NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: ...
...
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ... januára 2023
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
A.rozhodla, že
skracuje volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020;
B.určuje, že
1.voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 30. septembra 2023;
2.predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.
Boris Kollár v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia: