N á v r h
U z n e s e n i e
Národnej rady Slovenskej republiky
zo dňa ........... číslo ............
k Zdôvodneniu výšky hrubého dlhu SR a návrh opatrení na jeho zníženie
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie
A. 1. zdôvodnenie výšky hrubého dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie