VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2508/202291. schôdza výboru
247
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 30. januára 2023
k vládnemu návrhu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu uznesenia;
C.poveruje
predsedu výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky spracoval do písomnej spoločnej správy výborov
2
Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 247
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 5. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 16a) sa slová „§ 54 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 3 písm. a)“ a slová „v znení neskorších predpisov“ sa nahrádzajú slovami „v znení zákona č. .../2023 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odseku, ktoré reaguje na zákon č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. I, 116. bod) s účinnosťou od 1. januára 2023.
2.V čl. I bod 6 znie:
„6. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až y) sa označujú ako písmená j) až x).“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi obsiahnutú v čl. III zákona č. 488/2022 Z. z.
3.V čl. I bode 14 § 10 ods. 9 písmeno b) znie:
„b) ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok alebo na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,34)“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi obsiahnutú v čl. III zákona č. 488/2022 Z. z.
4.V čl. I bode 18 § 12 ods. 3 písm. a) treťom bode sa slová „práce37) alebo projektov a programov38)“ nahrádzajú slovami „práce,37) rekvalifikácii37a) alebo na projektoch a programoch38)“.
4
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi obsiahnutú v čl. III zákona č. 488/2022 Z. z.
5. V čl. I bod 28 nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhuje sa, aby úprava v § 17 ods. 1 prvej vete nadobudla účinnosť od 1. apríla 2023, keďže nesúvisí s navrhovaným vypustením právnej úpravy poskytovania osobitného príspevku.
6.V čl. I bode 36 § 18 ods. 10 sa za slová „na prevzatie pomoci v hmotnej núdzi“ vkladajú slová „alebo osobitného príspevku“.
Vzhľadom na to, že s účinnosťou od 1. januára 2024 sa navrhuje vypustenie právnej úpravy poskytovania osobitného príspevku, navrhuje sa, aby v období od 1. apríla 2023 do 31. decembra 2023 sa navrhovaná zmena úpravy vyplácania pomoci v hmotnej núdzi a vydávania potvrdenia o oprávnení na prevzatie pomoci v hmotnej núdzi, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje na pomoc v hmotnej núdzi splatnú ku dňu smrti a ktorú sa navrhuje viazať na nárok na pomoc v hmotnej núdzi ku dňu smrti príjemcu, vzťahovala aj na osobitný príspevok.
7.V čl. I bode 45 § 22 ods. 5 sa slová „za ktoré“ nahrádzajú slovami „v ktorom“ a za slová „dôchodková dávka“ sa vkladajú slová „okrem rodičovského dôchodku“.
Navrhuje sa, aby rodičovský dôchodok ako samostatný druh dôchodkovej dávky bol vylúčený z režimu zúčtovania s pomocou v hmotnej núdzi z dôvodu, že nie je príjmom na účely pomoci v hmotnej núdzi. Súčasne sa precizuje znenie navrhovanej úpravy.
8.V čl. I sa za bod 48 vkladá nový bod 49, ktorý znie:
„49. V § 26 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) vydáva potvrdenie o oprávnení na prevzatie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku, na ktoré mala domácnosť ku dňu smrti príjemcu nárok,“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Vzhľadom na to, že s účinnosťou od 1. januára 2024 sa navrhuje vypustenie právnej úpravy poskytovania osobitného príspevku, navrhuje sa, aby v období od 1. apríla 2023 do 31. decembra 2023 sa navrhovaná zmena úpravy vyplácania pomoci v hmotnej núdzi a vydávania potvrdenia o oprávnení na prevzatie pomoci v hmotnej
5
núdzi, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje na pomoc v hmotnej núdzi splatnú ku dňu smrti a ktorú sa navrhuje viazať na nárok na pomoc v hmotnej núdzi ku dňu smrti príjemcu, vzťahovala aj na osobitný príspevok.
9.V čl. I, 59. bode sa slová „Za § 33a sa vkladajú § 33b a 33c“ nahrádzajú slovami „Za § 33b sa vkladajú § 33c a 33d“. V súvislosti s touto úpravou sa § 33b a § 33c označujú ako § 33c a § 33d a v čl. VI sa slová „§ 33c“ nahrádzajú slovami „§ 33d“.
Legislatívno-technická úprava, ktorá reaguje na zákon č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. III, 5. bod) s účinnosťou od 1. januára 2023.
10.V čl. I bode 59 § 33b ods. 1 sa slová „uzavretá pred 1. aprílom 2023 stráca“ nahrádzajú slovami „a písomná dohoda medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, o vykonávaní menších obecných služieb na účely nároku na aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. b) piateho bodu v znení účinnom do 31. marca 2023, uzavreté pred 1. aprílom 2023 strácajú“.
V súvislosti s novo navrhovanou úpravou podmienok nároku na aktivačný príspevok v § 12 ods. 3 obsiahnutou v bode 18 návrhu zákona sa navrhuje doplnenie prechodného ustanovenia, ktorým sa upravuje najneskorší deň straty platnosti určenej dohody uzavretej pred 1. aprílom 2023, tak, aby sa táto úprava vzťahovala aj na dohody, ktoré uzavrel úrad a obec pred 1. aprílom 2023 na účely poskytovania aktivačného príspevku.
11.V čl. I bode 59 nadpise § 33c sa slová „1. októbra 2023“ nahrádzajú slovami „1. januára 2024“ a v celom texte § 33c sa slová „30. septembra 2023“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31.decembra 2023“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na to, že opatrenia v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa navrhuje nahradiť poskytovanie osobitného príspevku podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú realizované od 1. januára 2024, je potrebné túto skutočnosť premietnuť aj v prechodnom ustanovení § 33c upravujúcom právny režim nároku na osobitný príspevok,
6
na ktorý vznikol nárok pred účinnosťou tejto právnej úpravy.
12.. V čl. I body 1 3, 8, 12, 27, 29 35, 37 44, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 58 a § 33c v bode 59 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
Vzhľadom na to, že poskytovanie osobitného príspevku podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude nahradené inými opatreniami v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2024, navrhuje sa posunutie účinnosť ustanovení týkajúcich sa vypustenia osobitného príspevku.
13.V čl. II § 115 úvodnej vete sa za slová „dôchodková dávka“ vkladajú slová „okrem rodičovského dôchodku“.
Navrhuje sa, aby rodičovský dôchodok ako samostatný druh dôchodkovej dávky bol vylúčený z režimu zúčtovania s pomocou v hmotnej núdzi z dôvodu, že nie je príjmom na účely pomoci v hmotnej núdzi.
14.V čl. III sa slová „písmenom o)“ nahrádzajú slovami „písmenom q)“, písmeno o) sa preznačí na písmeno q), nad slovom „predpisov“ sa odkaz 20)“ nahrádza odkazom 22)“.
V tejto súvislosti sa primerane upraví znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava, ktorá reaguje na čl. II zákona č. 352/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a na čl. II zákona č. 397/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
15.V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
2. V § 5 odsek 2 znie:
7
„(2) Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy uvedené v § 2 sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.“.
3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2023
V roku 2023 sa úprava súm životného minima vykoná tak, že sumy uvedené v § 2 sa vynásobia koeficientom určeným ako 80 % rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.“.“.
V tejto súvislosti sa vykoná legislatívno-technická úprava úvodnej vety čl. III tak, že slovo „dopĺňa“ sa nahrádza slovami „mení a dopĺňa“.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhuje sa úprava valorizačného mechanizmu súm životného minima, a to tak, aby sa sumy životného minima upravovali koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Navrhovanou zmenou valorizácie súm životného minima sa dosiahne stav, kedy budú sumy životného minima odzrkadľovať reálnu hodnotu toho o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebuje vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok.
