1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
11 929
11 893
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
6 287
6 287
- vplyv na obce
0
0
2 185
2 160
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
937
926
- vplyv na zdravotné poisťovne
0
0
2 520
2 520
Výdavky verejnej správy celkom
0
4 832 041
50 471 189
75 755 924
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR kapitola MPSVR SR (podprogram 07C06 - Nesystémové dávky sociálneho poistenia)
0
478 345
4 189 022
6 233 658
Rozpočtové prostriedky
0
478 345
4 189 022
6 233 658
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na ŠR kapitola MPSVR SR (podprogram 07C0C - 13. dôchodok)
0
-1 031 536
-912 092
-690 626
- vplyv na ŠR kapitola MPSVR SR (podprogram 07E0301 aparát ministerstva)
0
0
34 007
34 007
Rozpočtové prostriedky
0
0
34 007
34 007
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
5 385 232
47 160 252
70 178 884
Rozpočtové prostriedky
0
5 385 232
47 160 252
70 178 884
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
1
1
- vplyv na ŠR
0
0
1
1
2
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
25 200
25 200
- vplyv na ŠR
0
0
25 200
25 200
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
5 863 576
51 383 281
76 446 550
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť - kapitola MPSVR SR (podprogram 07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia)
0
478 345
4 189 022
6 233 658
kapitola MPSVR SR (podprogram 07E0301 aparát ministerstva)
0
0
34 007
34 007
Sociálna poisťovňa
0
5 385 232
47 160 252
70 178 884
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Vládny návrh zákona, je vypracovaný na základe záväzkov vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálneho poistenia vyplývajúcich Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Národného programu reforiem Slovenskej republiky na rok 2022, z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 109/2021 k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 2030, z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 2030, z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 a z potreby vysporiadania sa s niektorými problémami v oblasti sociálneho poistenia vyplývajúcimi z aplikačnej praxe.
Vládny návrh zákona obsahuje nasledovné opatrenia:
A.Aktualizácia prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, ktorá stanovuje percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov. Záväzok aktualizovať túto prílohu vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022, ako aj z opatrenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 2030. Spôsob plnenia tohto opatrenia spočíva v úprave percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach tak, aby presvedčivo a reálne zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia, a umožnila zaradiť nové druhy ochorení (v súlade s aktuálnymi medicínskymi poznatkami), čo bude mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyššou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku. Účinnosť uvedeného opatrenia sa navrhuje od 1. júla 2023.
3
B.Zavedenie tzv. „Oranžovej obálky“: V zmysle cieľa „Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového
systému“, vyplývajúceho z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Národného programu reforiem Slovenskej republiky na rok 2022, ako aj zo záväzku vyplývajúceho z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021-2024 „zlepšiť celkovú transparentnosť dôchodkového systému a informovanosť občanov o predpokladanej výške dôchodku zo všetkých troch pilierov prostredníctvom každoročného, elektronicky zasielaného informačného listu podľa vzoru holandskej „oranžovej obálky“, sa navrhuje vytvorenie legislatívneho rámca pre zabezpečenie lepšej informovanosti a zrozumiteľnosti poskytovaných informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému. Navrhuje sa, aby bol informačný list prvýkrát zasielaný v roku 2026.
C.Navrhuje sa zosúladenie ustanovenia zákona o sociálnom poistení s judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vo veci posudzovania nároku na čiastkový starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka (ďalej len „obdobie služby“) v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov. V súvislosti s navrhovaným sa v záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania navrhuje primerane upraviť spôsob výpočtu starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov nad rámec ustálenej judikatúry. Účinnosť uvedeného opatrenia sa navrhuje od 1. júla 2023.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Nakoľko v súčasnosti nie je možné identifikovať administratívne náklady na úpravu informačného systému Sociálnej poisťovne z dôvodu poskytovania informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému tzv. „Oranžovej obálky“, vplyvy na informačné systémy Sociálnej poisťovne budú posúdené samostatne pri príprave konkrétneho vykonávacieho predpisu súvisiaceho s agendou tzv. „Oranžovej obálky.“
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2022
2023
2024
2025
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Kvantifikácia vplyvu jednotlivých opatrení na rozpočet verejnej správy:
A.Aktualizácia prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorá stanovuje percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.
