Jana Žitňanská, poslankyňa NR SR
Námestie Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sekcia rozpočtovej politiky
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
V Bratislave dňa 23. februára 2023
VEC: Žiadosť o vypracovanie stanoviska k rozpočtovým dôsledkom návrhu zákona
Dovoľujem si Vás požiadať o vypracovanie stanoviska k rozpočtovým dôsledkom návrhu zákona vo vzťahu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Vladimíry Marcinkovej, Lucie Drábikovej a Ondreja Dostála na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
S pozdravom,
Jana Žitňanská
Prílohy:
Navrhovaná novela zákona
Dôvodová správa
Doložka vplyvov