ODÔVODNENIE
k návrhu uznesenia
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. januára 2023 návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ČPT 1163).
Čl. 73 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje, že: Prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1 možno skrátiť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa určí čas vyhlásenia a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky môže predložiť najmenej pätina poslancov. Uznesenie o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Skrátené volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky uplynie dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.“.
Právomoc schváliť uznesenie o skrátení volebného obdobia priznáva Národnej rade Slovenskej republiky čl. 86 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky, pričom čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky určuje, že sa tak stať kvalifikovanou, t.j. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Čl. 154h Ústavy Slovenskej republiky zároveň spresňuje, že uznesením Národnej rady Slovenskej republiky možno skrátiť aj práve prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020.
Na základe uvedeného preto viac ako 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorým by sa skrátilo volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020 tak, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 30. septembra 2023. V zmysle čl. 73 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky sa v uznesení zároveň navrhuje, aby predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil tieto voľby najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich vykonania.
Ohraničenie časového obdobia vyhlásenia volieb, pokiaľ ide o najneskorší termín ich vyhlásenia (110 dní predo dňom konania volieb) je aj v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.