ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
152. schôdza
Číslo: CRD-2508/2022
671
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 30. januára 2023
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 671
z 30. januára 2023
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1296)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 5. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 16a) sa slová „§ 54 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 3 písm. a)“ a slová „v znení neskorších predpisov“ sa nahrádzajú slovami „v znení zákona č. .../2023 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odseku, ktoré reaguje na zákon č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. I, 116. bod) s účinnosťou od 1. januára 2023.
2.V čl. I, 59. bode sa slová Za § 33a sa vkladajú § 33b a 33c“ nahrádzajú slovami Za § 33b sa vkladajú § 33c a 33d“. V súvislosti s touto úpravou sa § 33b a § 33c označujú ako § 33c a § 33d a v čl. VI sa slová „§ 33c“ nahrádzajú slovami „§ 33d“.
Legislatívno-technická úprava, ktorá reaguje na zákon č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. III, 5. bod) s účinnosťou od 1. januára 2023.
3.V čl. III sa slová „písmenom o)“ nahrádzajú slovami „písmenom q)“, písmeno o) sa preznačí na písmeno q), nad slovom „predpisov“ sa odkaz „20)“ nahrádza odkazom „22)“.
V tejto súvislosti sa primerane upraví znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava, ktorá reaguje na čl. II zákona č. 352/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a na čl. II zákona č. 397/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4.V čl. IV sa slová „V § 54 odsek 2 znie:“ nahrádzajú slovami „V § 54 odsek 3 znie:“. V súvislosti s touto úpravou sa vykoná preznačenie odseku 2 na odsek 3.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odseku, ktoré reaguje na zákon č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. I, 116. bod) s účinnosťou od 1. januára 2023.