DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ návrhu ústavného zákona:
poslanci NR SR Miloš Svrček, Boris Kollár, Ľudovít Goga a Peter Pčolinský
2.
Názov návrhu ústavného zákona:
Návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu ústavného zákona:
a) je upravený v primárnom práve Európskej únie – čl. 128 ods. 1 (Bankovky vydané Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami sú jedinými bankovkami, ktoré majú v EÚ výlučné postavenie zákonného platidla.)
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie – rozsudok v spojených veciach
C-422/19 a C-423/19
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii – žiadne
5. Návrh ústavného zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie - úplne
4. 4.