rozpore s týmto zákonom, právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti civilného letectva, leteckými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, musí podľa pokynov stanovišťa letových prevádzkových služieb48) zmeniť dráhu letu49) alebo pristáť na vhodnom letisku, heliporte, heliporte HEMS alebo osobitnom letisku. Pokyny musia byť vydané tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť lietadla. Ak lietadlo nezmení dráhu letu alebo nepristane na vhodnom letisku, heliporte, heliporte HEMS alebo osobitnom letisku, alebo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky, alebo je dôvodné podozrenie, že je objektom činu protiprávneho zasahovania, možno použiť ozbrojené sily v súlade s osobitným predpisom.50)
46) Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
47) Čl. 2 ods. 100 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
48) Čl. 2 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 2150/2005.
Bod 21 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/373 v platnom znení.
49) Čl. 2 ods. 2 písm. j) nariadenia (ES) č. 2150/2005.
50) § 4a až 4d zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13
§ 7
Lety v rámci obchodnej leteckej dopravy
(1)Povolenie na vykonávanie pravidelnej obchodnej leteckej dopravy medzi územím Slovenskej republiky a územím tretej krajiny vydá ministerstvo dopravy leteckému dopravcovi tretej krajiny, ak je žiadosť podaná na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak táto medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(2)Ak letecký dopravca Európskej únie51) s prevádzkovou licenciou vydanou členským štátom (ďalej len „iný letecký dopravca Európskej únie“) alebo letecký dopravca tretej krajiny alebo ním splnomocnený zástupca podá žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie pravidelnej obchodnej leteckej dopravy bez odvolania sa na medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ministerstvo dopravy môže vydať povolenie s časovým obmedzením na základe prevádzkovej licencie alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom tretej krajiny.
(3)Letecký dopravca tretej krajiny alebo iný letecký dopravca Európskej únie môže vykonávať nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu medzi územím Slovenskej republiky a územím tretej krajiny na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom dopravy na žiadosť leteckého dopravcu alebo ním splnomocneného zástupcu. Ministerstvo dopravy môže od leteckého dopravcu tretej krajiny požadovať aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa a prevádzkovú licenciu alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom tretej krajiny.
(4)Letecký dopravca tretej krajiny môže vykonávať pravidelnú obchodnú leteckú dopravu vzdušným priestorom na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom dopravy na žiadosť leteckého dopravcu tretej krajiny alebo ním splnomocneného zástupcu. Ministerstvo dopravy môže od leteckého dopravcu tretej krajiny požadovať aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa a prevádzkovú licenciu alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom tretej krajiny.
(5)Letecký dopravca tretej krajiny alebo iný letecký dopravca Európskej únie môže vykonávať leteckú prepravu výrobkov obranného priemyslu52) vzdušným priestorom na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom dopravy na žiadosť leteckého dopravcu tretej krajiny alebo iného leteckého dopravcu Európskej únie alebo ním splnomocneného zástupcu. Ministerstvo dopravy môže od leteckého dopravcu tretej krajiny požadovať aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa a prevádzkovú licenciu alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom tretej krajiny.
(6)Ministerstvo dopravy v povolení podľa odsekov 1 5 uvedenie najmä číslo povolenia, obchodné meno alebo názov leteckého dopravcu, účel, na ktorý sa povolenie vydáva, informácie o lete a o použitom lietadle a dobu platnosti povolenia. Ministerstvo dopravy môže v povolení podľa odsekov 1 5 určiť aj rozsah a podmienky vykonávania obchodnej leteckej
51) Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. L 293, 31.10.2008) v platnom znení.
52) § 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14
dopravy podľa charakteru letu. Povolenie sa vydáva prostredníctvom leteckej pevnej telekomunikačnej siete53) alebo zasiela prostredníctvom elektronickej pošty.
(7)V prípade významnej zmeny vo vykonávaní pravidelnej obchodnej leteckej dopravy je letecký dopravca povinný požiadať o zmenu povolenia podľa odsekov 1, 2 a 4 najneskôr 14 dní pred účinnosťou takejto významnej zmeny; v odôvodnenom prípade môže byť žiadosť podá aj skôr. Za významnú zmenu vo vykonávaní pravidelnej obchodnej leteckej dopravy sa považuje
a)zmena názvu alebo obchodného mena leteckého dopravcu,
b)zmena čísla letu,
c)zmena frekvencie letov,
d)zmena obdobia vykonávania letov,
e)zmena typu lietadla alebo
f)doplnenie nových letov.