4
Na základe údajov poskytnutých Sociálnou poisťovňou predpokladáme nasledovné počty dotknutých poberateľov invalidných dôchodkov a odhadované priemerné sumy zvýšenia dôchodkov:
Nárast percentuálnej miery poklesu výkonu zárobkovej činnosti sa predpokladá v prípade 24 položiek novej prílohy č. 4 v rámci kategórie „do 70 %“ a ovplyvní približne 5 300 invalidných dôchodcov s priemernou sumou zvýšenia dôchodku vo výške 22,6 eura. Priemerné mesačné zvýšenie sumy dôchodkov bolo určené z priemernej sumy invalidného dôchodku do 70 %, ktorá je 225,9 eura (december 2021). Priemerné zvýšenie sumy invalidného dôchodku o 10% bolo stanovené s prihliadnutím na rozdielne percentuálne zvýšenia jednotlivých okruhov dotknutých invalidných dôchodcov.
Presun invalidných dôchodcov z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“ percentuálnej miery poklesu výkonu zárobkovej činnosti sa dotkne 73 položiek, čo predstavuje 11,2 % z celkového počtu všetkých položiek. Z celkového počtu vyplácaných invalidných dôchodkov do 70 % predpokladá preto Sociálna poisťovňa počet dotknutých osôb na úrovni približne 16 100 prípadov. Priemerné zvýšenie dôchodku u tejto skupiny osôb odhaduje Sociálna poisťovňa na úrovni 182,6 eura (december 2021).
Zmenou prílohy č. 4 sa predpokladá ročné zvýšenie počtu novopriznaných invalidných dôchodkov o 476 invalidných dôchodcov v kategórii do 70 % a o 1 436 invalidných dôchodcov v kategórii nad 70 %. Priemerná mesačná suma invalidného dôchodku sa odhaduje na úrovni 240,7 eura v prípade dôchodkov do 70 % a v prípade dôchodkov nad 70 % predstavuje priemerné zvýšenie sumu 247,5 eura (ide o rozdiel medzi priemernou sumou invalidného dôchodku nad 70 % a do 70 % - údaj za rok 2021).
V priebehu dvojročnej lehoty Sociálna poisťovňa bude preskúmavať trvanie invalidity v prípade priznaných invalidných dôchodkov v rámci kontrolných lekárskych prehliadok. Ak nebola určená kontrolná lekárska prehliadka, Sociálna poisťovňa po identifikácií týchto poberateľov invalidného dôchodku posúdi trvanie invalidity ex offo (termín posúdenia trvania invalidity určí Sociálna poisťovňa).
Na základe uvedených predpokladov bola vykonaná kvantifikácia vplyvu zmeny prílohy č. 4, ktorá zohľadňuje najnovšiu makroekonomickú prognózu Inštitútu finančnej politiky (IFP) zo septembra 2022 pre potreby valorizácie dôchodkových dávok a rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty (po zohľadnení korekcie rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty, t. j. právneho stavu s účinnosťou od 1. 1. 2023). Kvantifikácia uvažuje s účinnosťou navrhovaného opatrenia od 1. júla 2023 a s prechodným obdobím na prehodnotenie súm invalidných dôchodkov v dĺžke trvania 2 roky, pričom sa predpokladá, že v roku 2023 bude prehodnotených 25 % všetkých prípadov, v roku 2024 bude prehodnotených 50 % všetkých prípadov a v roku 2025 bude prehodnotených zvyšných 25 % všetkých prípadov. Celkovo Sociálna poisťovňa predpokladá, že bude musieť prehodnotiť približne 21 400 poberateľov invalidného dôchodku. Na základe uvedeného predpokladáme vplyvom úpravy prílohy č. 4 zvýšenie výdavkov Sociálnej poisťovne v roku 2023 na úrovni cca 5,4 mil. eur, v roku 2024 na úrovni cca 47,2 mil. eur a v roku 2025 na úrovni cca 70,2 mil. eur. Vzhľadom k tomu, že uvedené opatrenie sa týka aj tzv. invalidných dôchodcov z mladosti, ktorých sumy invalidných dôchodkov financované zo štátneho rozpočtu (kapitoly MPSVR SR) predpokladáme zvýšené výdavky štátneho rozpočtu v roku 2023 na úrovni cca 0,5 mil. eur, v roku 2024 na úrovni cca 4,2 mil. eur a v roku 2025 na úrovni cca 6,2 mil. eur.
