1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1466
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............................. 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z.,
2
zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z. a zákona č. 518/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 2 sa slová „ods. 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. b) prvého bodu a ods. 3 a 4“.
2.V § 60 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na dôchodkovú dávku a určenia sumy dôchodkovej dávky je obdobie
a)povinného dôchodkového poistenia a obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia okrem období uvedených v § 140 bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto zákona, ak odsek 2 neustanovuje inak,
b)výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka v rozsahu, ktorý
1.nezakladá nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
2.zakladá nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2) ak bolo získané aj obdobie podľa písmena a).
(2) Ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť platiť a odvádzať poistné na dôchodkové poistenie, podmienka zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie podľa odseku 1 písm. a) sa u zamestnanca považuje za splnenú; to neplatí, ak si túto povinnosť nesplnil zamestnávateľ uvedený v § 7 ods. 2 alebo zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.“.
3.V § 60 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9.
4.§ 61 vrátane nadpisu znie:
§ 61
Osobný vymeriavací základ
Osobný vymeriavací základ poistenca, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia
a)podľa § 60 ods. 1 písm. a), je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie podľa § 60 ods. 2 považuje za zaplatené,
b)podľa § 60 ods. 1 písm. b) prvého bodu, je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného
3
predpisu,2) a to v rozsahu úhrnu vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie,
c)podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu, je úhrn vymeriavacích základov podľa písmen a) a b).“.
5.V § 62 ods. 2 celom texte sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
6.V § 66 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia
a)podľa § 60 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) prvého bodu, sa určí podľa odsekov 2 až 10,
b)podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu, sa určí ako rozdiel teoretickej sumy starobného dôchodku podľa § 66aa ods. 1 a čiastkovej sumy starobného dôchodku podľa § 66aa ods. 2.“.
Doterajšie odseky 1 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 10.
7.V § 66 ods. 3 prvej vete sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
8.V § 66 ods. 6 a 10 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5“.
9.V § 66 ods. 8 sa slová „odsekov 2 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 5“ a slová „odsekov 2 až 4“ sa nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 5“.
10.V § 66a ods. 2 a 6, § 68a ods. 2 a § 73a ods. 2 prvej vete a ods. 5 úvodnej vete sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
11.Za § 66a sa vkladá § 66aa, ktorý znie:
㤠66aa
(1)Teoretická suma starobného dôchodku sa určí podľa § 66 ods. 2 9 a na jej určenie sa zohľadňuje obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) a písm. b) druhého bodu.
(2)Čiastková suma starobného dôchodku sa určí ako súčin teoretickej sumy starobného dôchodku a podielu obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu a súčtu obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) a obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok.
(3)Ak poistenec podľa § 66 ods. 1 písm. b) získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) v rozsahu zakladajúcom nárok na starobný dôchodok, suma starobného dôchodku určená podľa § 66 ods. 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako suma starobného dôchodku určená podľa § 66 ods. 2 9 výlučne so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) a osobného vymeriavacieho základu podľa § 61 písm. a).“.
12.V § 66c ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 1 druhá veta“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
4
13.V § 67 ods. 1 písm. c) sa slová „dôchodku je vyššia“ nahrádzajú slovami „dôchodku alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku určeného podľa § 68 ods. 1 písm. b) a výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) je vyšší“.
14.V § 67 ods. 2 písm. c) sa za slová „osobitného predpisu1)“ vkladajú slová „alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku určeného podľa § 68 ods. 1 písm. b), výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu1)“.
15.V § 68 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia
a)podľa § 60 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) prvého bodu, sa určí podľa odsekov 2 až 9,
b)podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu, sa určí ako rozdiel teoretickej sumy predčasného starobného dôchodku podľa § 68b ods. 1 a čiastkovej sumy predčasného starobného dôchodku podľa § 68b ods. 2.“.
Doterajšie odseky 1 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 9.
16.V § 68 ods. 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“, slová „odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „odseku 3“ a slová „odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „odseku 4“.
17.V § 68 ods. 6 a 9 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 5“.
18.V § 68 ods. 7 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
19.V § 68 ods. 8 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
20.Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý znie:
㤠68b
(1)Teoretická suma predčasného starobného dôchodku sa určí podľa § 68 ods. 2 8 a na jej určenie sa zohľadňuje obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) a písm. b) druhého bodu.
(2)Čiastková suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin teoretickej sumy predčasného starobného dôchodku a podielu obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu a súčtu obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) a obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok.
(3)Ak poistenec podľa § 68 ods. 1 písm. b) získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) v rozsahu zakladajúcom nárok na predčasný starobný dôchodok, suma predčasného starobného dôchodku určená podľa § 68 ods. 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako suma predčasného starobného dôchodku určená podľa § 68 ods. 2 8 výlučne so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) a osobného vymeriavacieho základu podľa § 61 písm. a).“.
21.V § 69a ods. 2 druhej vete, § 75 ods. 3 prvej vete a § 77 ods. 3 prvej vete sa slová „ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3 až 5“.
5
22.§ 70 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Na invaliditu podľa osobitného predpisu2) sa neprihliada.“.
23.V § 73 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Suma invalidného dôchodku sa určí
a)podľa odsekov 2 až 8, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia
1.podľa § 60 ods. 1 písm. a),
2.podľa § 60 ods. 1 písm. b) prvého bodu a nebol mu priznaný invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
b)ako rozdiel teoretickej sumy invalidného dôchodku podľa § 73b ods. 1 a čiastkovej sumy invalidného dôchodku podľa § 73b ods. 2, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia
1.podľa § 60 ods. 1 písm. b) prvého bodu a bol mu priznaný invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
2.podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu.“.
Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.
24.V § 73 ods. 5 až 7 sa slová „odsek 3“ nahrádzajú slovami „odsek 4“.
25.Za § 73a sa vkladá § 73b, ktorý znie:
㤠73b
(1)Teoretická suma invalidného dôchodku sa určí podľa § 73 ods. 2 8 a na jej určenie sa zohľadňuje obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
(2)Čiastková suma invalidného dôchodku sa určí ako súčin teoretickej sumy invalidného dôchodku a podielu obdobia dôchodkového poistenia
a)podľa § 60 ods. 1 písm. b) prvého bodu a súčtu obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) a obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. b) prvého bodu, ak ide o poistenca, ktorému je priznaný invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) a ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. b) prvého bodu,
b)podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu a súčtu obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) a obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ak ide o poistenca, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. b) druhého bodu.
(3)Ak poistenec podľa § 73 ods. 1 písm. b) získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a) v rozsahu zakladajúcom nárok na invalidný dôchodok, suma invalidného dôchodku určená podľa § 73 ods. 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako suma invalidného dôchodku určená podľa § 73 ods. 2 8 výlučne so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 1 písm. a), ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a osobného vymeriavacieho základu podľa § 61 písm. a).“.
6
26.V § 84 ods. 1 druhá veta a tretia veta znejú: „Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania v období 90 dní od začiatku výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca zamestnávateľa podľa § 16, je obdobie od začiatku výkonu tejto zárobkovej činnosti do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom utrpel pracovný úraz alebo od ktorého bola zistená choroba z povolania. Na určenie rozhodujúceho obdobia sa vzťahuje § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 primerane; skutočnosti rozhodujúce na určenie rozhodujúceho obdobia obdobie trvania výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca zamestnávateľa podľa § 16 a deň vzniku pracovného úrazu alebo deň, od ktorého sa zistila choroba z povolania.“.
27.V § 170 ods. 11 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
28.V § 171 ods. 2 písm. a) sa za slová „prechodný pobyt“ vkladajú slová „a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené“.
29.V § 171 ods. 2 písm. b) sa slová „osoby a jej sídlo“ nahrádzajú slovami „osoby, jej sídlo a identifikačné číslo organizácie“.
30.V § 180 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) v ostatných prípadoch miestom trvalého pobytu poistenca alebo miestom jeho pobytu v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,95b) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95b znie:
95b) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.V § 180 odsek 4 znie:
„(4) Ústredie určí, ktorá pobočka konanie uskutoční, ak
a)je miestne príslušných niekoľko pobočiek a každá z nich odmieta uskutočniť konanie,
b)nie je možné určiť miestnu príslušnosť pobočky podľa odsekov 1 až 3.“.
32.V § 225c ods. 2 písm. c) sa za slová „sídlo, identifikačné číslo“ vkladá slovo „organizácie“.
33.V § 225j ods. 5 písm. e), ods. 7 písm. c) a ods. 9 písm. d) sa za slová „sídlo a identifikačné číslo“ vkladá slovo „organizácie“.
34.V § 226 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) viesť elektronický účet poistenca, ktorý obsahuje informácie o sociálnom poistení poistenca,“.
35.V § 226 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Sociálna poisťovňa
a)umožní poistencovi prostredníctvom svojho webového sídla bezplatný prístup k jeho elektronickému účtu,
b)zašle raz ročne na žiadosť poistenca informáciu vedenú na elektronickom účte poistenca, a to do 60 dní od doručenia žiadosti.
(3) Všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno ustanoviť minimálny rozsah funkcionalít elektronického účtu poistenca.“.
7
36.V § 226 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
37.V § 226 ods. 4 sa slová „písm. a), n)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.
38.Za § 226a sa vkladá § 226b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠226b
Dôchodková prognóza
(1)Sociálna poisťovňa vyhotovuje dôchodkovú prognózu na účel informovania poistenca o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia.1)
(2)Sociálna poisťovňa poistencovi sprístupní prostredníctvom pasívneho prístupu na elektronickom účte poistenca do 31. mája príslušného kalendárneho roka dôchodkovú prognózu k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku. Sociálna poisťovňa písomne zašle poistencovi dôchodkovú prognózu podľa prvej vety, ak poistenec neoznámil Sociálnej poisťovni, že dôchodkovú prognózu žiada sprístupniť výlučne prostredníctvom elektronického účtu poistenca.
(3)Príslušný kalendárny rok podľa odseku 2 je
a)kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bol poistenec po dovŕšení 18 rokov veku prvýkrát dôchodkovo poistený,
b)každý piaty kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendárnom roku určenom podľa písmena a) do dovŕšenia 50 rokov veku poistenca,
c)každý kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendárnom roku určenom podľa písmena a) po dovŕšení 50 rokov veku poistenca, do
1.vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, alebo
2.dovŕšenia dôchodkového veku, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku.
(4)Dôchodková prognóza obsahuje
a)meno, priezvisko a rodné číslo poistenca,
b)dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené v dôchodkovej prognóze,
c)dôchodkový vek poistenca alebo predpokladaný dôchodkový vek poistenca,
d)získané obdobie dôchodkového poistenia,
e)aktuálnu hodnotu priemerného osobného mzdového bodu,
f)informáciu o základnej prognóze starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1) ktorá zahŕňa základný scenár, optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov a z možných scenárov vývoja parametrov, ktoré majú vplyv na výšku starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
g)informáciu o alternatívnej prognóze starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) alebo informáciu o alternatívnej prognóze starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) vychádzajúce z možnej
1.účasti poistenca na starobnom dôchodkovom sporení,1)
8
2.zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
h)informáciu o vplyve inflácie na výšku prognózovaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
i)informácie týkajúce sa poistenca, ktorému bola dôchodková prognóza poskytnutá, o stave plnenia podmienok nároku na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok,
j)všeobecné informácie o starobnom dôchodku, predčasnom starobnom dôchodku, starobnom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasnom starobnom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
k)všeobecné informácie o dôchodkovej prognóze.
(5)Sociálna poisťovňa uchováva dôchodkovú prognózu do
a)vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku poistenca, alebo
b)dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku.
(6)Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)vzor dôchodkovej prognózy,
b)podrobnosti o obsahu dôchodkovej prognózy,
c)spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku poistenca,
d)parametre, predpoklady a pravidlá na určenie
1.základnej prognózy starobného dôchodku,
2.alternatívnej prognózy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
3.vplyvu inflácie na výšku prognózovaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.1)“.
39.V § 233 ods. 5 písmeno a) znie:
„a) ministerstvu na štatistický účel podľa odseku 13 podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom101ba)
1.každoročne bezodkladne po zverejnení na svojom webovom sídle strednú dĺžku života v referenčnom veku spoločnú pre mužov a ženy,
2.na základe žiadosti na účely tvorby a vyhodnocovania štátnej politiky v oblasti sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia osobné údaje týkajúce sa úmrtia a príčiny smrti v rozsahu
2a.rodné číslo zomretého,
2b.miesto úmrtia zomretého, s vymedzením obce, okresu, štátu a miesta, kde nastalo úmrtie,
2c.trvalý pobyt zomretého, s vymedzením obce, okresu a štátu,
2d.vzdelanie a zamestnanie zomretého a
2e.kód príčiny smrti zomretého.“.
9
Poznámka pod čiarou k odkazu 101ba znie:
101ba) § 30 ods. 8 zákona č. 540/2001 Z. z. v znení zákona č. 144/2021 Z. z.“.
40.V § 233 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
(13) Ministerstvo na základe údajov podľa odseku 5 písm. a) vypracúva kvantifikáciu vplyvu úmrtnosti na primeranosť a udržateľnosť systému sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v Slovenskej republike, ktorá je štatistickým produktom podľa osobitného predpisu.101d)“.
Doterajšie odseky 13 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101d znie:
101d) § 2 ods. 2 písm. n) zákona č. 540/2001 Z. z. v znení zákona č. 144/2021 Z. z.“.
41.§ 233 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Dôchodková správcovská spoločnosť je na účely zostavenia dôchodkovej prognózy povinná Sociálnej poisťovni elektronicky a v lehotách ňou určených bezplatne poskytovať údaje o sporiteľovi podľa osobitného predpisu,1) a to jeho rodné číslo, prognózu jeho starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a prognózu jeho predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.1) Dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí prognózu predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) poistenca, ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu,1) podľa parametrov, predpokladov a pravidiel ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 226b ods. 6.“.
42.V § 240 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolované obdobie je obdobie určené Sociálnou poisťovňou.“.
43.V § 242 ods. 3 tretej vete sa slová „vedúcemu zamestnancovi kontroly“ nahrádzajú slovami „osobe, ktorá vydala poverenie na výkon kontroly“.
44.V § 242 ods. 4 sa slová „Vedúci zamestnanec kontroly je povinný“ nahrádzajú slovami „Osoba, ktorá vydala poverenie na výkon kontroly, je povinná“.
45.V § 245 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo k záznamu“.
46.V § 293fr ods. 3 sa slová „ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.
47.Za § 293fz sa vkladajú § 293fza a 293fzb, ktoré vrátane nadpisu nad § 293fza znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
§ 293fza
(1)Dôchodkové dávky priznané do 30. júna 2023, v ktorých sume je zohľadnené obdobie dôchodkového poistenia a obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, sa považujú za dôchodkové dávky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2023.
(2)Na poistenca, ktorý poberá výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, v ktorých sume je zohľadnené obdobie dôchodkového poistenia a obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, sa nevzťahuje právna úprava určenia sumy
10
starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku v znení účinnom od 1. júla 2023.
(3)Na účely § 274 ods. 2 sa pri určení sumy starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 poistenca, ktorý získal aj obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, primerane vzťahuje právna úprava určenia teoretickej sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a čiastkovej sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2023.
§ 293fzb
(1)Trvanie invalidity poistenca, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok pred 1. júlom 2023 a trvá aj po 30. júni 2023, Sociálna poisťovňa preskúma do 30. júna 2025 podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2023 a rozhodne o sume invalidného dôchodku najneskôr do 90 dní od začatia konania.
(2)Poistencovi uvedenému v odseku 1, ktorý nárok na invalidný dôchodok podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2023 a nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2023 alebo mu nárok na invalidný dôchodok podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2023 zanikol, sa vypláca invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov sa vypláca dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.“.
48.Za § 293ga sa vkladá § 293gb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293gb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
Sociálna poisťovňa zašle prvýkrát dôchodkovú prognózu v roku 2026.“.
49.Za § 294aa sa vkladá § 294ab, ktorý znie:
㤠294ab
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2005 Z. z.“.
11
50.Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU SCHOPNOSTI VYKONÁVAŤ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ PODĽA DRUHU ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ORGÁNOV A SYSTÉMOV
Kapitola I - INFEKČNÉ a PARAZITÁRNE CHOROBY
Položka
Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v %
1.
Vírusové infekcie a bakteriálne choroby, zoonózy, protozoálne choroby, ricketsiózy, helmintózy, mykózy, lues a ich následky
a) ľahké formy s funkčným obmedzením ľahkého stupňa, so zníženou výkonnosťou organizmu
20-30
b) stredne ťažké formy s postihnutím funkcie niektorých orgánov, systémov alebo formy chronické, pomaly progredujúce s podstatným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu
40- 50
c) ťažká forma s postihnutím funkcie orgánov a systémov s výrazným obmedzením výkonnosti organizmu
60-75
Posudkové hľadisko:
Ak infekčná choroba vyvolá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prevažujúceho funkčného postihnutia orgánu (systému) a vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu.
