Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky: Jana ŽITŇANSKÁ, Vladimíra MARCINKOVÁ, Lucia DRÁBIKOVÁ, Ondrej DOSTÁL
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Podľa súčasne účinného znenia § 21 ods. 3 a 4 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov sa do rozsahu hodín osobnej asistencie nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školu s výnimkou vysokej školy. Osobní asistenti detí a študentov so zdravotným postihnutím s výnimkou študentov vysokých škôl tak nemôžu vykonávať osobnú asistenciu počas školského vyučovania alebo záujmovej činnosti, hoci úkony, ktoré vykonáva osobný asistent a tie, ktoré vykonáva asistent učiteľa, odlišné a žiakom či študentom často nemá kto počas vyučovania alebo záujmovej činnosti poskytovať pomoc s úkonmi, ktoré patria medzi úkony poskytované v rámci osobnej asistencie podľa prílohy č. 4 zákona č. 447/2008 Z.z. Zároveň ide mnohokrát o úkony zasahujúce do intímnej sféry osoby so zdravotným postihnutím a je preto dôležité, aby bol prítomný asistent, na ktorého je daný žiak alebo študent zvyknutý a ktorému dôveruje.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženej novely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je umožniť poskytovanie osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach a tak umožniť podporu detí, žiakov a študentov so zdravotným postihnutím pri úkonoch, ktoré vykonáva osobný asistent podľa prílohy č. 4 zákona č. 447/2008 počas vyučovania či záujmových činností.
4. Dotknuté subjekty
Deti navštevujúce materské školy, žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, školy a školské zariadenia.
5. Alternatívne riešenia
---
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
---
8. Preskúmanie účelnosti**
---
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
jana.zitnanska@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky: Jana ŽITŇANSKÁ, Vladimíra MARCINKOVÁ, Lucia DRÁBIKOVÁ, Ondrej DOSTÁL
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný