NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z., zákona č. 409/2015 Z. z., zákona č. 281/2018 Z. z., zákona č. 324/2020 Z. z., zákona č. 325/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 409/2022 Z. z. a zákona č. 414/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)12. apríl Deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov,“.
Doterajšie písmená c) až x) sa označujú ako písmená d) až y).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023.