2.
Ochorenia vírusom získanej ľudskej imunodeficiencie (HIV)
2.1.
AIDS s ťažšími alebo občasnými klinickými príznakmi, so značným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu
20-30
2.2.
AIDS, úplne rozvinutý, s orgánovými komplikáciami a zlyhávaním imunity
70-80
Posudkové hľadisko:
HIV pozitivita bez klinickej symptomatológie nepredpokladá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.Sprievodné duševné prejavy sa posúdia psychologickým a psychiatrickým vyšetrením.
3.
Tuberkulóza a iné mykobakteriózy
3.1.
Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva
a) rezistentná tuberkulóza s hypoxémiou
50-75
12
b) tuberkulóza v inaktívnom štádiu, bez hypoxémie
10-20
3.2.
Tuberkulóza iných orgánov a systémov
a) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa
45-75
b) po ukončení liečby s ľahkým funkčným obmedzením
10-20
4.
Iné infekčné a parazitárne choroby, nezahrnuté v predchádzajúcich položkách
a) ľahké formy
10-35
b) stredne ťažké formy, dlhodobé remisie
45-60
c) ťažké formy
65-75
Kapitola II - CHOROBY KRVI a KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV
Všeobecné posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu krvi a krvotvorných orgánov sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, podľa porúch orgánových funkcií, pôsobenia na iné orgány a podľa vplyvu na celkový stav organizmu.
Položka
Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v %
1.
Strata sleziny (bez prítomnosti krvnej choroby)
10
2.
Chronická lymfatická leukémia (myeloidná)
a) s miernymi prejavmi, v remisii (bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok progresie)
10-20
b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi s potrebou opakovanej hematologickej liečby, znížená výkonnosť organizmu
30- 50
c) veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita, výrazne znížená výkonnosť organizmu
v sústavnej hematologickej liečbe, s opakovanými hospitalizáciami (napr. počas
chemoterapie, pri komplikáciách liečby)
60- 75
3.
Plazmocytóm (myelom)
a) s miernymi prejavmi, v remisii bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok progresie
10-20
b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, so zníženou výkonnosťou organizmu
50
c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10 g/dl hemoglobínu, typickými bolesťami, osteolýzou, poruchou funkcie obličiek a zníženou výkonnosťou organizmu
70-80
13
4.
Indolentné non-Hodgkinove lymfómy (lymfogranulóm), primárne lokalizovaný non-Hodgkinov lymfóm, Hodgkinov (lymfoproliferatívny) lymfóm
a) s ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne priaznivým nálezom, ľahké subjektívne ťažkosti
10-20
b) so stredne ťažkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne stacionárnym nálezom, s podstatným znížením výkonnosti organizmu
50
c) s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly, aktívny proces, v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu
70-80
Posudkové hľadisko:
Po skončení hematologického liečenia treba spravidla do dvoch rokov po stabilizácii zdravotného stavu, od výsledku liečby určiť mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
5.
Malígne lymfómy
a) akútne stavy
70-80
b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou organizmu
55
c) pokročilé štádium s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu
80
6.
Myeloproliferačné ochorenia (napr. polycytémia, trombocytémia, myelofibróza)
a) ľahká forma s miernymi prejavmi, v dobrom celkovom stave
10-20
b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou organizmu
35-45
c) s ťažkými prejavmi, anémia pod l0g/dl hemoglobínu, trombocytopénia pod 80 000/ml, zväčšenie sleziny, polycytémia
75
7.
Terapeutické odstránenie sleziny pre choroby krvi
Chronická autoimúnna trombocytopenická purpura (AITP) počas dlhodobej liečby
35-45
8.
Akútna leukémia (lymfatická, myeloidná)
a) aktívne prejavy ochorenia
75
b) v štádiu remisie, po troch rokoch od ukončenia onkologickej liečby, bez klinických prejavov onkologického ochorenia, pri stacionárnom klinickom a laboratórnom
náleze, so zníženou imunitou, so zníženou výkonnosťou organizmu
30-50
14
9.