Na koeficient, ktorým sa upravujú sumy životného minima je naviazaných niekoľko dávok a príspevkov. Z tohto dôvodu by navrhovaná zmena valorizačného mechanizmu mala za následok rapídne zvýšenie finančných prostriedkov potrebných na financovanie predmetných dávok a príspevkov v súvislosti s valorizáciou súm životného minima. Vzhľadom k uvedenému sa navrhuje prechodne v roku 2023 uplatniť modifikovaný valorizačný mechanizmus, ktorý bude brať do úvahy iba 80 % z percenta medziročného rastu cien nízkopríjmových domácností.
16.V čl. IV sa pred doterajší text vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 35b ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „spôsob rokovania,“ a v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na zmenu stanov v oblastiach neuvedených v prvej vete.“.“.
Doterajší text čl. IV sa primerane označí.
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
8
Navrhuje sa, aby sa v prípade formálnych zmien stanov Aliancie sektorových rád (napríklad v časti adresy sídla) nebolo potrebné, aby túto zmenu schválila vláda Slovenskej republiky. Vo významných oblastiach (financovanie, spôsob prijímania členov a pod.) zmena stanov bude naďalej podliehať schváleniu vládou SR. Zároveň sa navrhuje, aby spôsob rokovania, vzhľadom na jeho obsiahlosť nebol upravený priamo v stanovách. Spôsob rokovania bude následne upravený rokovacím poriadkom.
17.V čl. IV sa slová „V § 54 odsek 2 znie:“ nahrádzajú slovami „V § 54 odsek 3 znie:“. V súvislosti s touto úpravou sa vykoná preznačenie odseku 2 na odsek 3.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odseku, ktoré reaguje na zákon č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. I, 116. bod) s účinnosťou od 1. januára 2023.
18.V čl. IV sa za doterajší text vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 70 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo príspevku v rámci projektu alebo programu podľa § 54“ a za slová „fyzická osoba“ sa vkladá čiarka a slová „ktorá je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činná osoba“.
3. V § 70 ods. 11 sa slová „fyzickej osobe alebo právnickej osobe“ nahrádzajú slovami „alebo príspevku v rámci projektu alebo programu podľa § 54 právnickej osobe, fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe“ a slová „Fyzická osoba alebo právnická osoba“ sa nahrádzajú slovami „Právnická osoba, fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo samostatne zárobkovo činná osoba“.“.
Doterajší text čl. IV sa primerane označí.
Tieto body nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nadväzne na navrhované zavedenie nového aktívneho opatrenia na trhu práce v rámci projektov a programov podľa § 54 súvisiace s vypustením osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi sa navrhuje precizovanie ustanovenia § 70 ods. 7 špecifikovaním fyzickej osoby tak, aby sa umožnilo poskytovať príspevok na podporu začlenenia a udržania na trhu práce osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, aj v prípade, že je táto osoba dlžníkom. Podľa doteraz platnej právnej úpravy by táto osoba nemohla získať príspevok v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Naviac ide o skupinu osôb, ktorej poskytnutie
9
príspevku pri začlenení a udržaní sa na trhu práce napomôže vymaniť sa z nepriaznivej životnej situácie.
Navrhovanou úpravou § 70 ods. 11 sa zabezpečuje súlad s návrhom špecifikácie fyzickej osoby v ustanovení § 70 ods. 7.
19.V čl. V sa pred doterajší bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 4 ods. 3 písm. c) sa za slovami „vyživované dieťa“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku,“.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 34aaa sa slová „§ 33 ods. 1 písm. b) a § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona“ nahrádzajú slovom „Zákon“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhuje sa v bode 1 vypustenie vekovej podmienky dieťaťa na účely poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v nadväznosti na zmenu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej došlo k dočasnému upraveniu podmienok poskytovania daňového bonusu. Dotácia na stravu sa bude naďalej poskytovať len deťom navštevujúcim posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Zároveň sa v bode 2 navrhuje legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou.