Štrasburg, 28.I.2003  
Rada Európy  
Dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa  
trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy  
spáchaných prostredníctvom počítačových systémov  
Členské štáty Rady Európy a ostatné účastnícke štáty Dohovoru o počítačovej kriminalite,  
otvoreného na podpis v Budapešti 23. novembra 2001, ktoré podpísali tento protokol;  
majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi;  
pripomínajúc, že všetci ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach;  
zdôrazňujúc potrebu zabezpečiť, bez akejkoľvek diskriminácie a rozdielu, úplné a účinné  
dodržiavanie všetkých ľudských práv zakotvených v európskych a ostatných medzinárodných  
právnych nástrojoch;  
v presvedčení, že činy rasovej a xenofóbnej povahy porušujú ľudské práva a sú hrozbou pre  
právny štát a demokratickú stabilitu;  
majúc na zreteli, že vnútroštátne aj medzinárodné právo musí ustanoviť primerané právne  
opatrenia v reakcii na propagandu rasovej a xenofóbnej povahy prostredníctvom počítačových  
systémov;  
súc si vedomé skutočnosti, že propagácia týchto činov je často ustanovená ako trestný čin vo  
vnútroštátnej legislatíve;  
so zreteľom na Dohovor o počítačovej kriminalite, ktorý ustanovuje moderné a pružné  
spôsoby medzinárodnej spolupráce, a súc presvedčené o nutnosti harmonizovať  
hmotnoprávne ustanovenia týkajúce sa boja proti rasovej a xenofóbnej propagande;  
uvedomujúc si, že počítačové systémy sú prostriedkom, ktorý nebývalým spôsobom uľahčuje  
slobodu prejavu a komunikáciu v celosvetovom meradle;  
uznávajúc, že sloboda prejavu tvorí jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti a  
je jedným z hlavných predpokladov pokroku a rozvoja každej ľudskej bytosti;  
súc však znepokojené nebezpečenstvom nesprávneho použitia alebo zneužitia týchto  
počítačových systémov na šírenie rasovej a xenofóbnej propagandy;  
dbajúc na potrebu zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi slobodou prejavu a účinným bojom  
proti činom rasovej a xenofóbnej povahy;  
uznávajúc, že cieľom tohto protokolu nie je dotknúť sa princípov slobody prejavu  
ustanovených vo vnútroštátnej legislatíve;  
s prihliadnutím na relevantné medzinárodné právne dokumenty v tejto oblasti, najmä Dohovor  
o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokol č. 12 týkajúci sa všeobecného  
zákazu diskriminácie, existujúce dohovory Rady Európy o spolupráci v trestnej oblasti, najmä  
Dohovor o počítačovej kriminalite, Medzinárodný dohovor OSN o odstránení všetkých  
foriem rasovej diskriminácie z 21. decembra 1965, Spoločnú akciu Európskej únie z 15. júla  
1996, ktorú prijala rada na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii v súvislosti s  
opatreniami na boj proti rasizmu a xenofóbii;  
vítajúc najnovší vývoj, v rámci ktorého sa ďalej prehĺbilo medzinárodné porozumenie a  
spolupráca v boji proti počítačovej kriminalite, rasizmu a xenofóbii;  
so zreteľom na Akčný plán, ktorý prijali hlavy štátov a vlád Rady Európy pri príležitosti  
svojho druhého summitu (Štrasburg, 10.-11. október 1997) s cieľom usilovať sa o spoločný  
postup v reakcii na vývoj nových technológií, odrážajúci normy a hodnoty Rady Európy;  
2
sa dohodli takto:  
Kapitola I – Spoločné ustanovenia  
Článok 1 – Účel  
Účelom tohto protokolu je doplniť medzi stranami protokolu ustanovenia Dohovoru o  
počítačovej kriminalite otvoreného na podpis v Budapešti 23. novembra 2001 (ďalej len  
„dohovor”) o trestnoprávny postih činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných  
prostredníctvom počítačových systémov.  
Článok 2 – Definícia  
1. Na účely tohto protokolu:  
„rasovým a xenofóbnym materiálom" sa rozumie každý písomný materiál, každé obrazové  
alebo iné znázornenie myšlienok alebo teórií, ktoré obhajuje, podporuje alebo podnecuje  
nenávisť, diskrimináciu alebo násilie proti ktorémukoľvek jednotlivcovi alebo skupine  
jednotlivcov z dôvodu rasy, farby pleti, pôvodu alebo národnej či etnickej príslušnosti, ako aj  
náboženstva, pokiaľ sa použije ako zámienka pre ktorýkoľvek z týchto faktorov.  
2. Pojmy a výrazy použité v tomto protokole sa vykladajú rovnakým spôsobom ako v  
dohovore.  
Kapitola II – Opatrenia, ktoré sa majú prijať na vnútroštátnej úrovni  
Článok 3 – Šírenie rasových a xenofóbnych materiálov prostredníctvom počítačových  
systémov  
1. Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia , aby vo svojom vnútroštátnom  
právnom poriadku ustanovila ako trestný čin, pokiaľ je spáchaný úmyselne a neoprávnene,  
toto konanie:  
distribúcia alebo iné sprístupňovanie rasového a xenofóbneho materiálu prostredníctvom  
počítačového systému.  