Anémie z poruchy tvorby a zvýšeného rozpadu erytrocytov so závažnými prejavmi (pod 10 g/dl hemoglobínu, opakované podávanie transfúzií, trvalá imunosupresívna liečba, podstatné zníženie výkonnosti organizmu)
45- 55
10.
Aplastická anémia s ťažkou pancytopéniou
a) Aplastická anémia stredne ťažkého stupňa
35-45
b) Aplastická anémia ťažkého stupňa
60-75
11.
Vrodené a získané krvácavé stavy s hematologickou etiológiou
a) forma so zriedkavým krvácaním, s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu
10-20
b) s častým (niekoľkokrát ročne) typickým krvácaním, prípadne komplikáciami s krvácaním a podstatným obmedzením výkonnosti organizmu
45- 50
c) ťažká forma, spontánne krvácania, krvácanie pri ľahkých úrazoch, s ťažkým postihnutím pohyblivosti a výkonnosti organizmu
60-80
12.
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov nezahrnuté v predchádzajúcich
položkách
a) ľahké formy
10-20
b) stredne ťažké formy, dlhodobé remisie
45-50
c) ťažké formy
60-75
Kapitola III - PORUCHY IMUNITY, IMUNODEFICITNÉ STAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:
Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií vzniknutých na základe zistenej poruchy musí mať posudkový význam na celkovú telesnú výkonnosť posudzovanej osoby. Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky alebo viacerých autoprotilátok v sére, disproporčné zmeny hodnôt imunoglobulínov, zvýšenie hodnôt cirkulujúcich imunokomplexov, zníženie percenta alebo absolútneho množstva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinémii IV. typu, po prekonaných bakteriálnych a vírusových ochoreniach, pri chronických Epstein-Barrovej virózach, v relapse ochorenia).
Na určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nie je rozhodujúca etiológia poruchy, ale predovšetkým celkový stav a výkonnosť organizmu.
Položka
Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v %
1.
Deficity protilátkovej imunity s postihnutím funkcie lymfocytov B, s častým výskytom mikrobiálnych infekcií (sinusitíd, pneumónií, zápalov močových
20-30
15
ciest, adnexitíd a pod.), so zníženou výkonnosťou organizmu
2.
Deficity imunity bunkového typu s defektom alebo znížením množstva T-lymfocytov a s výskytom plesňových a parazitárnych infekcií
20-30
3.
Deficity imunity fagocytárneho systému s nedostatkom alebo absenciou fagocytujúcich buniek alebo poruchou jednotlivých fáz fagocytózy, s recidivujúcimi kožnými infekciami, pyogénnymi abscesmi, flegmonóznymi zápalmi a septickými stavmi
20-30
4.
Deficity imunity komplementového systému s absenciou, znížením alebo poruchou funkcie jednotlivých komplementových komponentov a podstatným poklesom celkovej výkonnosti organizmu
20-30
5.
Kombinované poruchy imunity sprevádzané dlhotrvajúcimi alebo recidivujúcimi infekčnými prejavmi s podstatným znížením celkovej výkonnosti organizmu
45-65
6.
Ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými komplikáciami vzdorujúcimi liečbe, s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu
70-80
7.
Iné imunodeficitné stavy, nezahrnuté v predchádzajúcich položkách
a) ľahké formy
10-35
b) stredne ťažké formy, dlhodobé remisie
45-60
c) ťažké formy
65-75
Kapitola IV - ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK
Všeobecné posudkové zásady:
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri poruchách látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou závisí od dôsledkov týchto porúch.
Odchýlky od normy v laboratórnych hodnotách nepodmieňujú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
Položka
Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v %
1.
Cukrovka
a) kompenzovateľná diétou alebo diétou a perorálnymi antidiabetikami, bez komplikácií
10-20
b) kompenzovateľná na liečbe s komplikáciami v počiatočnom (incipientnom) štádiu
25-35
16
c) ťažko kompenzovateľná, s opakovanými stavmi kolísania hodnôt glykémie a diabetickými komplikáciami (chronické komplikácie cukrovky, angiopatia, neuropatia, diabetická noha, syndróm neuvedomovania si hypoglykémie )
50-75
2.
Dna
a) ľahké formy, s malou frekvenciou záchvatov, mierna porucha funkcie jedného alebo viacerých kĺbov, čiastočné obmedzenie niektorých denných aktivít
10-15
b) stredne ťažké formy, častejšie sa vyskytujúce recidívy dnavých atakov s nedostatočnou odpoveďou na liečbu, výraznejšie postihnutie dvoch a viac kĺbov so stredne ťažkou poruchou funkcie kĺbov, zníženie výkonnosti a výraznejšie obmedzenie viacerých denných aktivít
25-45
c) ťažké formy, závažné formy ochorenia (deformity) so štrukturálnym postihnutím viacerých kĺbov a mimokĺbovými prejavmi, závažná a ireverzibilná porucha ich funkcie, výrazné ovplyvnenie väčšiny denných aktivít a výrazné zníženie celkovej výkonnosti
60-80
3.
Poruchy metabolizmu tukov
5-10
Posudkové hľadisko:
Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí podľa prevažujúcich komplikácii z postihnutia orgánov alebo systémov.
4.
Alimentárna obezita
a) ťažká nadváha - so závažným poklesom výkonnosti organizmu, neovplyvniteľná liečbou a diétou (BMI nad 40)
25-35
b) ťažká nadváha s komplikáciami (ventilačnou poruchou a s postihnutím kardiovaskulárneho systému)
60-75
Posudkové hľadisko:
Obezita nepodmieňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Následky a sprievodné postihnutia najmä srdcovocievneho systému, pľúcneho systému alebo podporného a pohybového aparátu môžu byť príčinou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Hodnotí sa index telesnej hmotnosti (BMI).
5.
Fenylketonúria
a) ľahká forma (bez prejavov poškodenia mozgu)
20-30
b) ťažká forma (s prejavmi poškodenia mozgu)
50-75
Posudkové hľadisko:
Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí podľa prevažujúcich komplikácií z postihnutia orgánov a systémov.
6.
Cystická fibróza (mukoviscidóza) s multiorgánovým postihnutím
17
a) ľahký stupeň (recidivujúce bronchitídy, sinusitídy, bez ventilačnej poruchy alebo porucha ventilácie ľahkého stupňa, pankreatická suficiencia bez hepatopatie)
20-35
b) stredný stupeň (chronické zápalové zmeny pľúcneho parenchýmu - pozitívny nález na CT pľúc, chronická sinusititída, nazálna polypóza, ľahká alebo stredne ťažká ventilačná porucha, klinické prejavy pankreatickej insuficiencie pred substitučnou liečbou, hepatopatia)
45-60
c) ťažký stupeň (chronické zápalové zmeny pľúcneho parenchýmu - CT nález difúznych bronchiektázii a príp. hyperinflácie pľúc, stredne ťažká ťažká ventilačná porucha pred štandardnou liečbou, chronická sinusititída prípadne aj nazálna polypóza, klinické prejavy pankreatickej insuficiencie pred substitučnou liečbou, hepatopatia, progresia ochorenia napriek stálej komplexnej intenzívnej liečbe s výrazným obmedzením výkonnosti organizmu)
75-80
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí podľa stupňa aktivity procesu a výsledných porúch funkcie postihnutých orgánov.
7.
Postihnutia hypofýzy
7.1.
Hypopituitarizmus dospelých
(insuficiencia predného laloka hypofýzy, Simmondsova kachexia, Sheehanov syndróm, posthypofyzektomický syndróm)
a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu, pri dobrej hormonálnej substitúcii
10-20
b) so stredne ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu, pri hormonálnej substitúcii
35-55
c) s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu, pri hormonálnej substitúcii
65-80
7.2.
Hypofyzárny nanizmus (telesná výška nedosahuje 120 cm)
45
7.3.
Akromegália
a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu
5-10
b) s komplikáciami (artropatia, postihnutie srdca, adynamia)
40- 50
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí podľa stupňa adynamie a prítomných orgánových komplikácií.
7.4.
Gigantizmus
5-10
Posudkové hľadisko:
18
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí podľa stupňa zníženej svalovej sily.
7.5.
Diabetes insipidus kompenzovaný substitučnou liečbou, ak príčinou choroby nie je nádorové ochorenie
10-20
7.6.
Nádory hypofýzy
a) počas chirurgickej a onkologickej liečby
80
b) neliečiteľné formy
90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch) so závažnejšími komplikáciami
30- 55
Posudkové hľadisko:
Posudzuje sa typ nádoru, neurologická symptomatológia, vplyv na psychiku, zmyslové funkcie a hormonálnu aktivitu.
8.
Hypotalamické syndrómy s endokrinnou manifestáciou
a) v kompenzovanom stave, ľahšie funkčné postihnutie
10-20
b) pri stredne ťažkom funkčnom postihnutí
30-45
c) pri rozvinutých komplikáciách, pri podstatnom obmedzení výkonnosti organizmu - ťažké funkčné postihnutie
50-75
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí podľa druhu poruchy s ohľadom na prítomné komplikácie (poruchy prijímania potravy a tekutín, obezitu, vegetatívne poruchy, galaktoreu a pod.).
9.
Poruchy funkcie štítnej žľazy
9. 1.
Hyperfunkcia štítnej žľazy
a) ľahkého stupňa, kompenzovaná liečbou (prevažne vegetatívne poruchy)
5-10
b) stredného stupňa, s pretrvávajúcimi orgánovými a psychickými zmenami
30- 50
c) ťažkého stupňa, chudnutie, thyreotoxické poškodenie srdca, závažné očné postihnutia, psychické zmeny vyžadujúce odbornú psychiatrickú liečbu
60-75
9.2.
Hypofunkcia štítnej žľazy
a) dlhodobo kompenzovaná substitúciou (stavy po operáciách štítnej žľazy s miernymi poruchami)
5-10
b) nedostatočne kompenzovaná substitučnou liečbou, zohľadňujúc závažnosť komplikácií - poruchy srdcového rytmu, psychické zmeny, osteoporózu a iné komplikácie - s obmedzením výkonnosti organizmu
25-45
9.3.
Zhubný nádor štítnej žľazy
a) počas onkologickej liečby
60-75
b) neliečiteľné formy
90
c) po ukončení liečby, bez jednoznačných príznakov onkologického ochorenia
25-35
19
10.
Poruchy funkcie nadobličiek
10.1.
Chronická insuficiencia kôry nadobličiek
a) ľahká forma (rýchla unaviteľnosť organizmu, ortostatické poruchy, bez významnejšieho obmedzenia výkonnosti organizmu)
10-20
b) stredne ťažká forma (podstatné zníženie výkonnosti organizmu a nedostatočná reakcia na záťaž pri trvalej substitučnej liečbe)
30-50
c) ťažká forma (adynamia, poruchy elektrolytového, vodného metabolizmu, metabolizmu cukrov, so stratou hmotnosti, ťažkými žalúdočnými a črevnými prejavmi, málo účinná substitučná liečba)
60-75
10.2.
Hyperfunkcia kôry nadobličiek
a) Cushingov syndróm (vysoký krvný tlak cukrovka, srdcová nedostatočnosť, osteoporóza, myopatia, psychotické prejavy)
60-80
b) Connov syndróm (neovplyvniteľný vysoký krvný tlak, hypokaliémia, závažné poruchy srdcového rytmu, myopatia). Adrenogenitálny syndróm (vysoký krvný tlak, maskulinizácia, hypokaliémia)
60-80
c) po stabilizácii zdravotného stavu s prihliadnutím na funkčné zmeny
20-30
Posudkové hľadisko:
Cushingov syndróm (iatrogénny) sa na účely určenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z posudkového hľadiska nehodnotí.
Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí podľa prevažujúcich symptómov z poškodenia orgánov alebo systémov (hypertenzia, insuficiencia srdca, diabetes mellitus, osteoporóza, psychické zmeny, svalová slabosť).
10.3.
Hyperfunkcia drene nadobličiek
a) pri závažných prejavoch (paroxyzmálne alebo trvalé zvýšenie krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu, psychické zmeny, strata hmotnosti, počas chirurgickej liečby, v prípadoch neúspešnej farmakologickej liečby)
60-80
b) po stabilizácii zdravotného stavu (s prihliadnutím na funkčné zmeny a pretrvávajúce symptómy)
20-30
11.
Iné ochorenia endokrinného systému, nezahrnuté v predchádzajúcich položkách
a) bez komplikácií, efektívna substitučná alebo iná liečba
25-30
b) s komplikáciami trvalého charakteru podmieňujúcimi stredne ťažký až ťažký funkčný deficit
45-75
12.
Iné zhubné nádory endokrinného systému
a) bez komplikácií
25-35