Predkladacia správa
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúcim sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov (ďalej len „dodatkový protokol“) predkladá na rokovanie Národnej rady SR predseda vlády SR. Vláda SR vyslovila na svojom rokovaní dňa 11. januára 2023 s predmetným materiálom súhlas formou uznesenia č. 1/2023.
Dodatkový protokol bol otvorený na podpis 28. januára 2003 v Štrasburgu signatárom Dohovoru o počítačovej kriminalite (oznámenie MZV SR č. 137/2008 Z. z.) a nadobudol platnosť 1. marca 2006. K dnešnému dňu má 33 zmluvných strán.
Dodatkový protokol prvýkrát v európskom právnom priestore ustanovuje právne záväzné normy zamerané na trestnoprávny postih činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov. Ukladá zmluvným stranám prijať legislatívne a iné opatrenia potrebné na to, aby vo svojom vnútroštátnom systéme mohli trestne stíhať konania, akými šírenie rasových a xenofóbnych materiálov prostredníctvom počítačových systémov (článok 3), rasovo a xenofóbne motivované vyhrážanie (článok 4), rasovo a xenofóbne motivované urážanie (článok 5), popieranie, hrubé zľahčovanie, schvaľovanie alebo ospravedlňovanie zločinov proti ľudskosti (článok 6), ako aj napomáhanie a navádzanie na spáchanie niektorého z uvedených činov.
Protokol je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy SR, na vykonanie ktorej je potrebný zákon a ktorá si pred ratifikáciou vyžaduje súhlas Národnej rady SR. Existujúci právny stav umožňuje ratifikáciu dodatkového protokolu SR bez potreby prijatia ďalších legislatívnych opatrení.
Uznesením č. 458 z 25. septembra 2019 vláda SR vyslovila súhlas s uzavretím dodatkového protokolu. Vzhľadom na prezidentský charakter zmluvy bol návrh predložený Národnej rade SR, ktorá uznesením č. 2224 z 28. októbra 2019 s dodatkovým protokolom vyslovila súhlas. Dňa 17. decembra 2019 bol protokol v mene SR podpísaný. Pred ratifikáciou protokolu bolo zistené, že vnútroštátny schvaľovací proces vadu týkajúcu sa postupnosti realizácie jednotlivých krokov v ratifikačnom procese. Následkom toho v súčasnosti existujú pochybnosti o tom, či Národná rada SR v októbri 2019 vyslovila ústavnoprávne relevantný súhlas s dojednanou (podpísanou) medzinárodnou zmluvou, ktorý je podmienkou jej ratifikácie. V záujme právnej istoty predložilo ministerstvo spravodlivosti nový materiál s návrhom na ratifikáciu protokolu. S cieľom odstránenia duplicity sa novým uznesením vlády zrušili niektoré body uznesenia vlády SR č. 458. Po vyslovení súhlasu Národnej rady SR bude protokol predložený na ratifikáciu prezidentke SR.
Predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a súčasne nemá sociálne vplyvy a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.