(8)Ministerstvo dopravy môže dočasne pozastaviť platnosť povolenia alebo zrušiť povolenie vydané podľa odsekov 1 až 5 alebo určiť nové podmienky, ak
a)tretia krajina, v ktorej letecký dopravca tretej krajiny hlavné miesto podnikania uskutočnila opatrenia diskriminujúce leteckého dopravcu s prevádzkou licenciou udelenou ministerstvom dopravy alebo iného leteckého dopravcu Európskej únie,
b)letecký dopravca tretej krajiny porušil právne predpisy platné na území Slovenskej republiky alebo podmienky určené v povolení,
c)predložil ministerstvu dopravy nepravdivé informácie alebo
d)prestal spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.54)
(9)Ministerstvo dopravy neudelí povolenie alebo zruší povolenie leteckému dopravcovi, na ktorého sa vzťahuje zákaz vykonávania obchodnej leteckej dopravy v rámci Európskej únie.
§ 8
Iné ako dopravné lety prevádzkovateľov lietadiel cudzích štátov
(1)Na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla prevádzkovateľa tretej krajiny vo vzdušnom priestore je potrebné povolenie, ktoré vydáva Dopravný úrad. Dopravný úrad v povolení uvedie najmä číslo povolenia, obchodné meno alebo názov alebo označenie prevádzkovateľa lietadla, informácie o lete a použitom lietadle a dobu platnosti povolenia. Dopravný úrad môže v povolení určiť aj podmienky podľa charakteru letu.
(2)Pri vykonávaní iných ako dopravných letov civilných lietadiel prevádzkovateľov cudzích štátov, ktoré sa nevykonávajú za odplatu, sa musia dodržať postupy na oznamovanie letov, ktoré určí ministerstvo dopravy v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
53) Bod 12 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/373 v platnom znení.
54) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (Ú. v. L 344, 27.12.2005) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 452/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014) v platnom znení.
15
(3)Ak ide o lietadlo prevádzkovateľa cudzieho štátu, ktorého osvedčenie letovej spôsobilosti alebo preukazy spôsobilosti členov posádky lietadla nie vydané podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, na vykonanie letu vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktorý sa nevykonáva za odplatu, je potrebný súhlas, ktorý vydáva Dopravný úrad; to neplatí ak ide o lietajúce športové zariadenia. Dopravný úrad v súhlase uvedie najmä číslo povolenia, obchodné meno alebo názov alebo označenie prevádzkovateľa lietadla, informácie o lete a použitom lietadle a dobu platnosti súhlasu. Dopravný úrad môže v súhlase podľa prvej vety určiť aj podmienky podľa charakteru letu.
§ 9
Lety v záujme cudzieho štátu
(1)Letom v záujme cudzieho štátu sa rozumie let lietadlom, ktoré je majetkom cudzieho štátu v správe alebo užívaní príslušného orgánu cudzieho štátu alebo na základe zmluvy medzi príslušným orgánom cudzieho štátu a prevádzkovateľom lietadla, leteckým prevádzkovateľom alebo leteckým dopravcom s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne.
(2)Let v záujme cudzieho štátu medzi územím Slovenskej republiky a územím cudzieho štátu alebo let v záujme cudzieho štátu vzdušným priestorom, ak tento zákon, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo osobitný predpis55) neustanovujú inak, možno vykonať na základe
a)medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)súhlasu vlády Slovenskej republiky alebo
c)súhlasu, ktorý udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí“).
(3)Vykonanie letu v záujme cudzieho štátu nesmie byť
a)v rozpore so zahraničnopolitickými záujmami a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a
b)vykonaný civilným lietadlom prevádzkovaným leteckým dopravcom, na ktorého sa vzťahuje zákaz vykonávania obchodnej leteckej dopravy v rámci Európskej únie.
(4)Žiadosť o udelenie súhlasu podľa odseku 7 predkladá ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí zastupiteľský úrad cudzieho štátu, v ktorého štátnom záujme sa let vykonať spolu s prílohami v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom na to určeného formulára zverejneného na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
(5)Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí požiada o stanovisko k žiadosti podľa odseku 4 dotknuté orgány verejnej moci v rozsahu ich pôsobnosti a určí lehotu na doručenie stanoviska. Ak dotknutý orgán verejnej moci v určenej lehote nedoručí svoje stanovisko, sa za to, že s vykonaním letu z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
(6)Dotknuté orgány verejnej moci poskytujú ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí pri posudzovaní žiadosti podľa odseku 4 aj ďalšie požadované informácie,
55) Nariadenie (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.
16
predkladajú doklady a iné písomnosti alebo vyjadrenia v lehote, ktorú určí ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.
(7)Súhlas s vykonaním letu v záujme cudzieho štátu ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí udelí, ak dotknuté orgány verejnej moci doručili kladné stanovisko v určenej lehote alebo stanovisko nedoručili; kladným stanoviskom sa rozumie súhlas alebo neuplatnenie námietok s vykonaním letu v záujme cudzieho štátu. Ak niektorý z dotknutých orgánov verejnej moci uvedie v stanovisku podmienky na vykonanie letu, ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí uvedie tieto podmienky v súhlase podľa prvej vety.
§ 10
Zákaz a obmedzenie letov
(1)Vykonávanie určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru sa môže z dôvodov bezpečnosti civilného letectva, z obranných a bezpečnostných dôvodov a pri ohrození verejného zdravia dočasne alebo trvalo zakázať alebo obmedziť.
(2)Zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru z dôvodov bezpečnosti civilného letectva vyhlasuje Dopravný úrad rozhodnutím, ak v § 77 ods. 1 nie je ustanovené inak. Dopravný úrad v rozhodnutí určí najmä lety, na ktoré sa zákaz alebo obmedzenie vzťahuje a dobu platnosti zákazu alebo obmedzenia.
(3)Zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru z obranných a bezpečnostných dôvodov vyhlasuje rozhodnutím ministerstvo dopravy na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, nariadenia, rozhodnutia alebo odporúčania príslušného orgánu Európskej únie, záväzkov vyplývajúcich Slovenskej republike z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo na základe odôvodnenej žiadosti ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ministerstvo dopravy v rozhodnutí určí najmä lety, na ktoré sa zákaz alebo obmedzenie vzťahuje a dobu platnosti zákazu alebo obmedzenia.
(4)Zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru pri ohrození verejného zdravia vyhlasuje rozhodnutím ministerstvo dopravy na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, nariadenia, rozhodnutia alebo odporúčania príslušného orgánu Európskej únie alebo na základe odôvodnenej žiadosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) ako orgánu verejného zdravotníctva, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ministerstvo dopravy v rozhodnutí určí najmä lety, na ktoré sa zákaz alebo obmedzenie vzťahuje a dobu platnosti zákazu alebo obmedzenia.
(5)Vyhlásený zákaz alebo vyhlásené obmedzenie vykonávania určených letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru podľa odsekov 2 4 sa zverejňuje prostredníctvom povereného poskytovateľa leteckej informačnej služby. Vyhlásený zákaz alebo vyhlásené obmedzenie podľa odseku 3 alebo odseku 4 sa zverejňuje aj na webovom sídle ministerstva dopravy.
17
(6)Zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených letov lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu56) vyhlasuje bezodkladne vláda Slovenskej republiky. Ministerstvo dopravy bezodkladne zabezpečí zverejnenie zákazu alebo obmedzenia podľa prvej vety prostredníctvom povereného poskytovateľa leteckej informačnej služby.
§ 11
Osobitné podmienky využívania vzdušného priestoru
(1)Letecké dni, letecké súťaže a iné letecké podujatia možno usporiadať na základe
a)povolenia, ktoré vydáva Dopravný úrad, ak prístupné verejnosti; v povolení sa určia podmienky na ich vykonanie alebo
b)oznámenia doručeného Dopravnému úradu najmenej päť pracovných dní pred ich konaním, ak nie sú prístupné verejnosti.
(2)Povolenie podľa odseku 1 písm. a) sa nevyžaduje, ak ide o letecký deň, leteckú súťaž alebo iné letecké podujatie prístupné verejnosti, ktorého usporiadateľom je klub alebo združenie leteckých modelárov s povolením vydaným Dopravným úradom podľa § 24 ods. 1.
(3)Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 písm. a) sa predkladá Dopravnému úradu najmenej 30 dní pred plánovaným uskutočnením leteckého dňa, leteckej súťaže alebo leteckého podujatia. Dopravný úrad vydá povolenie podľa odseku 1 písm. a), ak žiadateľ o vydanie povolenia
a) vypracovaný organizačný plán podujatia, dokument týkajúci sa určenia rizík a plán riešenia udalostí,
b)má zabezpečené poskytovanie služieb riadenia letov,
c) priestorovým usporiadaním podujatia umožní zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby a
d) súhlas prevádzkovateľa letiska, heliportu alebo osobitného letiska alebo obce, ak sa vyžaduje.
(4)Letecké dni, letecké súťaže a iné letecké podujatia sa považujú za verejnosti prístupné, ak sa konajú pre individuálne neurčených návštevníkov.
(5)Ohňostrojné práce vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou možno vykonať len na základe súhlasného záväzného stanoviska, ktoré vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti osoby podľa osobitného predpisu.57)
(6)Dopravný úrad vydá do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5, v ktorom určí podmienky na ich vykonanie.
(7)Vo vzdušnom priestore zriadenom na ochranu jadrového zariadenia možno vykonať v súlade s pravidlami využívania takéhoto vzdušného priestoru len let na výkon leteckých prác,
56) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
57) § 54 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18
špeciálnej prevádzky,58) prevádzky neobchodnej leteckej dopravy,59) služby pátrania a záchrany alebo činnosti lietadlom vo vojenských službách alebo lietadlom v policajných službách, let zdravotníckej záchrannej služby, let na zdolávanie požiarov, let na zmiernenie alebo zamedzenie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, let na účely nácviku postupov pre prípad mimoriadnej udalosti alebo let na účely údržby, opravy, kontroly, zabezpečenia prevádzky jadrového zariadenia alebo fyzickej ochrany jadrového zariadenia. Vo vzdušnom priestore zriadenom na ochranu jadrového zariadenia možno vykonať aj let pri vynútenom alebo bezpečnostnom pristátí alebo vzlet lietadla, ktoré vlečie iné lietadlo po vynútenom alebo bezpečnostnom pristátí.
(8)Na vykonanie letu podľa odseku 7 prvej vety a vzletu lietadla, ktoré vlečie iné lietadlo po vynútenom alebo bezpečnostnom pristátí vo vzdušnom priestore zriadenom na ochranu jadrového zariadenia je potrebný súhlas držiteľa povolenia podľa osobitného predpisu60) a kladné stanovisko Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;
60
) to neplatí na vykonanie letu na výkon služby pátrania a záchrany, letu zdravotníckej záchrannej služby, letu na zdolávanie požiarov alebo letu na zmiernenie alebo zamedzenie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Žiadosť o udelenie súhlasu predkladá prevádzkovateľ lietadla najmenej 20 kalendárnych dní pred vykonaním letu držiteľovi povolenia podľa osobitného predpisu.61) Prevádzkovateľ lietadla oznámi súhlas a kladné stanovisko pred vykonaním letu pracovisku spravovania vzdušného priestoru. Náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu zverejňuje ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle.
(9)Bezpilotným lietadlom možno vykonávať letecké práce alebo iné činnosti vo vzdušnom priestore, ak tento zákon alebo osobitný predpis62) neustanovujú inak alebo ak ich vykonávanie nie je zakázane podľa osobitného predpisu.63)
§ 12
Manažment letovej prevádzky, letecké navigačné služby, služby dizajnu letových postupov a služby dizajnu štruktúry vzdušného priestoru
(1)Manažment letovej prevádzky, letecké navigačné služby, služby dizajnu letových postupov a služby dizajnu štruktúry vzdušného priestoru vykonávané, poskytované alebo zabezpečované v určenej časti vzdušného priestoru v súlade s týmto zákonom, právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti manažmentu letovej prevádzky, leteckých navigačných služieb, dizajnu letových postupov, dizajnu štruktúry vzdušného priestoru a ostatných nadväzujúcich činností, leteckými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
58) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení.
59) Príloha VI a VII nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení.
60) § 3 ods. 18 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2023 Z. z.
61) § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62) Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
63) § 37c zákona č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 13b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona č. .../2023 Z. z.
§ 25 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 187/2022 Z. z.
§ 13c ods. 1 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 231/2019 Z. z.
§ 17aa zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. 457/2022 Z. z.
19
(2)Letové prevádzkové služby vykonáva právnická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, ktoré vydáva64) Dopravný úrad na základe žiadosti alebo osoba podľa osobitného predpisu65) a na základe poverenia,66) ktoré vydáva ministerstvo dopravy na základe žiadosti, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak; poverenie vydáva ministerstvo dopravy po dohode s ministerstvom obrany zohľadňujúc požiadavky podľa osobitného predpisu.67) Poskytovaním letových prevádzkových služieb potrebných pri používaní letísk môže ministerstvo dopravy poveriť aj fyzickú osobu, ak spĺňa požiadavky uvedené v prvej vete. Ministerstvo dopravy v poverení určí rozsah, určenú časť vzdušného priestoru a podmienky na vykonávanie letových prevádzkových služieb.
(3)Osoba poverená poskytovaním letových prevádzkových služieb zabezpečuje v určenej časti vzdušného priestoru vykonávanie funkcie
a)manažmentu toku letovej prevádzky a
b)manažmentu vzdušného priestoru; to neplatí pre fyzickú osobu