1
N Á V R H
Vyhláška
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z .....,
ktorou sa ustanovuje vzor dôchodkovej prognózy a podrobnosti o obsahu dôchodkovej prognózy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 226b ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. ..../2023 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1) Vzor dôchodkovej prognózy je uvedený v prílohe.
(2) V dôchodkovej prognóze možno použiť hypertextové prepojenie.
(3) Na účely zostavenia dôchodkovej prognózy sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený v dôchodkovej prognóze zasielanej poistencovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.
Pravidlá na určenie dôchodkových prognóz
§ 2
(1) Dôchodkové prognózy uvedené v prílohe sa zostavujú na základe
a)aktuálnej hodnoty priemerného osobného mzdového bodu,
b)aktuálne získaného obdobia dôchodkového poistenia,
c)predpokladanej aktuálnej dôchodkovej hodnoty,
d)veku podľa § 3,
e)predpokladanej inflácie,
f)produktivity práce,
g)vekového bonusu.
(2) Aktuálnosť parametrov, predpokladov a pravidiel na určenie dôchodkových prognóz sa prehodnotí najmenej raz za tri roky.
§ 3
Dôchodkový vek poistenca alebo predpokladaný dôchodkový vek poistenca na účely určenia prognóz dôchodku je vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.1
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť .... .
1 § 65 ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2
Príloha k opatreniu č. .... Z. z.
VZOR
DÔCHODKOVÁ PROGNÓZA
Dôchodková prognóza obsahuje:
a)meno, priezvisko a rodné číslo poistenca,
b)dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené v dôchodkovej prognóze,
c)dôchodkový vek poistenca alebo predpokladaný dôchodkový vek poistenca,
d)získané obdobie dôchodkového poistenia,
e)aktuálnu hodnotu priemerného osobného mzdového bodu,
f)informáciu o základnej prognóze starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, ktorá zahŕňa základný scenár, optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov a z možných scenárov vývoja parametrov, ktoré majú vplyv na výšku starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,
g)informáciu o alternatívnej prognóze starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia alebo informáciu o alternatívnej prognóze starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia vychádzajúce z možnej
1.účasti poistenca na starobnom dôchodkovom sporení,
2.zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,
h)informáciu o vplyve inflácie na výšku prognózovaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,
i)informácie týkajúce sa poistenca, ktorému bola dôchodková prognóza poskytnutá, o stave plnenia podmienok nároku na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok,
j)všeobecné informácie o starobnom dôchodku, predčasnom starobnom dôchodku, starobnom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia a predčasnom starobnom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,
k)všeobecné informácie o dôchodkovej prognóze.
Všeobecné zásady zostavenia dôchodkovej prognózy:
Základnými individuálnymi premennými, ktoré vstupujú do výpočtu dôchodkovej prognózy aktuálna hodnota priemerného osobného mzdového bodu, aktuálne získané obdobie dôchodkového poistenia a zostávajúce obdobie dôchodkového poistenia, ktoré je v zásade ohraničené dovŕšením dôchodkového veku, resp. predpokladaného dôchodkového veku.
3
Pri odhade budúcej výšky vymeriavacieho základu (vekového bonusu) je zohľadnený vývoj príjmovej funkcie poistencov vypočítaný na základe agregovaných údajov o relatívnych príjmoch poistencov v jednotlivých vekových kohortách voči priemernej mzde v hospodárstve SR Údaje o raste produktivity práce vychádzajú z projekcie Európskej komisie „Ageing Report“.
Predpoklady pre dôchodkový vek kalkulované na základe údajov reportovaných Eurostatom v rámci populačnej projekcie EUROPOP. Projekcia EUROPOP je zverejnená v rámci voľne prístupnej databázy na oficiálnom webovom sídle Eurostatu. Aktuálna databáza k populačnej projekcii EUROPOP 2019 je dostupná na:
Dôchodková prognóza zasielaná Sociálnou poisťovňou musí byť aktuálna, pravdivá a nezavádzajúca. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby sa parametre, predpoklady a pravidlá na určenie dôchodkovej prognózy pravidelne aktualizovali, a to minimálne raz za tri roky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe takéhoto preskúmania posúdi, či zmeny v uvedených parametroch, predpokladoch a pravidlách na určenie dôchodkovej prognózy vyžadujú revidovanie a novelizáciu návrhu opatrenia.