Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 10. februára 2023Číslo: PREDS-63/2023
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť skupiny poslancov zvolávam 84. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
v utorok 14. februára 2023 o 9.00 hod.
Poslanci navrhujú prerokovať na schôdzi bod programu:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijate uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o nesúhlase s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 vo vlastníctve Slovenskej republiky Ukrajine (tlač 1438).
v z. Peter P č o l i n s k ý v. r.