1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 471/2019 Z. z., zákona č. 472/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 270/2021 Z. z. a zákona č. 252/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „trojnásobku“.
2
2.§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Politická strana, politické hnutie alebo koalícia môže poslancovi, ktorý kandidoval vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky na jej kandidátnej listine, vyplácať mesačný príplatok k platu poslanca, a to začínajúc dňom, v ktorom bol do funkcie zvolený.“.
3.V § 10 ods. 1 sa slová „4-násobku platu poslanca“ nahrádzajú slovami „12-násobku platu poslanca“.
4.V § 12 sa slová „1,5-násobku platu poslanca“ nahrádzajú slovami „4,5-násobku platu poslanca“.
5.V § 16 ods. 1 sa slová „1,3-násobku platu poslanca“ nahrádzajú slovami „3,9-násobku platu poslanca“.
6.V § 19a ods. 1 sa slová „1,5-násobku platu poslanca“ nahrádzajú slovami „4,5-násobku platu poslanca“ a slová „1,3-násobku platu poslanca“ sa nahrádzajú slovami „3,9-násobku platu poslanca“.
7.V § 20 sa slová „1,5-násobku platu poslanca“ nahrádzajú slovami „4,5-násobku platu poslanca“ a slová „1,3-násobku platu poslanca“ sa nahrádzajú slovami „3,9-násobku platu poslanca“.
8.V § 22a sa slová „1,3-násobku platu poslanca“ nahrádzajú slovami „3,9-násobku platu poslanca“.
9.Za § 29q sa vkladá § 29r, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2023
Poslancovi, ktorý bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, patrí plat podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2023.“.
Čl. II
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 314/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 29 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za dar sa nepovažuje mesačný príplatok k platu poslanca26aa).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26aa znie:
26aa) § 2 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2023.“.
3
2. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 29a
Použitie príspevkov na platy poslancov
Strana je povinná priebežne každý mesiac v posledný deň kalendárneho mesiaca zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam poslancov s uvedením ich mena a priezviska, ktorým bol vyplatený mesačný príplatok k platu poslanca26aa) spolu s výškou príplatku a dôvodmi, pre ktoré bol príplatok poskytnutý, a to jednotlivo u každého poslanca. Ak strana v danom kalendárnom mesiaci neposkytla žiadny mesačný príplatok k platu poslanca26aa), uvedie to na svojom webovom sídle v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorého sa to týka.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2023.