Aktualizácia prílohy č. 4 zakladá pozitívne a negatívne vplyvy na výdavky súvisiace s výplatou 13. dôchodku. Celkovo predpokladáme, že negatívny vplyv na sumu 13. dôchodku sa prejaví v prípade približne 21 tis. invalidných dôchodcov, ktorých suma invalidného dôchodku sa v dôsledku aktualizácie prílohy č. 4 zvýši, čo má za následok zníženie sumy 13. dôchodku.
5
Naopak pozitívne ovplyvnení budú invalidní dôchodcovia, ktorým v dôsledku zmeny prílohy č. 4 vznikne nárok na invalidný dôchodok a tým aj nárok na sumu 13. dôchodku (ak by sa príloha č. 4 nemenila, nárok na invalidný ani 13. dôchodok by týmto poistencom nevznikol). Počet týchto invalidných dôchodcov odhadujeme na úrovni približne 1 000 osôb v roku 2023, približne 2 800 osôb v roku 2024 a približne 4 700 osôb v roku 2025.
Celkovo predpokladáme úsporu na výdavkoch spojených s výplatou 13. dôchodku v roku 2023 na úrovni cca 1,0 mil. eur, v roku 2024 na úrovni cca 0,9 mil. eur a v roku 2025 na úrovni cca 0,7 mil. eur.
B.Oranžová obálka - vplyvy súvisiace so zavedením tzv. Oranžovej obálky budú vyhodnocované
priebežne v rámci pripravovaného vykonávacieho predpisu.
V súvislosti so zavedením tzv. Oranžovej obálky vznikne MPSVR SR nová agenda, ktorá si vyžiada zvýšenie počtu zamestnancov financovaných z kapitoly MPSVR SR. Na uvedenú agendu predpokladáme od roku 2024 s jedným novým pracovným miestom. Vytvorenie nového pracovného miesta bude mať pozitívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, vyšších územných celkov a obcí v podobe vyšších príjmov zo sociálnych a zdravotných odvodov, ako aj z daní z príjmu fyzických osôb. Vznik nového pracovného miesta sa navrhuje k 1. januáru 2024.
Tabuľka A: vplyvu vytvorenia nového pracovného miesta v podmienkach MPSVR SR.
2022
2023
2024
2025
Počet nových pracovných miest v súvislosti s novou agendou tzv. Oranžovej obálky
0
0
1
1
- z toho zamestnanci MPSVR SR
0
0
1
1
Predpokladaný priemerný mesačný vymeriavací základ – MPSVR SR (eur)
0
0
2 100
2 100
Príjmy verejnej správy spolu (eur)
0
0
11 929
11 893
- z toho Sociálna poisťovňa (eur)
0
0
6 287
6 287
- z toho zdravotné poisťovne (eur)
0
0
2 520
2 520
- z toho obce a VÚC (eur)
0
0
3 122
3 086
Zdroj: MPSVR SR
C.Výsluhoví dôchodcovia - navrhuje sa zosúladenie ustanovenia zákona o sociálnom poistení
s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vo veci posudzovania nároku na čiastkový starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov. Vzhľadom na to, že cieľom právnej úpravy v tejto časti je precizovanie súčasného právneho stavu, kedy Sociálna poisťovňa rozhoduje v súlade s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, nepredpokladáme dodatočné vplyvy na rozpočet Sociálnej poisťovne.
V súvislosti s vyššie navrhovaným sa v záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania navrhuje, primerane upraviť spôsob výpočtu starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov nad rámec ustálenej judikatúry. Vzhľadom na to, že cieľom právnej úpravy v tejto časti je rozšírenie okruhu poistencov, ktorí budú mať nárok na dôchodok zo Sociálnej poisťovne, predpokladáme negatívny vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne (zvýšené výdavky dôchodkového poistenia). Vplyv navrhovanej právnej úpravy v tejto časti nie je možné kvantifikovať, keďže MPSVR SR nedisponuje osobnými údajmi za silové zložky, ktoré by bolo možné spárovať s údajmi zo Sociálnej poisťovne a na základe týchto dát odhadnúť okruh dotknutých osôb s nárokom na sumu dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
6
Tabuľka B: Zhrnutie vplyvov na jednotlivé subjekty verejnej správy
v €
Návrh zmeny
2022
2023
2024
2025
A1
Aktualizácia prílohy č. 4 systémové dôchodkové dávky SP
0
-5 385 232
-47 160 252
-70 178 884
A2
Aktualizácia prílohy č. 4 nesystémové dôchodkové dávky (invalidné dôchodky z mladosti) ŠR
0
-478 345
-4 189 022
-6 233 658
A3
Aktualizácia prílohy č. 4 – vplyv na výplatu 13. dôchodku ŠR
0
1 031 536
912 092
690 626
B1
Noví zamestnanci vplyv na SP
0
0
6 287
6 287
B2
Noví zamestnanci vplyv na ŠR
0
0
-34 007
-34 007
B3
Noví zamestnanci vplyv na zdravotné poisťovne
0
0
2 520
2 520
B4
Noví zamestnanci vplyv na obce a VÚC
0
0
3 122
3 086
Zdroj: MPSVR SR; SP Sociálna poisťovňa; ŠR štátny rozpočet; VÚC vyššie územné celky; (-) záporné znamienko znamená zhoršenie bilancie
7
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
11 929
11 893
Daň z príjmov fyzickej osoby (111)
0
0
3 122
3 086
Daň z príjmov právnickej osoby (112)
0
0
0
0
Poistné na nemocenské poistenie (151)
0
0
353
353
Poistné na starobné poistenie (152)
0
0
3 528
3 528
Poistné na úrazové poistenie (153)
0
0
201
201
Poistné na zdravotné poistenie (154)
0
0
2 520
2 520
Poistné na poistenie v nezamestnanosti (155)
0
0
252
252
Poistné na garančné poistenie (156)
0
0
0
0
Poistné do rezervného fondu solidarity (157)
0
0
1 197
1 197
Poistné na invalidné poistenie (158)
0
0
756
756
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Transfery v rámci verejnej správy (322) (Všeobecná pokladničná správa)
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
11 929
11 893
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
8
Tabuľka č. 4A
Vplyv na výdavky štátneho rozpočtu v eur
Výdavky štátny rozpočet (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
-553 191
3 310 937
5 577 039
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
25 200
25 200
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
8 807
8 807
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
0
-553 191
3 276 930
5 543 032
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
-553 191
3 276 930
5 543 032
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky štátneho rozpočtu MPSVR SR
0
-553 191
3 310 937
5 577 039
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
9
Tabuľka č. 4B
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Výdavky rozpočet Sociálnej poisťovne (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
5 385 232
47 160 252
70 178 884
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Energie, voda a komunikácie (632)
0
0
0
0
Materiál (633)
0
0
0
0
Rutinná a štandardná údržba (635)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
0
5 385 232
47 160 252
70 178 884
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
5 385 232
47 160 252
70 178 884
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky Sociálnej poisťovne
0
5 385 232
47 160 252
70 178 884
10
Tabuľka č. 4C
Vplyv na rozpočet verejnej správy celkom
Výdavky rozpočet verejnej správy celkom (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
4 832 041
50 471 189
75 755 924
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
25 200
25 200
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
8 807
8 807
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
0
4 832 041
50 437 182
75 721 916
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
4 832 041
50 437 182
75 721 916
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
4 832 041
50 471 189
75 755 924
11
Tabuľka č. 5
Vplyvy na kapitolu MPSVR SR
poznámka
Zamestnanosť - MPSVR SR – Štátny rozpočet
2022
2023
2024
2025
Počet zamestnancov celkom
0
0
1
1
z toho vplyv na štátny rozpočet
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavkov (v eurách)
0
0
2 100
2 100
z toho vplyv na štátny rozpočet
0
0
2 100
2 100
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
34 007
34 007
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
25 200
25 200
z toho vplyv na štátny rozpočet
0
0
25 200
25 200
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
8 807
8 807
z toho vplyv na štátny rozpočet
0
0
8 807
8 807
Zdroj: MPSVR SR
12