NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2524/2022
1994
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. februára 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Tomáša Lehotského, Márie Kolíkovej, Mariána Viskupiča a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1321)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Tomáša Lehotského, Márie Kolíkovej, Mariána Viskupiča a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v predloženom znení.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Monika K a v e c k á v. r.
Eduard K o č i š v. r.