DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020 (2021) 2024 sa uvádza, že: Vláda SR zavedie pravidlo, že ak priamy aktér usvedčí toho, kto dáva alebo berie úplatok, súčasťou rozhodnutia súdu bude finančná kompenzácia pre nahlasovateľa (vo výške 50 % z výšky úplatku), ktorú zaplatí iniciátor korupcie.“. Ide o významný aspekt boja proti korupcii, ktorý je dlhodobo odskúšaný najmä v Spojených štátoch amerických, ale aj v niektorých ďalších predovšetkým anglosaských krajinách mimo kontinentálnej Európy, kde sa k odmeňovaniu bojovníkov proti korupcii stavajú skôr rezervovane.
Cieľom návrhu zákona je:
upraviť okrem terajšej paušálnej a nenárokovateľnej odmeny oznamovateľa korupcie aj podielovú odmenu, ktorá je nárokovateľná, a to vo výške 50% zo sumy vymoženej pre štát (nestačí len uchránená suma pre štát),
rozšírenie okruhu osôb, ktoré môžu byť nahlasovateľmi korupcie aj o ďalšie osoby, ktoré sa o korupcii dozvedia v rámci svojej činnosti, osobitne pri poskytovaní bezpečnostných (detektívnych) služieb, ako aj o osoby, ktoré podajú podnet podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a taký podnet bude z hľadiska jeho relevantnosti postúpený v zmysle správneho poriadku orgánu príslušnému na prijímanie oznámení o korupcii,
zvýšenie ochrany pred postihom a prenasledovaním za oznámenie korupcie, a to v podobe šesťnásobku priemernej mesačnej mzdy, ktorú bude povinný zaplatiť zamestnávateľ zamestnancovi, ak zamestnanec podá výpoveď z dôvodu, že ho zamestnávateľ preukázateľne viktimizuje,
vytvorenie možnosti morálneho ocenenia osôb, ktoré kvalifikovane oznámia korupciu, formou ceny Juraja Langsfelda udelenej predsedom vlády Slovenskej republiky.
Návrh zákona môže mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy aj na podnikateľské prostredie, nemá však sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie alebo vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V tomto bode sa mení znenie ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) v záujme zahrnúť do predmetu zákona aj podmienky poskytovania odmeny oznamovateľom.
K bodu 2
Ustanovenie § 2 písm. a) je spresnením definície oznamovateľa a zároveň rozšírením skupiny osôb, ktoré sa považujú na účely zákona za oznamovateľa. Oznamovateľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá urobila oznámenie v dobrej viere a toto oznámenie adresovala príslušnému orgánu na prijatie takéhoto oznámenia. Uvedené ustanovenie nadväzuje na bod 36 recitálu smernice (EÚ) 2019/1937 v platnom znení. Zároveň sa za oznamovateľa považuje i osoba, ktorá za zákonom stanovených podmienok zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti.
Definícia oznamovateľa sa rozširuje aj o osobu, ktorá oznámi informácie o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, pričom tento pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa už skončil.
Definícia sa rozširuje taktiež o osobu, ktorej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa dosiaľ nezačal a sa začať. Ochrana sa teda môže poskytovať aj uchádzačovi o zamestnanie bez ohľadu na to, či sa predmetný pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah s týmto uchádzačom začne alebo nie. Rovnako sa ochrana poskytuje aj inej osobe ako zamestnancovi, ktorá určitý predzmluvný vzťah, s osobou voči ktorej smeruje oznámenie (napr. účastník tendra realizovaného súkromnou spoločnosťou, ktorý sa dozvie o protispoločenskej činnosti v tendri).
Ďalšou skupinou je fyzická osoba, ktorá urobila oznámenie anonymne, avšak jej totožnosť bola odhalená. V danom prípade je irelevantné, na základe akých skutočností prišlo k odhaleniu identity anonymného oznamovateľa.
