Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na ratifikáciu Dodatkového protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúceho sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov (ďalej len „protokol“)
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
november 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
január 2023
2.Definovanie problému
Dodatkový protokol v nadväznosti na tzv. Budapeštiansky dohovor prvýkrát v európskom právnom priestore ustanovuje právne záväzné normy zamerané na trestnoprávny postih činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom protokolu je zabezpečiť trestnoprávny postih vybraných konaní spojených s páchaním trestných činov rasovej a xenofóbnej povahy prostredníctvom počítačových systémov.
4.Dotknuté subjekty
Ministerstvo vnútra SR, Generálna prokuratúra SR
5.Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je iba nulový variant, teda nepristúpenie k predmetnému dodatkovému protokolu. Budapeštiansky dohovor je nateraz jediný svojho druhu, ktorý nadnárodný charakter. Preto neexistuje porovnateľná alternatíva ani k obsahu dodatkového protokolu.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Nie
8.Preskúmanie účelnosti
Odporúča sa čo najskoršie pristúpenie k predmetnému dodatkovému protokolu. Ide o nástroj pre praktikov, ktorý posilní a zefektívni možnosti boja proti prejavom rasovej a xenofóbnej povahy páchaných prostredníctvom počítačových systémov. Prispieva k približovaniu právnych konceptov v rámci širšieho medzinárodného spoločenstva. Nenávistné prejavy na internete v súčasnosti závažným problémom nielen na úrovni EÚ, ale aj na národnej úrovni, a tejto téme je venovaná prioritná pozornosť.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
Predmetný materiál bol po obsahovej stránke konzultovaný s Ministerstvom vnútra SR, Generálnou prokuratúrou SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Otázky týkajúce sa ústavne relevantného súhlasu NR SR s medzinárodnou zmluvou boli konzultované osobitne s MZVEZ SR a Kanceláriou prezidenta SR.
Osobitné štatistiky na potvrdenie účelnosti pristúpenia k protokolu neboli využité, nakoľko je notoricky známy trend významného nárastu počítačovej trestnej činnosti alebo trestnej činnosti páchanej prostredníctvom počítačových systémov. Rovnako je známa skutočnosť, že odhadom 80% dôkazov v súčasnosti charakter elektronických dôkazov.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: