NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ... februára 2022
k usmrteniu slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku Charleroi vo februári 2018 (tlač…)
Národná rada Slovenskej republiky
A. o d v o l á v a j ú c s a
na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 231 z 2. septembra 2020 k úmrtiu pána Jozefa Chovanca a zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku v Charleroi vo februári 2018;
B. v y j a d r u j e
hlboké rozčarovanie z rozhodnutia belgickej prokuratúry nezačať trestné stíhanie voči príslušníkom bezpečnostných zložiek po ich brutálnom zásahu proti slovenskému občanovi pánovi Jozefovi Chovancovi;
C. o d s u d z u j e
neúmerné naťahovanie času zo strany belgických orgánov pri vyšetrovaní tohto nehumánneho násilného zásahu;
D. ž i a d a
vládu Slovenskej republiky,
aby požiadala vládu Belgického kráľovstva o vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli k zastaveniu trestného stíhania páchateľov tohto násilného činu;
E. ž i a d a
vládu Slovenskej republiky,
aby s využitím všetkých politických, diplomatických a právnych prostriedkov trvala na vyvodení trestnoprávnej a disciplinárnej zodpovednosti voči tým príslušníkom bezpečnostných zložiek, ktorí sa priamo podieľali na tomto násilnom zásahu;
F. v y z ý v a
slovenských poslancov Európskeho parlamentu,
aby v rámci svojich kompetencií iniciovali a zasadili sa za vytvorenie nezávislej monitorovacej misie Európskeho parlamentu na dôsledné prešetrenie prípadu Jozefa Chovanca;
G. ž i a d a
vládu Slovenskej republiky,
aby k 5. výročiu úmrtia Jozefa Chovanca informovala Národnú radu Slovenskej republiky o stave vyšetrovania tejto kauzy a predložila zoznam krokov, ktoré povedú k dosiahnutiu spravodlivosti pre Jozefa Chovanca;
H. p o v e r u j e
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
aby informoval vládu Slovenskej republiky o tomto uznesení.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
na prijatie
uznesenia k usmrteniu slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku Charleroi vo februári 2018
Predkladá:
Peter Kmec v.r.
Bratislava 31. január 2021
Odôvodnenie
návrhu uznesenia k usmrteniu slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku Charleroi vo februári 2018
Dňa 28. 2. 2023 uplynie 5 rokov od smrti slovenského občana pána Jozefa Chovanca, ktorý zomrel v belgickej nemocnici tri dni po brutálnom policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Návrh nového uznesenia v nadväznosti na uznesenie NR zo septembra 2020 sa predkladá z troch hlavných dôvodov:
1. Napriek tomu, že počas tejto aktuálnej schôdze uplynie 5 rokov od brutálneho zásahu voči pánovi Chovancovi, jeho rodina, blízki a celé Slovensko sa zatiaľ nedočkali spravodlivého rozsudku;
2. Minulý mesiac rozhodla belgická prokuratúra zastaviť trestné konanie voči páchateľom tohto brutálneho činu a tým vytvorila zásadnú prekážku pre dosiahnutie spravodlivosti pre pána Jozefa Chovanca a vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti;
3. Je našou spoločnou povinnosťou na Slovensku - štátu, mimovládneho sektora a médií, aby sme vyvinuli maximálne úsilie v snahe dosiahnuť spavodlivosť pre pána Jozefa Chovanca a verejné ospravedlnenie Belgicka za nehmunánne konanie voči jeho osobe.