Základným predpokladom pre naplnenie definície oznamovateľa je kritérium dobrej viery, v ktorej daná osoba urobí oznámenie alebo zverejní informácie. Navrhovaná úprava nadväzuje na čl. 6 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/1937 v platnom znení, pričom pojem „dobrá viera“ je vymedzený v ustanovení § 2 písm. h) zákona.
Definícia sa rozširuje aj o osobu, ktorá podá odôvodnený podnet podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov a taký podnet bude z hľadiska jeho relevantnosti postúpený v zmysle správneho poriadku orgánu príslušnému na prijímanie oznámení o korupcii.
K bodu 3
Navrhovaná zmena vyplýva z čl. 5 ods. 2 smernice (EÚ) 2019/1937 v platnom znení, ktorá adresnejšie definuje oznámenie protispoločenskej činnosti, o ktorej sa oznamovateľ dozvie v súvislosti s jeho pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom. Ustanovenie zahŕňa aj spôsob získania informácie v súvislosti s výkonom akejkoľvek činnosti oznamovateľa korupcie, predovšetkým podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (t.j. napr. bezpečnostné – detektívne služby).
K bodu 4
V tomto bode sa spresňuje a významne dopĺňa znenie § 9, ktorý sa nachádza v platnom a účinnom znení zákona. Precizuje sa forma odmeny patriaca oznamovateľovi, ktorý urobí kvalifikované oznámenia. Zároveň sa dopĺňa ustanovenie o právnom nároku na odmenu, ktorý prechádza na dedičov oznamovateľa.
Formy odmeny dve jednorazová paušálna odmena a podielová odmena. Paušálna odmena je odmenou za odvahu oznamovateľa a podielová odmena je odmenou za navrátenie majetku v správe štátu, t.j. zásluhovou odmenou.
Paušálna odmena je jednorazovou odmenou, ktorá sa vypláca oznamovateľovi za odvahu a za to, že bol ochotný nahradiť štát v boji proti protispoločenskej činnosti a oznámiť takú významnú skutočnosť, ktorá viedla k objasneniu trestného činu, zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa alebo k predídeniu alebo zabráneniu škode na majetku v správe štátu.
Výška podielovej odmeny sa stanovuje na 50%z majetku navrátenej štátu (napríklad v trestnom konaní). V prípade potreby stanoviť všeobecnú hodnotu majetku štátu postupuje sa podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
Zároveň sa dopĺňa ustanovenie o právnom nároku na odmenu, ktorý prechádza na dedičov/právnych nástupcov oznamovateľa. Na odmenu je právny nárok, ktorý prechádza na právnych nástupcov oznamovateľa korupcie je to preto, že oznamovateľ je neraz vystavený enormnému psychickému a emocionálnemu stresu vrátane postihu zo strany zamestnávateľa, ktorý jednoznačne vplýva aj na jeho blízkych, rodinných príslušníkov, či kolegov v práci a takýto stres dopad na zdravie a neraz i život oznamovateľa korupcie; preto sa zdá spravodlivé, aby v prípade, ak bojovník proti korupcii zomrie ešte pred poskytnutím odmeny, mali na túto odmenu nárok aj jeho dedičia a v prípade právnickej osoby aj právni nástupca takejto právnickej osoby.
K bodom 5 a 6
V týchto bodoch sa upravuje prechodné ustanovenie, odkaz na transpozičnú prílohu a dopĺňa sa príloha č. 1 „ Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
K Čl. II
Týmto článkom sa dopĺňa § 76 ods. 7 Zákonníka práce, v ktorom sa upravuje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi odstupné vo výške šesťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku v prípade jeho viktimizácie v zamestnaní po oznámení protispoločenskej činnosti a podania výpovede zamestnanca z dôvodu takej viktimizácie.
Musí ísť o preukázateľnú viktimizáciu podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j.:
1. opakované (najmenej dvakrát) neudelenie súhlasu zamestnávateľovi Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti pri pracovnoprávnom úkone voči zamestnancovi podľa § 7 uvedeného zákona,
2.úspech zamestnanca v spore o nariadenie neodkladného opatrenia zo strany súdu v prípade, ak zamestnávateľ voči nemu vykoná pracovnoprávny úkon, ktorého účinnosť v zmysle § 12 uvedeného zákona pozastaví Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
K Čl. III
V tomto článku sa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka v platnom znení dopĺňa o štátnu cenu Juraja Langsfelda, v nadväznosti na to sa navrhuje aj zmena názvu tohto zákona.
Oznamovatelia korupcie sa môžu dostať vzhľadom na svoju odvahu nielen do ekonomických ťažkostí, ale často aj do neraz ešte ťaživejších sociálnych problémov. odsúdení vo svojom okolí, odvracajú sa od nich nielen zamestnávatelia ale aj kolegovia a známi, ba neraz aj rodina, pričom nie je výnimkou, že takýto ľudia sa často vo svojej profesii stávajú nežiadúcimi. Preto je veľmi dôležité, aby boli títo odvážni ľudia spoločensky vyzdvihnutí, ocenení a ich konanie dávané ako príklad pre ostatných. Pre názov ocenenia bola vybraná osobnosť Juraja Langsfelda, učiteľa a bojovníka z meruôsmych rokov, ktorý pri voľbe medzi milosťou za cenu zrady ideálov volil smrť s historickým výrokom: Dnes ma súdia nepriatelia ale raz ma budú moji Slováci a pred nimi by som nechcel prepadnúť.“.
Udelenie tejto štátnej ceny Juraja Langsfelda by malo byť morálnym ocenením osobností oznamovateľov. Udeľovať ju bude predseda vlády SR štandardným spôsobom, akým sa udeľujú ceny podľa predmetného zákona, pričom cena pozostáva z listiny o udelení a pamätnej plakety. Dňom odovzdávania ocenenia bude symbolicky 9. december medzinárodný deň boja proti korupcii.
K Čl. IV
Účinnosť zákona sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a primeranú legisvakanciu navrhuje od 1. mája 2023.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona:
a) v primárnom práve Európskej únie - článok 16, článok 43 ods. 2, článok 50, článok 53 ods. 1, články 91, 100 a 114, článok 168 ods. 4, článok 169, článok 192 ods. 1 a článok 325 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení; článok 31 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (konsolidované znenie) (Ú. v. C 327, 26. 10. 2012) v platnom znení;
b)v sekundárnom práve Európskej únie - smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. L 305, 26.11.2019) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2019/1937 v platnom znení“), gestor: Úrad vlády Slovenskej republiky
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) transpozičná lehota smernice (EÚ) 2019/1937 v platnom znení: 17. december 2021,
b) proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“. V nadväznosti na uplynutie transpozičnej lehoty bolo Slovenskej republike dňa 27. januára 2022 adresované
formálne oznámenie C(2022)500/27 vydané v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorým Európska komisia začala voči Slovenskej republike konanie o porušení zmlúv vedené pod číslom 2022/0188 z dôvodu neoznámenia transpozičnej lehoty smernice (EÚ) 2019/1937 v platnom znení. Dňa 15. júla 2022 Európska komisia adresovala Slovenskej republike odôvodnené stanovisko C(2022)4027 final týkajúce sa aj konania o porušení zmlúv vedeného podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pod číslom INFR(2022)0188, ktoré je vedené z dôvodu neoznámenia transpozičných opatrení smernice (EÚ) 2019/1937 v platnom znení. Slovenská republika dňa 28. septembra 2022 oznámila čiastočnú transpozíciu smernice (EÚ) 2019/1937 v platnom znení do zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne v tých otázkach, ktoré sú predmetom jeho úpravy.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona môže mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže umožňuje ušetriť peniaze štátu v prípadoch, ak sa zabráni korupcii alebo ak sa korupcia stala a štát v jej dôsledku utrpel škodu, v navrátení majetku štátu, o ktorý prišiel kvôli korupcii. Rovnakým spôsobom môže mať návrh zákona pozitívny vplyv aj na podnikateľskú sféru, ak sa prípady korupcie budú týkať súkromného sektora. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie alebo vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.