PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-158/2023
1484
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. januára 2023
o pridelení návrhu ústavného zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Miroslava KOLLÁRA, Milana VETRÁKA a Michala ŠIPOŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1416), doručený 13. januára 2023
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
B. u r č i ť
a) k návrhu ústavného zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu ústavného zákona v Národnej rade Slovenskej
republiky v prvom čítaní.
Boris K o l l á r v. r.