1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miloš Svrček, Boris Kollár, Ľudovít Goga a Peter Pčolinský.
Cieľom tohto návrhu ústavného zákona je:
zakotviť v Ústave Slovenskej republiky právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti zákonným platidlom, pričom zákon ustanoví podmienky a obmedzenia tohto práva, čím bude na úrovni Ústavy Slovenskej republiky predpokladaná bližšia zákonná úprava, aktuálne jej zodpovedá najmä zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
Pri platbách za nákup tovarov a poskytnutie služieb sa tak zabezpečí, že platba v hotovosti ostane aj v budúcnosti ako jedna z dostupných možností.
Navrhuje sa tiež, aby tomuto právu zodpovedalo ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla, čo zabezpečí praktickú realizáciu tohto práva pri uvedených platobných stykoch.
Na základe existujúcej legislatívy a poznatkov daňovej správy je možné konštatovať, že krok ako zavedenie povinného bezhotovostného styku nad určitý limit v právnom poriadku SR je možné vnímať ako opatrenie nielen na obmedzenie podvodných konaní v daňovej oblasti, ale aj ako opatrenie na boj proti praniu špinavých peňazí, na boj proti korupcii a trestnej činnosti či pri ochrane pred financovaním terorizmu.
Občan však podľa nášho názoru právo na to, aby sa sám na základe svojej vôle rozhodol, že chce platiť v hotovosti. Ako navrhovatelia sme presvedčení, že právo na hotovosť je jednak jedným z kľúčových práv, ktorým môžu občania napĺňať svoju slobodu v obchodno právnych vzťahoch. V poslednej dobe sme zároveň aj svedkami rôznych iniciatívnych krokov vedúcich k postupnému obmedzeniu predmetného práva formou všeobecne záväzných právnych noriem. I z uvedeného dôvodu je zavedenie práva na hotovosť do ústavy jedným zo spôsobov, ako riešiť v prospech spoločnosti akékoľvek pokusy o striktné obmedzenie a konečnú likvidáciu práva platiť v hotovosti vrátane súvisiaceho práva na súkromie.
Cieľom uvedeného návrhu je zaviesť pre právo na hotovosť ústavný rámec s ohľadom na právo na súkromie. Pri kreovaní a schválení Ústavy SR pred viac ako tridsiatimi rokmi nemohol nikto z tvorcov predvídať zahrnutie tejto zásadnej témy do ustanovení Ústavy SR. Ide však rozhodne o mimoriadne závažnú tému, keďže v prípade odklonu od hotovosti by došlo ešte k väčšiemu ohrozeniu práva na súkromie a väčšiemu rozvoju kryptomien.
2
Úplné zrušenie hotovosti v budúcnosti by podľa nášho názoru výrazne ohrozilo nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ale napríklad aj občianske zduženia, ktoré svoju charitatívnu činnosť financujú z finančných zbierok, ktoré organizujú. Netreba zabúdať aj na fakt, že zachovanie práva na hotovosť je významným krokom pri budovaní finančnej gramotnosti našej mladšej generácie. Deti do 15 rokov sa učia finančnej gramotnosti pri zachovanom práve na hotovosť a postupným zrušením bankoviek a mincí a výlučnou existenciou kryptomeny nebude mladšia generácia finančne gramotná v požadovanej miere. Na margo uvedeného je preto potrebné podotknúť, že právo platiť v hotovosti byť charakterizované a ponímané, ako výraz slobodnej voľby človeka takto platiť v hotovosti nie preto, že elektronicky platiť nemôže, ale preto, že elektronickou formou platiť nechce, a to z akýchkoľvek dôvodov, v reakcii na konkrétnu situáciu alebo ako prejav jeho osobnosti.
Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh ústavného zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti a ani žiadne sociálne vplyvy, predpokladá sa nulový vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet).
Účinnosť návrhu ústavného zákona sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje 1. júla 2023.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa do piateho oddielu druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky, teda medzi hospodárske, sociálne a kultúrne práva ako súčasť základných práv a slobôd, zakotviť právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti zákonným platidlom. Navrhuje sa, aby tomuto právu zodpovedalo ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla, čo zabezpečí praktickú realizáciu tohto práva pri uvedených platobných stykoch.
Taktiež sa navrhuje, že zákon ustanoví podmienky a obmedzenia vyššie uvedeného práva z dôvodu kontroly pôvodu peňazí v rámci stabilného a transparentného ekonomického prostredia. Týmto bude v Ústave Slovenskej republiky predpokladaná zákonná úprava, ktorej aktuálne zodpovedá najmä zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
K Čl. II
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa dátum účinnosti ústavného zákona navrhuje od 1. júla 2023.