DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Cieľom predloženej novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v účinnom znení a zákona o výchove a vzdelávaní v účinnom znení je umožniť poskytovanie osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach a tak zabezpečiť podporu detí, žiakov a študentov so zdravotným postihnutím počas vyučovania či záujmových činností pri úkonoch podľa prílohy č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z..
Touto zmenou sa rozšíri možnosť poskytovania individuálnej pomoci pre deti v materských školách, žiakov na základných školách a študentov na stredných školách, ktorú im neposkytuje asistent učiteľa, keďže jeho činnosť je diametrálne odlišná od úkonov osobnej asistencie. Asistent učiteľa zabezpečuje pomoc pri výchove a vzdelávaní zatiaľ čo osobný asistent vykonáva úkony smerujúce k zaisteniu pomoci pri sebaobsluhe. Ich pôsobnosť tak nie je zameniteľná.
Z tohto dôvodu deťom so zdravotným postihnutím pri súčasnej právnej úprave často nemá kto pomôcť pri samoobslužných úkonoch, ako je napríklad podávanie jedla či osobná hygiena počas školského dňa. Zároveň ide mnohokrát o samoobslužné úkony, ktoré zasahujú do intímnej sféry osoby so zdravotným postihnutím a je preto dôležité, aby žiak alebo študent mal pri sebe osobného asistenta, na ktorého je zvyknutý a ktorému dôveruje.
Zavedenie tejto možnosti poskytovania osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach taktiež prispeje k lepšej integrácií detí so zdravotným postihnutím do vzdelávacieho procesu.
Okrem novely zákona č. 447/2008 Z. z., ktorá zrušuje obmedzenie pri poskytovaní osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach sa mení aj zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) tak, že sa vytvára legislatívne prostredie pre pôsobenie osobných asistentov na školách a v školských zariadeniach. Školám a školským zariadeniam sa ukladá poskytovanie súčinnosti osobnému asistentovi, ktorý vykonáva úlohy podľa osobitného predpisu.
Návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na verejné financie, ktorý sa vzhľadom na to, že nie je možné predpokladať, koľko osôb túto možnosť reálne využije, nedá vopred vyčísliť. Návrh nebude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani informatizáciu. Návrh nebude mať vplyv na služby pre občana. Návrh bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
II.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1.
Navrhuje sa zavedenie možnosti poskytovania osobnej asistencie aj fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba alebo pre ktorú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, a to počas školského vyučovania alebo záujmovej činnosti.
K bodu 2.
Navrhuje sa vypustiť z ustanovenia § 21 odstavca 4 zákona č. 447/2008 Z. z. slová, ktoré neumožňujú, aby sa do rozsahu hodín osobnej asistencie započítavali hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školu.
K čl. II
Navrhuje sa pridať do zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) nové ustanovenie, podľa ktorého budú školy a školské zariadenia poskytovať súčinnosť pre pôsobenie osobného asistenta.
K čl. III
Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2023.