NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
č. ......
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ...............
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky
s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúcim sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A.v y s l o v u j e s ú h l a s
s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúcim sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov.
Boris Kollár
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky