1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky György Gyimesi, Gábor Grendel, Peter Pollák a Zita Pleštinská.
Z územia terajšej Slovenskej republiky bolo v rokoch 1942 1948 z rôznych dôvodov odvlečených alebo násilne vysťahovaných zhruba 223 000 obyvateľov. Konkrétne sa jednalo o zhruba 71.000 Židov odvlečených do koncentračných táborov v rokoch 1942 - 1944, takmer 90.000 Maďarov v rokoch 1946 - 1948, 32.500 Nemcov v roku 1945 (čo predstavovalo 84% celej populácie Nemcov na Slovensku) a napokon zhruba 30.000 občanov odvlečených do vtedajšieho Sovietskeho zväzu na tzv. "malenkij robot".
Zároveň v rokoch 1939 1945 prebiehali represálie spojené s deportáciami a vraždením Rómov, tzv. rómsky holokaust, ktorý je a dodnes je len málo prebádanou časťou našich dejín.
Tieto odsuny obyvateľstva boli spojené nielen s porušovaním ich základných ľudských práv, ale aj so smrťou mnohých z nich. Všetci títo obyvatelia, poniektorí ešte stále žijúci, sa do dnešného dňa nedočkali žiadnej satisfakcie, finančnej, ani morálnej. Odsuny a vysťahovanie obyvateľstva proti ich vôli, tak naďalej ostávajú škvrnou vo vzťahoch Slovenskej k jej národnostným komunitám.
Cieľom návrhu zákona je aspoň sčasti sa vysporiadať s minulosťou a prispieť k historickému zmiereniu medzi „štátotvorným“ národom a národnostnými komunitami. 12. apríl bol zvolený z dôvodu, že zo všetkých vyššie uvedených incidentov, bol počtom odsunutého alebo vysťahovaného obyvateľstva najväčší odsun obyvateľstva maďarskej národnosti v rámci tzv. „výmeny obyvateľov“, ktorej prvý transport z územia súčasnej Slovenskej republiky bol vypravený dňa 12.4.1947.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani na služby verejnej správy pre občana a pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa, aby sa novým pamätným dňom stal 12. apríl - Deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. júla 2023.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky György Gyimesi, Gábor Grendel, Peter Pollák a Zita Pleštinská
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
5
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.