VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-50053/2022
1421
NÁVRH
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúceho sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov
Materiál obsahuje:
1. návrh uznesenia NR SR
2. predkladacia správa
3. vlastný materiál
4. doložka vybraných vplyvov
Predkladá:
Eduard Heger v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava marec 2023