2. Strana si môže vyhradiť právo neustanoviť trestnoprávnu zodpovednosť za konanie podľa  
odseku 1 tohto článku, ak materiál uvedený v článku 2 odsek 1 obhajuje, podporuje alebo  
podnecuje diskrimináciu, ktorá nie je spojená s nenávisťou alebo násilím, pod podmienkou, že  
existujú iné účinné prostriedky nápravy.  
3. Bez ohľadu na odsek 2 tohto článku si strana môže vyhradiť právo neuplatňovať odsek 1  
na tie prípady diskriminácie, na ktoré nemôže uplatniť účinné prostriedky nápravy podľa  
odseku 2 z dôvodu ustálených zásad v jej vnútroštátnom právnom systéme týkajúcich sa  
slobody prejavu.“  
Článok 4 – Rasovo a xenofóbne motivované vyhrážanie  
1. Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby vo svojom vnútroštátnom  
právnom poriadku ustanovila ako trestný čin, pokiaľ je spáchaný úmyselne a neoprávnene,  
toto konanie:  
vyhrážanie sa prostredníctvom počítačového systému spáchaním závažného trestného činu  
upraveného vo vnútroštátnom právnom poriadku, (i) proti jednotlivcom z dôvodu príslušnosti  
k skupine odlišujúcej sa rasou, farbou pleti, pôvodom alebo národnou a etnickou  
3
príslušnosťou, ako aj náboženstvom, pokiaľ sa použije ako zámienka pre ktorýkoľvek z týchto  
faktorov, alebo (ii) proti skupine jednotlivcov, ktorá sa odlišuje niektorou z týchto  
charakteristík.  
Článok 5 – Rasovo a xenofóbne motivované urážanie  
1. Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby vo svojom vnútroštátnom  
právnom poriadku ustanovila ako trestný čin, pokiaľ je spáchaný úmyselne a neoprávnene,  
toto konanie:  
verejné urážanie (i) osôb z dôvodu ich príslušnosti k skupine odlišujúcej sa rasou, farbou  
pleti, pôvodom alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, ako aj náboženstva, ak  
sa použije ako zámienka pre ktorýkoľvek z týchto dôvodov alebo (ii) skupiny osôb, ktoré sa  
odlišujú niektorou z týchto charakteristík; prostredníctvom počítačového systému.  
2. Strana môže buď:  
a) požiadať, aby následkom činu uvedeného v odseku 1 bolo vystavenie osoby alebo  
skupiny osôb uvedených v odseku 1 nenávisti, opovrhnutiu alebo zosmiešňovaniu  
alebo  
b) vyhradiť si právo čiastočne alebo úplne neuplatniť odsek 1 tohto článku.  
Článok 6 – Popieranie, hrubé zľahčovanie, schvaľovanie alebo ospravedlňovanie  
zločinov proti ľudskosti  
1. Každá strana prijme potrebné legislatívne opatrenia, aby vo svojom vnútroštátnom  
právnom poriadku ustanovila ako trestný čin, pokiaľ je spáchaný úmyselne a neoprávnene,  
toto konanie:  
verejné rozširovanie alebo iné sprístupňovanie materiálu, ktorý popiera, hrubo zľahčuje,  
schvaľuje alebo ospravedlňuje zločin genocídy alebo zločiny proti ľudskosti, ktoré ako také  
ustanovujú a uznávajú právoplatné a záväzné rozhodnutia Medzinárodného vojenského  
tribunálu zriadeného na základe Londýnskej dohody z 8. augusta 1945 alebo ktoréhokoľvek  
iného medzinárodného súdu zriadeného na základe relevantných medzinárodných právnych  
nástrojov, ktorého jurisdikciu príslušná strana uznáva, prostredníctvom počítačového  
systému.  
2. Strana môže buď  
a) požadovať, aby sa popieranie alebo hrubé zľahčovanie uvedené v odseku 1 tohto  
článku páchalo s úmyslom podnecovať nenávisť, diskrimináciu alebo násilie proti  
ktorémukoľvek jednotlivcovi alebo skupine jednotlivcov z dôvodu rasy, farby pleti,  
pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, ako aj náboženstva,  
pokiaľ sa použije ako zámienka pre ktorýkoľvek z týchto dôvodov alebo  
b) vyhradiť si právo čiastočne alebo úplne neuplatniť odsek 1 tohto článku.  
Článok 7 – Napomáhanie a navádzanie  
Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby vo svojom vnútroštátnom  
právnom poriadku ustanovila ako trestný čin, pokiaľ je spáchaný úmyselne a neoprávnene,  
4
napomáhanie a navádzanie na spáchanie niektorého z činov vymedzených v tomto protokole  
s cieľom dosiahnuť, aby sa spáchal tento čin.  
Kapitola III — Vzťahy medzi dohovorom a týmto protokolom  
Článok 8 – Vzťahy medzi dohovorom a týmto protokolom  
1. Články 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 a 46 dohovoru sa uplatnia primerane aj na tento protokol.  
2. Strany rozšíria pôsobnosť opatrení vymedzených v článkoch 14 až 21 a článkoch 23 až  
35 dohovoru na články 2 až 7 tohto protokolu.  
Kapitola IV – Záverečné ustanovenia  
Článok 9 – Vyjadrenie súhlasu byť viazaný  
1. Tento protokol je otvorený na podpis štátom, signatárom dohovoru, ktoré môžu vyjadriť  
svoj súhlas byť viazané protokolom buď:  
a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo  
b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorých nasleduje  
ratifikácia, prijatie alebo schválenie.  
2. Štát môže podpísať tento protokol bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo  
uložiť ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo o schválení, len ak už predtým uložil alebo  
súčasne s ním ukladá ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo o schválení dohovoru.  
3. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka  
Rady Európy.  
Článok 10 – Nadobudnutie platnosti  
1. Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch  
mesiacov odo dňa, keď päť štátov vyjadrí svoj súhlas byť viazaných protokolom v súlade  
s ustanoveniami článku 9.  
2. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek štátu, ktorý neskôr vyjadrí svoj súhlas byť ním viazaný,  
nadobudne protokol platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov  
odo dňa jeho podpisu bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo uloženia  
ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení.  
Článok 11 – Prístup  
1. Každý štát, ktorý pristúpil k dohovoru, môže pristúpiť k tomuto protokolu po tom, ako  
protokol nadobudol platnosť.  
2. Prístup sa vykoná uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady Európy a  
nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa  
jej uloženia.  
Článok 12 – Výhrady a vyhlásenia  
5
1. Výhrady a vyhlásenia, ktoré urobila strana vo vzťahu k niektorému z ustanovení  
dohovoru, sú platné aj vo vzťahu k tomuto protokolu, ak táto strana nevyhlási inak pri podpise  
alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení.  
2. Písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy môže každý  
štát pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe  
vyhlásiť, že uplatňuje jednu alebo viaceré výhrady ustanovené v článkoch 3, 5 a 6 tohto  
protokolu. Zároveň môže strana vo vzťahu k ustanoveniam tohto protokolu uplatniť jednu  
alebo viaceré výhrady ustanovené v článku 22 odseku 2 a článku 41 odseku 1 dohovoru, a to  
nezávisle od implementácie dohovoru touto stranou. Iné výhrady sú neprípustné.  
3. Písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy môže každý  
štát pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe  
vyhlásiť, že využíva možnosť požadovať dodatočné znaky skutkovej podstaty podľa  
ustanovení článku 5 odsek 2 písm. a) a článku 6 odsek 2 písm. a) tohto protokolu.  
Článok 13 – Štatút a odvolanie výhrad  
1. Strana, ktorá uplatnila výhradu v súlade s článkom 12, odvolá túto výhradu úplne alebo  
sčasti hneď, ako to okolnosti umožnia. Toto odvolanie nadobudne platnosť dňom prijatia  
oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Ak sa v oznámení uvádza  
deň, kedy má odvolanie výhrady nadobudnúť platnosť a tento deň nasleduje až po dni, keď  
oznámenie prijme generálny tajomník, odvolanie nadobudne účinnosť neskorším z týchto  
dátumov.  
2. Generálny tajomník Rady Európy si u strán, ktoré uplatnili jednu alebo viaceré výhrady v  
súlade s článkom 12, môže pravidelne overovať, aké sú vyhliadky na odvolanie tejto výhrady  
alebo výhrad.  
Článok 14 – Územná pôsobnosť  
1. Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí,  
schválení alebo prístupe uviesť územie alebo územia, na ktorých sa tento protokol uplatňuje.  
2. Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi  
Rady Európy rozšíriť platnosť tohto protokolu na ktorékoľvek územie uvedené vo vyhlásení.  
Vo vzťahu k tomuto územiu nadobudne protokol platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje  
po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia vyhlásenia generálnym tajomníkom.  
3. Každé vyhlásenie urobené podľa predchádzajúcich dvoch odsekov, týkajúce sa územia  
uvedeného vo vyhlásení, môže byť odvolané oznámením adresovaným generálnemu  
tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje  
po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.  
Článok 15 – Výpoveď  
1.  
Ktorákoľvek strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol oznámením  
adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.  
2. Takáto výpoveď nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch  
mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.  
Článok 16 – Oznámenie  
6
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, nečlenským štátom,  
ktoré sa podieľali na vypracovaní tohto protokolu, ako aj všetkým štátom, ktoré pristúpili  
alebo boli vyzvané, aby pristúpili k tomuto protokolu  
a) každý podpis;  
b) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe;  
c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkami 9, 10 a 11;  
d) každý iný úkon, oznámenie alebo informáciu, ktoré sa týkajú tohto protokolu.  
Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.  
Dané v Štrasburgu 28. januára 2003 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia  
majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archívoch Rady Európy.  
Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie všetkým členským štátom Rady  
Európy, nečlenským štátom, ktoré sa podieľali na vypracovaní tohto protokolu a každému  
štátu, ktorý bol vyzvaný, aby k nemu pristúpil.  
7